Der Umweltschutz – němčina k maturitě

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Der Umweltschutz

   Předmět: Němčina

   Přidal(a): Thirina

 

 

 

 

der Umweltschutz

(Ochrana životního prostředí)

–          Der Umweltschutz gehört heute zu den Hauptfragen der menschlichen Existenz. (Ochrana životního prostředí patří k hlavním otázkám lidské existence.)

–          Auch bei uns ist es ein viel diskutiertes Thema, und sicher mit Recht.

(Také u nás je mnoho diskuzních témat, a to právem.)

 

Ein groβes Problem stellt:

 1. die Luftverschmutzung: (Znečištěné ovzduší)
 • Durch die Schadstoffe in der Luft ist die Hälfte unserer Wälder beschädigt, im Nordböhmischen Bezirk sogar zwei Drittel. (Škodlivými látkami v ovzduší je polovina našich stromů poškozena, v severních Čechách dokonce dvě třetiny.)

 

 • Am meisten belasten die Umwelt mit Emissionen der Kohlkraftwerke und Chemiebetriebe, aber auch Verkehr. (Nejčastěji znečištují prostředí emise uhelných a chemických elektráren, ale také doprava.)

 

 • In den Gebieten mit stark konzentrierten Industrie und in gröβeren Städten entsteht oft Smog. (V oblastech s hustě koncentrovaným průmyslem a ve velkých městech často vzniká smog.)

 

 • Für die Natur ist auch negativ, wenn dort auch vielen Urlauber sind. (Pro přírodu je také negativní, když je tam mnoho turistů na dovolené.)

 

 • Z. B. im Gebirge kommen viele Touristen mit ihren Autos und verschmutzen die ganze Umbegung. (Například na hory jezdí mnoho turistů autem a znečišťují celé okolí.)

 

Ein anderes Problem ist:

 1. die Wasserverschmutzung: (Znečištěná voda)
 • Ungereinigte Abwässer flieβen direkt in die Flüsse, in der Landwirtschaft werden Mineraldünger viel verwendet. (Znečištěné odpadní vody tečou přímo do řek, v zemědělství se používá hodně hnojiv.)

 

 • In den letzten Jahren wurden zahlreiche Kläranlagen gebaut, aber das genügt nicht. (V posledních letech se postavilo mnoho čistíren odpadních vod, ale to nestačí.)

 

Zu unserem Alltag gehört auch: (K všednímu životu patří také)

 1. 3.      Hausmüll: (domovní odpad)
 • Getränkeflaschen oder Konservendossen, Altpapier, Alttextilien, Folien, Verpackungen aus verschiedenen Kunststoffen und natürlich Küchen und Gartenabfälle.      ( ..starý papír, staré textilie, fólie, balení umělých hmot a samozřejmě kuchynský a zahradní odpad.)
 • Es gibt verschiedene Containers: grün für Glas, gelb für Kunststoff und blau für Papier (Existuje několik Konteinerů: zelené na sklo, žluté na plasty a modré na papír)

 

–          Die Teilweise Lösung dieses Problems stellt die Wiederverwendung der Sekundärrohstoffe dar. (Částečné řešení tohoto problému představuje recyklace druhotných surovin.)

 

–          Die Umweltverschmutzung ist nicht nur unser Problem, aber auch in anderen Ländern. (Znečištění není jen náš problém, ale také cizích  zemí.)

 

–          Weltweit sterben die Wälder und Tiere, die Menschen atmen schmutzige Luft ein, leiden an Erkrankungen der Atemwege, an Krebs und verschiedene Allergien. (Široko daleko vymírají lesy a zvířata, lidé dýchají špinavý vzduch, trpí respiračními chorobami, rakovinou, a různými alergiemi.)

 

–          Man darf auch andere wichtige Fragen nicht vergessen: (Nezapomínejme další důležité otázky)

 • Kernwaffen (jaderné zbraně)
 •  die Zerstörung des Regenwaldes (zničení deštného pralesa)
 • Das Ozonloch in der Atmosphäre usw. (Ozónová díra v atmosféře)

 

Deshalb müssen wir an den Umweltschutz erinnern und ihn retten. Es geht um unsere Zukunft. Proto nesmíme zapomínat na ochranu životního prostředí a životní prostředí chránit. Jde o naši budoucnost.)

 

–          Der Umweltschutz ist nicht nur die Sache der Politiker und Wissenschaftler.       (Životní prostředí není jen záležitostí politiků a vědců)

–          Jeder von uns kann etwas selbst machen: (Každý z nás může udělat něco sám.)

 • Elektroenergie und Wasser im Haushalt sparen.

(Šetřit elektřinou a vodou v domácnosti)

 • Weniger mit dem Auto fahren, öffentliche Verkehrsmittel häufiger benutzen. (Méně cestovat autem, hromadnou dopravou častěji)
 • Weniger chemische Reinigungsmittel verwenden

(Méně používat chemické prostředky)

 

 • Sortierte Abfälle in die entsprechenden Container werfen

(Třídit odpad do příslušných kontejnerů)

 • Ökologische Erzeugnisse kaufen

(Kupovat ekologické výrobky)

Další podobné materiály na webu: