Český stát za vlády Lucemburků – otázka z dějepisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dějiny

 

   Otázka: Český stát za vlády Lucemburků

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Marttiiinka

 

 

 

Situace po smrti Václava III.

  • po Václavu II. zbyla vdova Eliška Rejčka a 2 dcery (sestry Václava III.) – Eliška a Anna Přemyslovna
  • 4 roky boje trůn
  • zvolení českého krále v rukou šlechty
  • Tyrolský vévoda Jindřich Korutanský
  • manžel Anny Přemyslovny
  • vládl pouze rok (1306) – nerozhodný, z Čech chtěl pouze těžit
  • Rakouský vévoda Rudolf Habsburský
  • syn Albrechta Habsburského, manžel Elišky Rejčky
  • vládl jediný rok (1307) – zemřel
  • „král kaše“ – velmi šetřil i na hostinách
  • Tyrolský vévoda Jindřich Korutanský
  • dostal se znovu k moci
  • s manželkou usiloval o život Elišky Přemyslovny (uprchla do Německa)
  • Jan Lucemburský
  • syn římského císaře Jindřicha VII. Lucemburského
  • ve Špýru si roku 1310 vzal Elišku Přemyslovnu
  • dohodnutý sňatek – šlechta nebyla s Jindřichem Korutanským spokojena
  • České země si musel vybojovat -> Jindřich prchl do Korutan

 

Jan Lucemburský (1310 – 1346)

  • slepý král – napřed částečně, později úplně
  • vzdělaný – mluvil několika jazyky (česky, francouzsky, latinsky, německy, italsky)
  • přezdíván jako Král evropského rytířstva
  • dobrý diplomat (toulavý král)
  • král cizinec
  • králem ve 14 letech
  • rádcem – cizinec – Petr z Aspeltu
  • nerozuměli si – velký věkový rozdíl
  • 1311 – inaugurační diplomy
  • vymezení vztahů mezi králem a šlechtou – dualismus
  • jak bude král vládnout, co si může a nemůže dovolit
  • výběr nových daní pouze se souhlasem šlechty
  • úprava odúmrti – menší vliv krále, dostátá jen část majetku zpět
  • do vysokých úřadů krále nesmí být jmenováni cizinci (zbavil se Petra z Aspeltu)
  • král nesmí bojovat v zahraničí s českým vojskem – jen doma na obranu Čech
  • s českou šlechtou vedl časté spory a drobnou domácí válku
  • u otce byl zvyklý na absolutistickou vládu
  • Eliška Přemyslovna podporovala šlechtu => spory s královnou (byla Přemyslovna – větší právo vládnout) => vzal ji syna Václava (později Karel)
  • do čela šlechty Jindřich z Lipé – oženil se s Eliškou Rejčkou
  • často vězněn
  • podkomoří (správce královské pokladny)
  • 1318 – podepsal novou smlouvu se šlechtou – Domažlické úmluvy (potvrzení inaugurační dohody)
  • rezignoval na vládu v Čechách a vládu svěřil do rukou Jindřicha z Lipé
  • odcestoval do zahraničí (základna v Lucembursku) a do Čech si jezdil jen pro peníze
  • půjčoval si – zadlužen u řady českých šlechticů, Židů
  • zastavoval královský majetek (korunovační klenoty – koruna se nikdy nenašla)

 

Zahraniční politika

  • král diplomat – účast na diplomatických jednáních, válkách, turnajích
  • pro Čechy získal Chebsko, Dolní Slezsko
  • pokus o severoitalská města – jeho jediný neúspěch
  • jedno z měst si ho pozvalo na pomoc
  • později se tam ale začal usazovat a roztahovat
  • na pomoc si pozval 15letého syna Karla, který tam málem zemřel (otrávené jídlo) – Monte Carlo
  • z Čech za ním přijeli čeští diplomaté – chtěli Karla na český trůn
  • 1333Karel, markrabě moravský (v 16 letech) – zastupoval krále
  • velmi dobře přijat (poloviční Přemyslovec)
  • Vita Caroli
  • s manželkou Blankou z Valois (od 5 let ve Francii)
  • Eliška zemřela -> 2. manželka Beatrix Bourbonská
  • 1346 – zajistil Karlovi trůn římského krále (Karel IV. o několik měsíců dříve římským králem než českým)
  • 1346 – bitva u Kresčaku – cíleně padl
  • Karel IV. odvezen (raněn) -> 1347 korunován českým králem

 

Karel IV. (1346 – 1378)

  • jako malý držen na hradě Křivoklát, poté ve Francii
  • vlastním jménem Václav, vychováván ve Francii
  • k jeho korunovaci byla zhotovena nová koruna – svatováclavská
  • manželky:
  • francouzská princezna Blanka z Valois
  • Anna Falcká
  • Anna Svídnická (+ Horní a Dolní Lužice) – matka Václava IV.
  • Eliška Pomořanská – matka Zikmunda Lucemburského a Jana Zhořeleckého
  • 1344pražské arcibiskupství – kolem hrobu sv. Václava nechal postavit Svatováclavskou kapli, která se později stala součástí Katedrály sv. Víta
  • francouzský stavitel Matyáš z Arrasu a později Němec Petr Parléř
  • 1348 – založil první univerzitu ve střední Evropě – Karlovu univerzitu (4 fakulty – filosofická, lékařská, právnická a teologická)
  • vydány listiny právně potvrzující existenci českého soustátí – země Koruny české
  • Království české a tzv. vedlejší země Koruny české (Markrabství moravské, Slezské knížectví, Horní a Dolní Lužice, Braniborsko, Horní Falc a Lucembursko)
  • zahájen výstavba Nového Města pražského
  • založení Karlštejna – diplomatické sídlo, nikdy nebylo dobyto
  • byly zde uskladněny říšské korunovační klenoty
  • Kaple sv. Kříže – autorem obrazů je Mistr Theodorik (dvorní malíř Karla IV.)
  • 1357 – Karlův most
  • v Praze založen klášter Na Slovanech (Emauzy), chrám Panny Marie Sněžné a Hladová zeď na Petříně (opevnění stavěné chudinou)
  • Praga caput regni – Praha hlava království (probíhá tam jednání týkající se celé říše)
  • 1355 – Maiesta Carolina – soubor psaných zemských zákonů
  • setkal se s odporem – Karel IV. ho prohlásil za zničený (shořel)
  • 1355 – římským císařem
  • 1356 – říšský zákon – Zlatá bula Karlova – zpečeťovala práva kurfiřtů při volbě římského krále (nyní byl volen většinou)
  • na jeho pohřbu proneseno, že byl Otec vlasti

 

Václav IV. (1378 – 1419)

  • 1361 – narozen z 3. manželství Karla IV. – s Annou Svídnickou v Norinberku
  • na začátku jeho vlády moc
  • 1363 – korunován českým králem – titul mu byl zajištěn ve 3 letech
  • lidé se bouřili proti církvi
  • od pěti let vychováván jako budoucí král – účastnil se diplomatických jednání a státních zasedání
  • => nechuť k vládě – nerad se zabýval státnickými povinnostmi -> nepřijímal cizí diplomaty, ujížděl před jednáními
  • měl vznětlivou povahu
  • 1376korunován na příkaz Karla IV. v Cáchách římským králem
  • 1400zbaven titulu římského krále – nenašel si čas na uspořádání korunovační jízdy
  • manželka Žofie Bavorská

 

Spory

s katolickou církví

  • s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna o obsazení kladrubského kláštera
  • byl tam starý opat
  • král ale nebyl v Praze a tak se jednalo -> byl pověřen Jan z Pomuku, aby zařídil výběr nového opata
  • obětí tohoto sporu se stal Jan z Pomuku (zemřel 1393) – svatořečen r. 1729 jako Jan Nepomucký

s vysokou šlechtou

  • o úřadu a moc (opírá se o „milce“ – dvořané Václava IV. z řad nižší šlechty – dostávali vysoké úřady)
  • Panská jednota – v čele Jindřich z Rožmberka
  • Václav IV. 2x zajat:
  • 1394 – uvězněn v Rakousích
  • napřed vězněn u Jindřicha z Rožmberka -> zásah Jana Zhořeleckého => úřady vráceny vyšší šlechtě
  • 1402 – zajat bratrem Zikmundem (uherský král) – šlo mu o stříbro z Kutné Hory – vpadl do Čech a zajal Václava IV.; jeho vojsko plenilo => nenávist proti Zikmundovi („liška ryšavá“)

s německými velmoži

  • nespokojenost s jeho politkou
  • 1400 – sesazen z trůnu a ztrácí titul římského krále – král nečinný, nepotřebný a nedbalý
  • později se římským císařem stává Zikmund
  • Koncil v Pise – papežské schizma
  • mistři pražské univerzity hlasují jinak (papež německý) než Václav IV. (papež francouzský)
  • zvolen 3. papež => trojpapežství
  • koncil nesplnil svůj účel
  • 1. 1409 – Kutnohorský dekret
  • upravoval hlasovací právo na pražské univerzitě: Češi 3 hlasy, cizinci 1 hlas
  • rektorem univerzity se stal Mistr Jan Hus
  • většina cizích studentů odešla => vzniká nová univerzita v Lipsku
  • účast na kázání v Betlémské kapli i s manželkou Žofií Bavorskou – do roku 1412
  • 7. 1419Václav IV. dosadil na Nové Město nové konšely, kteří vystupovali proti husitství

 

Gotika

  • vznik ve Francii ve 12. století a nečerpá z antiky
  • Saint Denis – první opatství, pohřebiště francouzských králů
  • znaky: lomený oblouk, žebrová klenba, odhmotněnost (slabé zdi), opěrný systém (pilíře, fiály), vertikalismus (vysoké stavby)
  • stavby:
  • sakrální – katedrály, kostely, kláštery
  • světské – hrady, měšťanské domy, tržiště, radnice, brány
  • katedrály: vitráže, roseta, chrliče, fiály, kružba, portály
  • hrad – Zvíkov, Křivoklát, Karlštejn
  • kamenný most v Písku
  • gotická radnice ve Vratislavi
  • chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
  • Svatovítská katedrála
  • Notre Dame
  • chrám sv. Mořice v Olomouci
  • Remeš
  • Mont Saint Michel v Bretani
  • sochařství: trojrozměrnost, realistické zachycení předlohy, esovité prohnutí páteře, zdobení barvami (polychromie), individuální rysy, madona, pieta


Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář