Dědické právo – maturitní otázka (2)

 

   Otázka: Dědické právo

   Předmět: Právo, Společenské vědy

   Přidal(a): Wolfarine

 

 

Dědické právo

-zemře-li FO, zaniká tak její právní subjektivita=) způsobilost mít práva a povinnosti

-přecházejí-li práva a povinnosti smrtí fyzické osoby na její nástupce, jde o dědění

– kromě  smrti zůstavitele je dalším předpokladem dědění existence pozůstalosti.

-dědí se ze závěti, ze zákona, případě na základě kombinace

 

Dědění ze závěti

Závěť musí splňovat všechny podmínky

-holografní= vlastnoruční: celá napsána a podepsána vlastní rukou

-alografní=nepsaná vlastní rukou, ale vlastní rukou podepsán+ podpis 2 svědků

-formou notářského zápisu: kterýkoliv notář+ matrika

-závěť může pořídit osoba starší 18-ti let způsobilá k právním úkonům, bez psychické poruchy či stavu

-dluhy jsou součástí dědictví a mohou dosahovat maximálně ceny nabitého dědictví

-osoba mladší 18 let může sepsat závěť POUZE jako notářský zápis  bez přítomnosti rodičů, příbuzných, poručníků…

– dědicové nesmí sepisovat ani být přítomni při sepisování závěti

Dědictví je možné odmítnout jako celek, nelze jej odmítnout jen z části s výhradami nebo podmínkami.

 

Nelze dědit:

-akademické tituly

-diplomy

-čestná uznání

-děti a rodinné vztahy

-zaměstnání

-nájemní právo

 

Dědická nezpůsobilost

-nedědí ten, kdo

a) je nesvéprávný doživotně(poručník)

b) osoba, která se dopustila úmyslného trestného činu vůči zůstaviteli, jeho rodině nebo rodičům a ten mu ještě za svého života prokazatelným způsobem neodpustil

 

Potomci jsou NEOPOMENUTELNÍ dědicové.

Zůstavitel může potomka vydědit. O vydědění je nutné sestavit notářský zápis.

Důvody:  Potomek neposkytl pomoc v nemoci nebo ve stáří. Trvale neprojevuje o zůstavitele zájem. Odsouzení za úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody na jeden rok a výše. Trvale vede nezřízený život.

Dědí-li se ze závěti, musí nezletilý potomci dostat alespoň tolik, kolik by dědily ze zákona a zletilý alespoň polovinu dědického podílu ze zákona.

 

Dědění ze zákona-zůstavitel nenapsal poslední vůli

1. Skupina: Manžel(ka).dědí polovinu, deti-manželské i nemanželské, všichni stejný podíl.

-pokud nedědí potomek, pak dědí jeho vnuci, pravnuci

– neplatí se dědická daň= daňový vyjimka

 

2. skupina: jen pokud nemá zemřelý potomky-manžel-vždy nejméně polovinu,zůstavitelovi rodiče rodiče, osoba žijící ve společné domácnosti po dobu nejméně 1 roku ve společné domácnosti(pečovali společně o domácnost nebo byla na zůstaviteli odkázána výživou =) všichni stejný podíl

 

3. skupina: pokud nedědí 2.skupina(viz výše)

-pokud sourozenci zemřeli, dědí jejich děti, všichni stejným dílem.

-prasynovci a prasestřenice už nedědí

 

4.skupina-pokud není nikdo ve 3. Skupině- prarodiče, ev. Strýc+ teta

-všichni stejným dílem

-pokud jeden z páru prarodičů již nežije, dědí druhý podíl zemřelého.

 

Pokud zůstavitel zemřel bez zanechání platné závěti a neexistují dědici, majetek zůstavitele připadá státu-odúmrť

Dědicové odpovídají i za dluhy po zůstaviteli

Možno vzdát se dědictví

 

Dědická daň

-1. skupina-manžel/ka, děti, pra/rodiče a 2. skupina-sourozenci synovci neteře dědickou daň neplatí

-3. skupina-ostatní osoby platí 7= daň. ovšem ne pokud je dědictví menší 1000Kč

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy