Dějiny pedagogiky – pravěk a starověk

 

Otázka: Vývoj výchovy a vzdělávání v období pravěku a starověku

Předmět: Pedagogika

Přidal(a): Sierra

 

Dějiny pedagogiky:

 • Pedagogická disciplína, která zkoumá historický vývoj výchovy a vzdělávání a názorů na ně
 • Prameny dějin pedagogiky: písemné prameny (kroniky, dobové výukové materiály, archeologická vykopávky, nástěnné malby)

 

a) Vznik a funkce výchovy v pravěku

 • Výchova vzniká se vznikem lidské společnosti, vzniká při práci.
 • Nejsou žádné instituce, výchova je jiná pro děvčata a jiná pro chlapce
 • Hlavní metodou je napodobování

 

Cíl výchovy v pravěku:

 • Výchova pro život, dokázat přežít
 • Příprava pro život, základní životní potřeby

 

Obsah výchovy v pravěku:

 • Pracovní výchova:
  • Chlapci – lov, úprava obydlí, výroba nástrojů
  • Dívky – péče o děti, sběr, domácí práce
 • Tělesná výchova – obratnost síla a rychlost
 • Mravní výchova – náboženské obřady, mravní normy, posvátné zvíře
 • Rozumová výchova – přírodní a společenské jevy, pozorování

 

Iniciační obřady:

 • Obřady přijetí mezi dospělé
 • Mezi 10–18 rokem -> podle kmene
 • Odvaha, nebojácnost, obratnost, tetování, propichování různých částí těla
 • Předchází tomu několika týdenní příprava – dotyčný pobývá mimo ostatní členy kmene a učí se samostatnosti – pak za ním přijde náčelník a seznámí ho s určitými rituály
 • S vývojem společnosti dochází k insticionalizaci

 

b) Spartský výchovný systém

Výchova ve starověku

 • Vznik třídní společnosti
 • Vznik státu (armáda, školy, úřady)
 • Velký rozvoj věd – Matematika, Zeměpis, Lékařství
 • Rozvoj náboženství, polyteismus – více bohů
 • Rozvoj morálních norem, rozvoj politiky, pedagogika se rozvíjela v rámci Filosofie

 

Výchova v Řecku:

 • Výchova ve spartě:
  • Vojenský stát, jednostranná výchova, na prvním místě rozvoj tělesné stránky, odvaha a podobně, rozdílná výchova chlapců a dívek
   • Dívky – první stát ve kterému se věnovali i výchově dívek, byla třeba být dobrou manželkou a matkou skutečných vojáků, výchova doma a v rodině
   • Chlapci – do 7 let doma – od 7 let jsou ve vojenských ústavech
    • Ústavy jsou zřizováni státem – pokus vychovat z nich vojáky
     • Tělesná stránka – námaha, útoky, stres
     • Zpěv – vojenské písně ke sjednocení
     • Mravní výchova – poslušnost, vůči nadřízeným, úcta ke starším
    • Kolem 14 roku – vyjížděli i do Kryptie – nájezdy na zemědělské otroky, učili je, jak je zabíjet
    • 18–20 let – efébové – vojenská příprava
    • 20–30 let – vojenská služba
    • 30 a víš – plnoprávní občané – mohou založit vlastní rodinu

 

c) Výchova v Athénách:

Athény jsou obchodní stát

 • Cíl – Kalogathia – krása těla i ducha – všestranná výchova
 • Zřizované zejména soukromé školy, výchova výhradně chlapců
  • Od 7 let –
   • škola, záleželo na rodičích v kolika dítě půjde do školy
  • 7–12 let –
   • škola gramatistů – čtení, psaní, počty, tělesná a múzická výchova
   • škola kytaristů – estetická výchova, hudba
  • 13-16 let –
   • Škola palaistra – rozvoj tělesné stránky – zejména atletiky
  • 16–18 let-
   • Škola gymnasion – chlapci z vybraných rodin, příprava na vedení státu, tělesná výchova, múzická výchova, řečnictví, divadle
  • 18-20 let –
   • Efébové – vojenská příprava
  • 20 +
   • Plnoprávní občané

d) Názory antických filozofů

(na problematiku výchovy jedince)

VÝCHOVA V ŘECKU

 • SÓFISTÉ
  • materialisté
  • učitelé řečnictví
  • Důraz kladli na osobnost, její sílu i potřeby
  • Oceňovali význam osvěty, jazyka, přírodních věd
  • V popředí vzdělávání intelektuální (matematika, gramatika, rétorika, dialektika, logika)
  • Odmítali náboženství
  • Zvedli trivium = gramatika, rétorika, dialektika
  • Důraz při výuce, cvičení a 3 faktory: přirozené vlohy, zvyk, poučování
 • SOKRATES
  • Idealista, nepatřil k Sófistům
  • vychovával k poznání podstaty SPRAVEDLNOSTI, UMÍRNĚNOSTI, ZBOŽNOSTI
  • Vytvořil vlastní didaktickou metodu – aktivní metoda
  • Vedl žáky od neznalosti k hledání přesných pojmů
  • Zakladatel humanismu se zaměřením na zdatnost člověka a účelnost
  • Platónův učitel
 • PLATÓN
  • Idealista, celá jeho filozofie je pedagogika
  • věnoval se člověku a lidské společnosti
  • škola by měla být státním zájmem
  • formuloval zásadu rovnoprávnosti mužů a žen
  • Požadoval státní výchovu pro ženy
  • Duše při spojení s tělem vše zapomene, a tedy veškeré učení slouží k rozpomínání
  • spis ZÁKONY: popsán systém výchovy a vzdělávání
   • do 3 let: v rodině, péče o tělesný vývoj (báje a hry)
   • do 7 let: výchova na hřištích a pro chrámech, opatrovny s chůvami
   • 7-9 let: základy gymnastiky a múziky
   • od 10 let: výuka čtení a psaní
   • od 14 let: důkladný výcvik v hudbě a zpěvu
   • od 16 let: matematika a astronomie
  • založil učenou školu AKADEMIE – první odborná výuková a výchovná instituce
   • pro učence a širší veřejnost
  • Význam:
   • Ovlivnil myšlení středověkých učenců a renesančních humanistů
   • Podřídil výchovu zájmům společnosti
   • Rozdělil výchovu na nižší a vyšší stupeň
   • Položil základ rozdělení věd na trivium a kvadrivium
 • ARISTOTELES
  • Platónovým žákem, materialista – základem je smyslové poznání
  • Založil vlastní filosofickou školu Lykeion (335)
   • zavedl výuku vědních nauk (psychologie, logika, estetika, rétorika, politika a etika)
   • Důležitým prostředkem výuky = rodina
  • Provedl periodizaci věku – základ pro výchovný systém
   • do 7 let: doma, převaha příros\, hra, pohádky, mýty
   • 7-14 let: období systematické výchovy (návyky, gymnastika, Tv)
   • 14-21 let: vzdělávání rozumu a vůle (vyšší vzdělávání, múzika, věda, tělo vedeno k pohlavní zdrženlivosti)
  • Rozlišuje 3 duše člověka a k těm odpovídají 3 stránky výchovy:
   • Duše rostlinná (výživa, rozmnožování) – výchova tělesná
   • Duše Živočišná (cítění a přání) – výchova mravní
   • Duše rozumová (vše plus myšlení a poznávání) – výchova rozumová
  • Názor = nejvyšším stupněm dokonalosti – moudrost
  • Zastánce výchovy státní a všeobecné, nikoli soukromé
  • Cíl výchovy: člověk aktivní, který projevuje znalost dobra a činů
  • Význam:
   • Rozvinul některé myšlenky Platóna
   • Spojil pedagogiku a psychologii
   • Důraz klade na výchovné prostředí
   • Podpora aktivnosti dítěte a individuality
   • systém a jeho filosofie = nejvyšší vývoj antického teoretického myšlení
   • Jeho odkaz ovlivnil rozvoj věd a myšlení vrcholového středověku

 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V ŘÍMĚ

 • Složitý a pestrý vývoj výchovy
 • Zpočátku byly děti vychovávány doma
  • Otec vedl k tělesné obratnosti
  • Matka je učila: číst, psát, počítat, ale také zpěvu vlastenecko-náboženských písní
 • Později soukromé školy – čtení, psaní, počítání, tělesné cviky, vojenské písně
  • učili propuštění otroci nebo vězni
 • MARCUS TULLIUS CICERO
  • Vrcholem vzdělanosti = řečnictví
  • Dokonalost ve 4 ctnostech (moudrost, spravedlnost, umírněnost)
  • Účinný výcvik paměti
 • LUCIUS SENECA
  • Vychovatelem císaře Nera
  • Láska ke všem lidem ve jménu čisté humanity
  • Ideál = přísně mravný život
  • Chtěl, aby vzdělání bylo prakticky zaměřeno
  • Prosazovat individuální přístup
 • MARKUS FÁBUS QUINTILIÁNUS
  • řečník, právník
  • První teoretik římské výchovy
  • Dával přednost výchově ve škole před výchovou doma
  • Důležitá je školní výchova, základy přátelství, ctižádostivost, rozvoj dětské řeči
  • Kladl důraz na osobnost pedagoga – moudrý, spravedlivý otcovský, náročný pro žáky
  • Školní výchova rozdělena na stupně:
   • a) elementární
   • b) vyšší
   • c) literární
   • d) praktické řečnictví
  • Dílo: Dvanáct knih o výchově řečníka
   • příručka pro výchovu
   • bez tělesných trestů
   • střídání činností
   • kladl důraz na individuální rozdíly dětí

 

Při rozpadu Říma silně ovlivněna výchova šířením křesťanství

S nástupem feudalismu vznikají křesťanské školy pro potřeby církve

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!