Člověk a společnost – sociologie

sociologie

 

Otázka: Člověk a společnost

Předmět: Sociologie

Přidal(a): anička08

 

 

Člověk

 • z hlediska přírodní rovnováhy je jako živočišný druh nadbytečný
 • nemáme žádné jasné predátory, a stojíme mimo přirozený potravní řetězec-člověk se vyčlenil a vytvořil svůj nový potravinový řetězec
 • Rees- jsme spíše homo rapiens než homo sapiens (zvířata pod námi nechráníme, ale vykořisťujeme)
 • nejvíce nás v minulosti ovlivnila průmyslová revoluce, která z nás lidí sběračů a rolníků udělala  ničitele (další zlomové události ve vývoji společnosti byl zrod kritické filosofie, speciálních věd a také zemědělská revoluce)
 • už dávno začal člověk vytvářet takovou druhou přírodu = svět společnosti a kultury (aby nasytil sociální a kulturní nedostatky, aby si kompenzoval své nedostatky, aby maximalisoval své pohodlí)
 • ikdyž jsme si přírodu přetvořili, stále jsme na ní odkázáni
  • člověk je bytostí za prvé přírodní a poté společenskou, kulturní a historickou
  • tuto rozdvojenost pojmenoval Emile Durkheim -> homo duplex (= člověk rozdvojený); člověk na jedné straně s potřebami fyzickými, smysly, na druhé straně s morálkou, sociálními normami, touze po poznání a seberealizaci
  • dalo by se to říct i jako rozdvojení na tělo a duši- člověk existuje i jako jednotlivec i jako druh

 

Milan Machovec

 • český filosof ve své knize Filosofie tváří tvář v zániku prezentuje, že začátek zkázy je, když se člověk přestane bát katastrofy a zapomíná na ní
 • teď v 21. století si díky očividným globálním problémům začínáme uvědomovat chyby, jak jsme navázali na zdravou přírodu
 • ekologické problémy- globální oteplování, úbytek ozonové vrstvy, nárůst koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, tání ledovců, úbytek zdrojů pitné vody)

 

Jan Kellner

 • formuloval to tak, že si lidé zvykli, že žijí ve stínu katastrofy a zároveň získali pocit, že s tím nemohou nic udělat
 • člověk si vytvořil společnost, která odráží jeho všechny stránky, zároveň je však i produktem společnost

 

Talcot Parsons

 • vytvořil schéma, které se jmenuje AGIL, kde popisuje základní funkce, které udržují každý systém stabilní
  • A- funkce adaptace(=přizpůsobování společnosti okolním podmínkám)
  • G-(=goal attainment), dosahování sílů
  • I-integrace, začleňování člověka do společnosti
  • L-(=latence), udržování vzorců- to má zajišťovat zejména náboženství a politické ideologie

 

Termín společnost

 • je sporný, zjednodušeně se dá však říct, že společnost vzniká všude tam, kde si jednotlivec uvědomuje existenci druhých lidí a v návaznosti na to není egoistou, komunikuje s okolím, respektuje existenci určitého společenského řádu, koriguje podle toho své jednání =společnost je prostorem, ve kterém spolu komunikují lidé, kteří hrají určité role ve hře vymezené konvencemi.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!