Demografické charakteristiky obyvatelstva – zeměpis

 

Otázka: Demografické charakteristiky obyvatelstva

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): baru

 

 

 • demografie = vědní disciplína zabývající se přirozenou obnovou populace a faktory, které tento proces ovlivňují
 • na reprodukci mají vliv biologické, socioekonomické (dostatek potravin, životní podmínky, dostupnost obydlí) a psychologické faktory
 • základní demografický ukazatel je přirozený přírůstek obyvatelstva

 

Charakteristiky demografického vývoje

 • natalita (porodnost)
  • počet narozených dětí na určitém území za daný čas
  • Uvádí se v promilích
  • v rozvojových zemích je vyšší, protože mají vyšší úmrtnost

 

 • mortalita (úmrtnost)
  • počet zemřelých na určitém území za daný čas
  • Kojenecká úmrtnost = úmrtnost v prvním roce života
  • v rozvojových zemích vyšší, kvůli špatné nebo žádné lékařské péči

 

 • naděje na dožití
  • Střední délka života
  • Předpokládaný, věk, jehož dosahují členové dané populace
  • v rozvojových zemích vyšší, kvůli špatné nebo žádné lékařské péči

 

 • přirozený přírůstek
  • přirozený přírůstek je statistický údaj udávající rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých v e sledované populaci během určitého období
  • měří se obvykle buď jako roční přirozený přírůstek nebo v dlouhodobém měřítku obvykle deseti let
  • jestliže v populaci převažují zemřelí =>vychází hodnota záporně = přirozený úbytek
  • v rozvojových zemích vyšší, protože se zlepšuje zdravotní péče, ale informovanost je slabá

 

Demografická revoluce

 • historický proces převratné změnydemografických vlastností společnosti
 • Charakteristická je především poklesem hrubé míry porodnosti a hrubé míry úmrtnosti.
 • Klesá také kojenecká úmrtnost a zvyšuje se naděje dožití
 • 1. fáze = vysoká porodnost i úmrtnost (Niger, Mali, Kongo, Afghánistán)
 • 2. fáze = snížení úmrtnosti, stále vysoká porodnost (zbylé státy střední Afriky, Pákistán)
 • 3. fáze = úmrtnost se stabilizuje, porodnost klesá (Indie, Mexiko, Mongolsko, Kolumbie)
 • 4. fáze = stabilizace porodnosti i úmrtnosti na nízké úrovni (Evropa, Severní Amerika)

 

Věková pyramida

 • graf, který zobrazuje strukturu obyvatelstva podle věku a pohlaví
 • podle tvaru této pyramidy poznáme, zda společnost stárne, či nikoli.
  • pokud ano, rodí se v ní velmi málo mladých, pyramida se má tendenci rozšiřovat směrem nahoru.
  • pokud ne, pyramida má silný základ a úzkou špici.
 • přirozená struktura – vysoké zastoupení dětí a prudký pokles počtu obyv. s věkem dává grafu tvar pyramidy – podobný tvar má graf u chudých rozvojových zemí
 • ve vyspělých zemích dochází ke stárnutí populace, nejvíce lidí v produktivním věku (další přesun do poproduktivního věku)‏

 

Demografický vývoj ve východní Asii

 • Čína, Tchaj-wan, Japonsko, Severní Korea, Jižní Korea, Mongolsko
 • fáze – moderní reprodukční chování
 • stagnace, sobě blízké nízké máry porodnosti a úmrtnosti

 

Demografický vývoj v jihovýchodní Asii

 • Brunej, Myanmar(dříve Barma), Kambodža, Východní Timor (někdy řazen do Oceánie), Indonésie, Laos, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko (dříve Siam), Vietnam
 • fáze – pokles porodnosti, pokles úmrtnosti

 

Pojmy

demografie – věda, která studuje proces reprodukce lidských populací

natalita – demografický ukazatel udávající podíl narozených z určité skupiny za určité časové období

mortalita – demografický ukazatel, udávající podíl zemřelých z určité skupiny za určité časové období

kojenecká úmrtnost – podíl zemřelých dětí do jednoho roku věku

naděje na dožití při narození – střední délka života vyjadřuje počet roků, který v průměru ještě prožije osoba právě x-letá za předpokladu, že po celou dobu jejího dalšího života se nezmění řád vymírání, zjištěný úmrtnostní tabulkou, zkonstruovanou pro daný kalendářní rok nebo jiné (zpravidla delší) období

fertilita – demografický ukazatel vyjadřující průměrný počet potomků na jednu ženu (někdy zaměňováno s natalitou)

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!