Databáze – Informační technologie

 

   Otázka: Databáze

   Předmět: Informatika

   Přidal(a): Tereza Čapková

 

 

Databáze = systém pro ukládání dat na paměťové médium

 

Databázový systém = software (SŘBD = systém řízení báze dat) + uložená data

 • SŘBD
  • Rozhraní mezi databází a aplikací
  • zajištění přístupu a práce s databází
  • ochrana databáze, zotavení z chyb
  • zákl.složka = program pro definování dat (Access, LibreOffice Base, MysQL, Oracle)
 • Data mají mezi sebou určité vztahy a jsou členěna

 

Druhy databází

 • Hierarchická databáze – nejstarší, data uspořádaná ve stromové struktuře, nepoužívá se
 • Síťová databáze – vztahy více ku více (jedna entita mohla mít více otců), do roku 1970
 • Relační databáze – založena na tabulkách

 

TABULKA

 • Základní databázový objekt
 • Slouží k přímému uložení dat
 • Pevně daná struktura
  • Atribut – sloupec (příjmení, jméno,..)
  • Záznam – řádek (složen z atributů)
 • Vztahy mezi tabulkami
  • 1:1 – záznamu odpovídá právě jeden záznam v jiné databázové tabulce a naopak
  • 1:N – přiřazuje jednomu záznamu více záznamů z jiné tabulky (nejčastější)
  • M:N – umožňuje každému záznamu z jedné tabulky přiřadit libovolný počet záznamů z druhé tabulky

 

normalizace databáze

 • Umožňuje data efektivněji ukládat, prohledávat, třídit a zpracovávat
 • 6 normálních forem, používají se 3
  • NF – Každý sloupec je jen jedna hodnota na každém řádku
  • NF – každý neklíčový atribut je plně závislý na primárním klíči, jen když je primární klíč více hodnotový
  • NF – neklíčové atributy jsou navzájem nezávislé

 

DATOVÝ TYP

 • Druh nebo význam hodnot, kterých smí nabývat proměnná

 

Jednoduché typy

 • Většinou zabudovány do jazyka
 • Každý jazyk odlišné jednoduché typy
  • Orditální
   • Základ informatiky
   • Pro každý prvek je přesně definovaný předchůdce i následovník
   • Boolean
   • true/false – výsledek porovnání / logického výrazu
   • Jazyk C nepodporuje – false = 0, true = cokoli
   • Java, Pascal

 

Char

 • Znak (‘a’, ‘A’, ‘g’, ‘ ‘, ‘5’, ‘%‚)
 • v počítači reprezentován pomocí celého čísla
 • Znaková sada ASCII nebo UNICODE (UTF-8)

 

Integer

 • Definuje podmnožinu celých čísel, nejčastěji od -32768 do +32767
 • Zabírá 2 byty (16 bitů)
 • Operace s výsledky rovněž typu integer (sčítání, odčítání, násobení, dělení, zbytek po dělení)
 • + Relační operace: =, < > , < , > , < =, > =

 

Neorditální

 • Real
 • Není jednoznačně určen předchůdce a následovník každé hodnoty
 • Používá se pro vyjádření hodnot s pohyblivou desetinnou čárkou
 • Hodnoty vyjádřeny dvojicí (M,N), kde M je mantisa a N je exponent.
 • Rozsah od 2.9*10-39do 1.7*10+38 a zabírá 6 bytů (48 bitů) v paměti
 • Také single, double, extended

 

Prázdné

 • Void
 • Nemá hodnotu, někde může být vyřešeno i hodnotou null / nil

 

 • + zvláštní Generický datový typ (může obsahovat více datových typů)

 

Složené typy

 • Array
  • sdružuje daný a vždy konečný počet prvků (čísel, textových řetězců, …) stejného datového typu
  • [21, -5, 11]

 

 • String
  • slouží k uložení konečné posloupnosti znaků
  • „Ahoj“, ” ” ,   „loopback 127.0.0.1“
  • Každý prvek pole má číslo – index, který určuje jeho pořadí (od 0)

 

 • List
  • Obdoba pole, ale nelze přímo použít index
  • možné procházet pouze postupně, od začátku do konce

 

KLÍČE

 • = databázová konstrukce
 • U tabulky a konkrétního sloupce
 • Fce:
  • zrychlení vyhledávacích a dotazovacích procesů
  • definování unikátní hodnoty sloupce
  • optimalizace fulltextového vyhledávání
  • Klíč se aplikuje na sloupec/ce

 

DRUHY KLÍČŮ

 • Primární
  • Jednoznačné označení záznamů
  • Každá tabulka max jeden
  • Nesmí obsahovat hodnotu NULL
  • Nejčastěji ID

 

 • Cizí
  • V relačních databázích
  • Určuje vztah mezi 2 tabulkami
  • Hodnota v určeném sloupci jedné tabulky musí existovat v jiném primárním klíči

 

 • Složený
  • Speciální příklad klíče
  • Jakýkoli klíč aplikovaný na 2+ sloupců
  • Rychlejší než u jednoduchých klíčů

 

 • Unikátní
  • Zajišťuje v daném sloupci neopakování hodnoty
  • Zvláštním případem je primární klíč

 

 • Fulltextový
  • Vyhledávání slova v textu
  • Databáze zpracuje odstavec a zaznamená jednotlivá slova

Další podobné materiály na webu: