Charakteristika psychologie, směry, metody, odvětví a využití

 

   Otázka: Charakteristika psychologie, směry, metody, odvětví a využití

   Předmět: Psychologie, Společenské vědy

   Přidal(a): Miloslava Skopalová

 

 

PSYCHOLOGIE – PŘEDMĚT, CÍLE, VÝZNAMNÉ PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY, METODY ZKOUMÁNÍ, ODVĚTVÍ PSYCHOLOGIE A JEJICH METODOLOGIE, VYUŽITÍ PSYCHOLOGIE V PROFESI PRACOVNÍKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

PSYCHOLOGIE

 • Je společenská věda, která se zabývá člověkem, zkoumá a snaží se porozumět lidskému prožívání, chování, jednání a psychické regulaci chování
 • termín vznikl složením latinských slov psyché(=duše) a logos(=věda)

 

PŘEDMĚT:

 • Jsou psychické jevy: prožívání a chování
 • Prožívání-část lidské psychiky, která je uzavřena v člověku, uvědomuje si ji, ale nelze vidět navenek
 • Chování – vnější pozorovatelný projev lidské psychiky (reakce na hluk, podání ruky, …)
 • Psychická regulace chování-schopnost(=získané/naučené) řídit a ovlivňovat své chování pomocí psychických procesů (=vůle, myšlení, …)

 

CÍLE :

 • Popsat lidské chování a prožívání
 • Snaha vysvětlit lidské chování a prožívání pomocí psychologických teorií
 • Předvídat lidské chování a prožívání

 

VÝZNAMNÉ PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY:

Behaviorizmus: vychází z předpokladu, že základním prvkem zkoumání má být pozorovatelné a měřitelné chování a že psychická činnost má reflexní povahu

 • Představitelé: Ivan Petrovič Pavlov, John Watson

Hlubinná psychologie: má názor, že lidské projevy jsou souhrnem vědomých i nevědomých procesů a člověk není vždy schopen vysvětlit motivy svého jednání, základním předmětem zkoumání je podvědomí

 • Představitelé: Sigmund Freud, Carl Gustav Jung

Gestalt psychologie: hlavním předmětem zkoumání je vnímání, myšlení a učení

 • Zastává názor, že celek je víc než jen součást částí
 • Představitelé: Wolfgang Kohler a Kurt Lewin

Humanistická psychologie: předmětem zkoumání je člověk jako celá bytost, upozorňuje na jedinečnost každého z nás, …

 • Představitelé: Abraham Maslow

 

METODY ZKOUMÁNÍ

Pozorování

 • Vždy musí mít cíl
 • Introspektivní (pozoruji sám sebe) / extrospektivní (vnější chování člověka
 • Krátkodobé/ dlouhodobé

Rozhovor

 • Cílem je vzbudit důvěru v klientovi, reagovat na jeho projevy a vytvořit anamnézu

Dotazník

 • Psaný formulář
 • Formy: anamnestický/ zájmový/ postojový

Experiment

 • Přirozený (v přirozených podmínkách – škola, práce) / laboratorní (v laboratoři)
 • Vždy přináší rizika, jak pro experimentátora, tak i pro objekt experimentu

Psychologické testy

 • Užívané v aplikovaných psychologických disciplínách
 • Diagnostikují: určité postoje, úrovně vlastností, zjištění traumat atd.

Rozbor výsledků činnosti

 • Z výsledků klientovy činnosti: kresba, deník, životopis

Sociometrie

 • Slouží ke zjišťování vztahu ve skupině lidí

 

ODVĚTVÍ PSYCHOLOGIE A JEJICH METODOLOGIE:

 • Psychologie se dělí do 3 disciplín: základní, speciální a aplikované

 

Základní odvětví

 • Obecná psychologie: zahrnuje obecné poznatky o lidské psychice
 • Psychologie osobnosti: vývoj lidské psychiky od početí do smrti
 • Ontogenetická psychologie: zabývá se vývojem člověka jako druhu a jako jedince od početí až do smrti
 • Sociální psychologie: zabývá se vlivem společenských faktorů a vzájemným působením lidí ve společnosti na lidskou psychiku
 • Experimentální psychologie: využívá metody experimentu ke zjištění a ověření poznatků
 • Psychopatologie: zabývá se chorobnými změnami psychických jevů a jejich příčinami

 

Speciální odvětví

 • Zoopsychologie: zabývá se psychikou zvířat
 • Farmakopsychologie: zabývá se účinkem léku na lidskou psychiku
 • Diferenciační psychologie: zabývá se rozdíly mezi psychickými jevy
 • Biopsychologie: vysvětluje psychiku na základě fyziologických procesů
 • Psycholingvistika: zkoumá vztahy mezi myšlenkami a řečí

 

Aplikované odvětví

 • Pedagogická psychologie: zkoumá psychologické základy, činitele a zákonitosti výchovy, vzdělávání a vyučování
 • Poradenská psychologie: napomáhá člověku orientovat se ve složitých životních situacích
 • Psychologie práce: zabývá se bezpečností práce, pracovním kolektivem, pracovním prostředím atd.
 • Policejní psychologie: zabývá se psychologickými aspekty policejní práce
 • Psychologie zdraví: aplikuje poznatky psychologie do prevence nemocí a zdravého životního stylu

 

VYUŽITÍ PSYCHOLOGIE V PRÁCI PSS

V pomáhajících profesích je základem činnosti pracovníka spolupráce s lidmi. Běžný lidský kontakt se ubírá do profesionální roviny, a proto také musíme rozumět druhým, ale i sám sobě.

 

VÝZNAM:

 • Porozumění sobě samému
 • Porozumění chování druhých lidí
 • Porozumění chování lidí v různých sociálních situacích
 • Zlepšit spolupráci v týmu pracovníků
 • Zvládat duševní zátěž

 

ŘEŠENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH OTÁZEK:

 • Jak jednat s klienty v různých sociálních situacích
 • Jak jednat s klienty různých věkových kategorií
 • Jak jednat s rodinou a sociálním okolím klientů
 • Jak se vyrovnat s nepříjemným prožíváním

 

BĚŽNÁ PRAXE:

 • Poznávání lidí
 • Působení na lidi
 • Uspořádání záležitostí a podmínek, kde člověk žije
 • Poznat sám sebe a využít to k lepšímu porozumění s druhými
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!