Dětské divadlo a dramatická výchova

dramaticka-vychova

 

   Otázka: Dětské divadlo a dramatická výchova

   Předmět: Pedagogika, Dramatická výchova

   Přidal(a): vami

 

 

Dětské divadlo

 • prostředek výchovy, jehož produkt (div. Představení), by měl mít divadelní hodnoty
 • uspokojuje touhu dětí zveřejňovat výsledek
 • odvede děti od sebepředvádění k sebevyjádření
 • vede k odpovědnosti za spolupráci a za práci skupiny
 • vede k řádu – učí se vnímat řád
 • vede děti k použití těla jako nástroje
 • dává zkušenost
 • využívá loutkové divadlo – ne vždy
 • ,, chudé divadlo“ – s div. Náznakem kostýmů, rekvizit
 • dovolit procovat dětem v komorním prostoru (kontakt mezi dětmi (malé div.) a kontakt s diváky
 • sleduje osobnostní a sociální rozvoj dítěte

 

Specifika dětského divadla:

 • důraz na proces a potom na produkt (produkt pro veřejnost by měl mít div. Hodnoty)
 • počítá s pedagogicko psychologickými zvláštnostmi ve vývoji dítěte
 • výběr látky dle zájmu, problému dětí (pohlaví, věk, koníček…)

 

Proces vzniku dětského divadla:

Fáze:

 • výběr předlohy (s kým, proč, jak)
 • seznámení s předlohou – vyprávět – hraní situací až když text umí, dám jim text = mají to zažité
 • rozkrývání témat
 • první tvarování
 • další tvarování – fixování divad. Obrazů – musím neustále děti motivovat
 • produkce – premiéra – reprízy

 

Dramatická výchova je: sociálně umělecké učení.

Je jedním z oborů estetické výchovy.

Vychází ze tří oborů: pedagogiky, psychologie a dramatického umění.

 

V DV je důležitý:

a) kontakt

b) komunikace

c) kooperace ( spolupráce)

 

Aby mohla nastat komunikace musíme navázat kontakt a když si rozumíme spolupracujeme.

 

-V DV je pozornost soustředěna především na lidské jednání a mezilidské vztahy.

-Vstupujeme do různých rolí, tím získáváme zkušenosti.

– V dramatické výchově se vychází z přirozené dětské napodobivé hry (hry „jako“), která je založena na přeměně, v níž se účastníci hry a vše, co je do hry zahrnuto (prostor, předměty, zvuky), stávají něčím nebo někým jiným, než v realitě (aktuálním světě) jsou (vstupují do fiktivního světa, který svým jednáním aktivně spoluvytvářejí).

-Dramatickou výchovu je možné charakterizovat také jako učení přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání, nabývání životní zkušenosti společným řešením problému (situace) nejen intelektem( soubor rozumových schopností), ale i intuicí ( vhled, tušení), a to se zapojením těla a emocí.

 

Cíl pedagoga DV-  sleduje všestranné rozvíjení dítěte a mladého člověka =

Zaměřuje se na: – osobnost a její vztah ke světu, ke společnosti a na vztahy ve společnosti

–  komunikaci osobnosti

–  zohlednění etických a estetických hodnot osobnosti

–  rozvoj schopnosti adekvátně prožívat fikci

– to aby jedinec uměl používat improvizaci

– to aby jedinec uměl formulovat vlastní názory a naslouchat druhým

–  rozvoj kreativity osobnosti

–  získání divadelních dovedností, event. i znalostí

– rozvíjení schopnosti vnímat, prožívat a hodnotit umělecké dílo

– výchovu kultivovaného a poučeného diváka

 

Název se ujal  ve školní terminologii – odpovídá školnímu názvosloví, ale je zavádějící

Používáme tři názvy: dramatická výchova, tvořivá dramatika, výchovná dramatika

DRV je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj jedince, prostřednictvím prvků a postupů dramatického umění.

 

Co je dramatická výchova?

Drv je jeden z pěti oborů estetické výchovy (vedle výchovy literární, výtvarné, hudební a pohybové / taneční), v němž se pracuje s prostředky a postupy divadelního umění.

Dramatická výchova je nejkomplexnější obor estetické výchovy. Jde o systém sociálně uměleckého učení, který vychází z přirozené  lidské schopnosti hrát JAKO (proměňovat se v někoho  nebo něco). Vede k celkové kultivaci člověka, k rozvíjení jeho tvořivosti a empatie, prohlubování jeho schopnosti kombinace, spolupráce ve skupině a získávání dovednosti, vyjadřovat se slovem a pohybem = DEFINICE

 

Dramatická výchova úzce souvisí s pedagogikou a psychologií, patří mezi sociálně umělecké učení (dramatická hra = herní jednotka komunikace), základem práce v drv je kontakt, komunikace a kooperace (spolupráce) = DOMEČEK

 

Dramatická výchova je učení zkušeností, tj. jednáním, osobním, nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální reálnou praxi zúčastněného jedince. Je založena na prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, reálných i fantazií vytvořených. Toto prozkoumávání a poznávání se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání v situaci. Je to proces, který může, ale nemusí vyústit v produkt (představení). Cíle dramatické výchovy jsou pedagogické, prostředky dramatické.

 

Cíle DRV:

 • výchova tvořivé a vnímavé osobnosti, která je schopna vnímat skutečnost kolem sebe, orientovat se v sobě
 • jasně a zřetelně formulovat své myšlenky
 • beze strachu prezentovat své názory
 • tvořivě řešit praktické problémy
 • respektovat druhé lidi a jejich názory
 • podrobovat své názory i názory druhých kritice
 • spolupráce s druhými na společném díle
 • výchova budoucích diváků
 • příprava pro budoucí divadelní činnost profesionální či amatérskou
 • osvojování vědomostí divadelních a literárně dramatických
 • osvojování různých důležitých dovedností, zejména kultury mluveného slova
 • veřejně prospěšná činnost na kulturním úseku
 • výchova ke kolektivnosti, osvojování mravních norem
 • výchova citová a estetická

 

Dělení podle délky:

 • dlouhodobé : celé období školní docházky
 • střednědobé: cíle jednotlivých ročníků
 • krátkodobé: jednotlivé měsíce

 

Úkoly DRV

 • působí kladně na všechny smysly
 • probouzí u dětí radost ze společné hry
 • uspokojuje motorické potřeby
 • rozvíjí vyjadřovací schopnosti
 • kultivuje, obohacuje a rozvíjí výrazové prostředky
 • vychovává citlivého a poučeného diváka a čtenáře
 • pomáhá objevit a případně rozvinout umělecký talent

 

Obsah dramatické výchovy:

 • osobní rozvoj
 • sociální rozvoj

 

Osobní rozvoj: slouží především jako systém průpravných her a cvičení:

= hry a cvičení rozvíjející – uvolnění a schopnost koncentrace

 • rytmické cvičení a dynamika

= hry a cvičení, které uvolňují představivost, obrazotvornost a dynamiku

 • prohlubující pohybové dovednosti
 • rozvíjející řečové dovednosti
 • na rozvoj paměti a logického myšlení

 

Sociální rozvoj: skupiny dramatických her a improvizací

= dramatické hry a improvizace se situacemi, v nichž  jde zejména o řešení konfliktů

= dramatické hry a improvizace, v nichž účastníci (žáci, učitel…) vstupují do rolí a jednají v nich

= dramatické hry a improvizace s ději, k nimž lze čerpat náměty z reality i uměleckých děl

= hry a cvičení na kontakt a sociální komunikaci

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy