Chronologie starověkého Říma

dějiny

 

   Otázka: Chronologie starověkého Říma

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Nelik

 

 

Západní středomoří v 1. tis. př. n. l. , do vzniku římského impéria

Itálie do roku 800 př. n. l.

 • Asi 1200-1000 př. n. l.  pronikání I-E kmenů do Itálie
 • 10-9 stol. Př. n. l.  nejstarší doklady o Etruscích v Itálii
 • Poč. 1 tisíciletí- příchod tzv. illyrsých kmenů

 

Počátky Říma (8.-6. stol. Př. n. l.)

 • 753 Př. n. l. – tradiční datum založení Říma: „doba královská“
 • 8.-6. stol. Př. n. l.  – „doba královská“
 • 6. stol. Př. n. l. „reforma Servia Tullia“
 • 6. stol. Př. n. l. – Řím a část střední Itálie v moci Etrusků
 • 510 Př. n. l. – tradiční datum vyhnání etruské dynastie z Říma (počátek římské republiky)

 

Rané období římské republiky (509-265 př. n. l.)

 • 509 Př. n. l. – datum 1. smlouvy Kartága s Římem
 • 498 Př. n. l. – počátek bojů Říma s Latiny
 • 494 Př. n. l. – datum první secese plebejů z Říma
 • 449 př. K. → sepsáno zvykové právo =zákony 12 desek (1. římský zákoník)
 • 445 př. K. plebejové mohou uzavírat sňatky s patriciji
 • 400 Př. n. l.  – příchod Keltů do severní Itálie
 • 396 Př. n. l. – Římané dobývají etruské město Veje
 • 367 př. K. → plebejové získávají právo zastávat úřad konzula → postupně došlo ke zrovnoprávnění postavení plebejů s patriciji
 • 348 Př. n. l. – druhá smlouva Kartága s Římany
 • 287 př. K. – 3. secese- plebejové mohou vydávat zákony platné pro celý stát.
 • 282-272 Př. n. l.  – boj Římanů s Tarentem
 • 282 Př. n. l. – římská posádka v Thúriích
 • 280-278 Př. n. l.  – épeirský král Pyrrhos v Itálii a na Sicílii
 • 279 Př. n. l. – třetí smlouva Kartága s Římem
 • 272 Př. n. l. – Tarent se vzdává Římanům; odchod Pyrrhovy posádky
 • 265 Př. n. l. -Římané dobývají poslední svobodné etruské město Volsinie

 

Vrcholné období římské republiky

Boj Říma o hegemonii v západním Středomoří

 • 264- 241 Př. n. l.  – první punská válka Říma s Kartágem
 • 241 – Př. n. l.  rozhodující bitva u Aegatských ostrovů
 • 218-201 Př. n. l. – druhá punská válka Říma s Kartágem
 • 216 Př. n. l. – bitva u Kann
 • 202 Př. n. l. – rozhodující bitva druhé punské války-  bitva u Zamy
 • 149-146 Př. n. l.  – Kartágo zničeno v třetí punské válce

 

Krize římské republiky

Počátky krize. Zostření sociálních protikladů a třídního boje

 • 136 (?) – 132 př. n. l. – první povstání otroků na Sicílii
 • 123-122 př. n. l. – vystoupení Gaia Sempronia Graccha
 • 106 př. n. l.- Mariova vojenská reforma

 

Sullova diktatura (82-79 př. n. l.)

 • 90-88 Př. n. l. – spojenecká válka

 

Spartakovo povstání. První triumvirát. Gaius Iulius Caesar

 • 73-71 Př. n. l. Spartakovo povstání
 • 60 Př. n. l. – první triumvirát
 • 58-50 Př. n. l. –  římská expanze v Gálii
 • 15. března 44 Př. n. l. – zavraždění Gaia Iulia Caesara

 

Druhý triumvirát. Octavianus.

 • 43 Př. n. l.  druhý triumvirát
 • 31 Př. n. l.  Octavianovo vítězství v námořní bitvě u mysku Aktia
 • 30  Př. n. l. připojení Egypta k římské říši

 

Augustův principát

 • 13-16. ledna 27 Př. n. l.  legalizace Augustovy moci
 • 9 n. l. pořážka Římanů v Teutoburském lese

 

Římská říše za principátu (14-284 n. l.)

 • 31 př. n. l.  -68 n.l. dynastie Julsko-klaudiovská
 • 79 n. l. – výbuch Vesuvu
 • 98-117 n. l.  největší územní rozmach impéria za Traiana
 • 161-180 n. l.  Marcus Aurelius
 • 235-268 n. l. rozvrat v říši; krize 3. století

 

Pozdní římská říše (284-476 n. l. )

 • 284-305 n. l.  vládne Diocletianus
 • 306-337 n. l. – vláda Konstantina
 • 313 n. l.  Milánský edikt
 • 375 n. l.  stěhování národů
 • 378 n. l.  bitva u Hadrianopole
 • 395 n. l. rozpad imperia na západní a východní říši
 • 476 n. l.  zánik západořímské říše

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy