Direktivní a nedirektivní komunikace – maturitní otázka

společenské vědy

 

   Otázka: Direktivní a nedirektivní komunikace

   Předmět: Společenské vědy, Psychologie

   Přidal(a): DV

 

DIREKTIVNÍ A NEDIREKTIVNÍ KOMUNIKACE

Zdroj: ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-73-3.

 • Direktivní – ofenzivní  komunikace,
 • Indirektivní – defenzivní komunikace,

Ve všedním policejním dnu převažuje direktivní komunikace v kontaktu s občany.

Při náročných a krizových  situacích používáme indirektivních technik. Bohužel, jsou užívány spíše vyjednavači a vyslýchajícími.

Zejména začátečníci v povolání si ale myslí, že zdařilý rozhovor se vyznačuje tím, že policista prosazuje svou pozici a právo. Zejména mladí policisté mají často sklon nahrazovat profesionalitu razantním a autoritativním vystupováním.

Policista předem ví, co druhý řekne – nenaslouchá sdělení druhé strany, sám dokončí větu, mluví současně.

 

Chyby  v komunikaci policisty s občanem

 • předčasné nabízení příčin a návrhů k řešení,
 • moralizování a poučování,
 • zobecňování (Mnoho lidí takovou krizi zažilo a dnes jsou rádi, že sebevraždu nespáchali),
 • bagatelizování (V životě jsou horší věci, najdete si někoho mnohem lepšího a zapomenete),
 • devalvace – (Teď se ale chováte jako malé dítě),
 • ignorování pauz (mnoho lidí nepřipustí fyziologické pomlky v hovoru a mluví povrchně – spousta slov bez obsahu – slovní sprcha),

 

Komunikace indirektivní (defenzivní)

Cíl:

 • podporovat otevřený dialog mezi policistou a občanem,
 • nechat druhé straně dostatečný prostor se projevit,
 • stimulovat ochotu ke komunikaci,
 • uvolnit napětí (obrousit hroty konfliktu),

 Zásady

 • nepřipustit vliv sympatií a antipatií na průběh rozhovoru,
 • bránit zbytečným eskalacím (vystupňování konfliktu), např. Provokacím,
 • zajistit, aby v rozvoru plynuly důležité informace,
 • přimět osoby k žádoucím způsobům chování,
 • být schopen vlastní sebereflexe – tj. Probírání vlastních zkušeností, očekávání, postojů, pocitů, které mohou navodit stres a jednání komplikovat,
 • zabránit efektu citové nákazy – nejednat podrážděně – zvýší se tak pravděpodobnost bezděčného odreagování,
 • neukončovat příliš rychle nepříjemnou situaci,
 • akceptovat agování – příznak poruchy v komunikaci, v případě, že protistrana komunikaci vnímá jako nepřijatelnou a ohrožující převedení potlačené komunikace do jiného projevu nebo chování  (jedinec nereaguje na výzvy, hrubě nadává a vyhrožuje) – agovat lze gesty, mimikou, činem, slovně zesměšňováním, pomlouváním, nadáváním, vyhrožováním,

 

Techniky indirektivní komunikace

 • Aktivní naslouchání,

Techniky pro pokročilé:

 • pacing – technika pochází z hypnoterapie a neurolingvistického programování, založena na zrcadlení a nenásilném kopírování celkového obrazu komunikace partnera , kterému přizpůsobíme vlastní projev ; k pacingu se často uchylujeme intuitivně (mladistvému se přizpůsobíme stylem hovoru nebo si dřepneme k sebevrahovi a na bobek a vykouříme s ním cigaretu),
 • cirkulační technika – zahrnuje dotazy, jak by se v dané situaci zachoval někdo třetí, co by mohl vidět a myslet si,
 • technika podobností – předkládání podobných příkladů, vyhýbáme se ale hodnotícím komentářům,
 • paradoxní intervence – založena na neočekávaném, překvapivém postupu, učiníme např. Opak toho, co je běžné a co se očekává – pozor, technika má náboj provokace a je třeba s ní zacházet velmi opatrně,
 • odkládací techniky – hrají o čas, usilují o odvrácení určitého rozhodnutí (Pokud vám to teď nepřipadá důležité, můžeme se k tomu vrátit až později),

 

Direktivní (ofenzivní)  komunikace

Cíl:

 • korektní a věcné, nicméně nekompromisní usměrnění protějšku,
 • je třeba, aby komunikaci jednoznačně řídil policista,

Vhodnost použití:

 • když nezabírají postupy indirektivní,
 • pokud nelze použít indidrektivní postupy vzhledem k aktuálnímu psychickému stavu osob,
 • pokud je třeba jednat rychle,
 • pokud je třeba rychle objasnit situaci,
 • když hrozí riziko eskalace agrese, násilí,
 • pokud to vyplývá z přípravy či plánu akceptovat,

Techniky:

 • zjišťovací otázky,
 • věcná argumentace,
 • striktní prosazování určité varianty řešení,
 • překontextování (zasazení problému do jiných rámců či souvislostí),
 • přímé prokazování na rozpory v přijatém sdělení,
 • vyžadování věcnosti při emocionálních projevech a výrocích,
 • přímé výzvy ke konání.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!