Sociální učení, vnímání a interakce – maturitní otázka


Otázka: Sociální učení, vnímání a interakce

Předmět: Psychologie, Společenské vědy

Přidal(a): Veronika Kovarik

 

 

Sociální učení

 • společnost, ve které žijeme, má určitá pravidla a normy, kterými se v průběhu života učíme
 • člověk se učí pravidlům společenského chování, řešit náročné situace, rozumět lidem, osvojení dalších sociálních dovedností
 • učení začíná v rodině, pokračuje ve škole, stykem s ostatními lidmi
 • všechny tyto dovednosti získáváme sociálním učením

 

Formy sociálního učení 

učení napodobováním 

 • úsměv, mimika nejbližších osob, gesta, tón hlasu, zvuky
 • při hře dítě zachází s panenkou tak, jak to vnímá samo na sobě při kontaktu s rodiči nebo příbuznými
 • učení probíhá bezděčně – přejímá základní společenská pravidla, která jsou v rodině běžně užívána a dodržována všemi členy rodiny
 • učí se nevhodným způsobům chování, které pozoruje u lidí v nejbližším okolí, vrstevníků a televize
 • má-li jedinec dobrý vzor při překonávání obtíží a překážek – snaží se je zvládnout stejně
 • pokud vidí, že to druhý snadno vzdává, nebojuje a utíká k nemoci
 • od dětství se dítě učí vztahu ke svému zdraví i způsobu zvládání obtíže nemoci 

učení pomocí slovní instrukce

 • snažíme se druhého člověka učit tím, že mu vysvětlujeme, jak a proč se něco dělá, jak a proč se má v dané situaci chovat
 • vysvětlováním učíme, co je nebezpečné a co by mohlo ohrozit zdraví
 • učíme, jak někoho potěšit, pohladit, přinést dárek, ale i omluvit se 

učení identifikací = ztotožnění 

 • má význam pro utváření charakterových vlastností a morální vývoj
 • jde o ztotožnění se s osobou, k níž má jedinec vztah a chce se ji přiblížit 
 • jde o záměrné úsilí o převzetí způsobu chování a jednání vzoru

učení pozorováním 

 • vnímání druhých lidí kolem sebe
 • reagování na to, jak je toto chování přijímáno okolím 
 • uvědomění si, co je správné a co není, co je a není vhodné v určité situaci
 • osvojení si určité formy chování

učení sociálním posilováním

 • založeno na užívání odměn a trestu (pochvala, pohlazení, úsměv X pokárání, zamračení se, pohrůžky)
 • vhodná sociální odměna dítěte či mladého člověka za určité chování vede k tomu, že osoba je ochotna opakovat a upevňovat
 • výchova založena na odměnách je efektivnější než výchova užívající převážně tresty
 • pochvala posiluje a povzbuzuje vhodné chování a trest má oslabit nebo odstranit nežádoucí chování 
 • fyzické tresty jsou ponižující a zesilují dětskou agresivitu
 • psychické tresty se jeví jako humánnější, ale vedou děti k pocitu viny, úzkosti a nejistoty 
 • pokud je dítě trestáno, musí přesně vědět, za co je trestáno
 • trest je lépe přijímán, je-li ukládán osobou, která má k dítěti dobrý emoční vztah
 • trest má následovat co nejdříve po přestupku, aby mohlo co nejdříve dojít k odpuštění a usmíření 
 • trest nesní nikdy škodit zdraví a nesmí dítě ponižovat

 

Sociální vnímání = percepce

 • jak vnímáme ostatní osoby, se kterými přicházíme do styku ve škole, na pracovišti, v soukromém životě
 • umožňuje člověku poznávat svět a orientovat se v něm
 • proces, kterým získáváme informace z vnějšího i vnitřního prostředí 

 

Chyby v sociálním vnímání 

 • při rychlém utvoření si názoru na druhého člověka pouze na podkladě viditelných znaků (podoba s někým, koho jsme neměli rádi)

Chyba podlehnutí prvního dojmu

 • Vychází z přirozené tendence člověka co nejrychleji se orientovat v lidech, tj. zařadit je do určité kategorie (dobrý, špatný..)

efekt přání

 • tendence vidět druhé lidi tak, jakými si přejeme, aby byli

chyba podlehnutí halo efektu

 • spočívá v tendenci posuzovat vnímaného jedince c určitém konstantním směru

nesprávné úsudky

 • přesvědčení, že jestliže má vnímaná osoba vlastnost X, pak musí mít také vlastnost Y, protože tyto vlastnosti spolu souvisí

chyba projekce

 • spočívá v tom, že vnímané osobě přisuzujeme vlastnosti vlastní nebo vlastnosti osoby, která se danému jedinci podobá

chybná tendence figury a pozadí

 • sklon posuzovat člověka na základě charakteristiky lidí, mezi nimiž žije, ke kterým patří a přisuzovat mu vlastnosti, jaké obvykle přisuzujeme těmto lidem

chyba mírnosti a přísnosti

 • tendence hodnotit lidi obecně spíše pozitivně nebo negativně

chyba ventrální tendence

 • projevuje se ve sklonu vyhýbat se při hodnocení krajním pólům vlastností či způsobu chování a používat na jejich označení pouze středních hodnot (dobrý, slušný)

 

Zdroje zkreslení při posuzování osobnosti:

Atribuční chyba

 • Vidíme příčinu chování druhých v určité dispozici, své chování interpretujeme jako závislé na situaci

Haló efekt

 • Tendence usuzovat na základě jednotlivých náhodných znaků na přítomnost dalších podstatných znaků (prospěch pro žáky s výbornými výsledky v některých předmětech)

Pygmalion efekt

 • Vliv pozitivního nebo negativního očekávání na výkon

Projekce

 • Posuzovatel je ovlivněn předpokládanou podobností posuzované osoby, připisuje jí i své další vlastnosti
 • Podobnost ve vyjadřování nebo vnější

Kategorizace

 • „typický učitel!“ „typický maminčin mazánek!“
 • Podceňování individuality, pomíjíme důvod chování

 

Sociální interakce

 • vzájemné působení jedné osoby na druhou 
 • při styku s určitou osobou jednáme určitým způsobem a druhá osoba naše jednání nějakým způsobem vnímá
 • může z nás mít špatný dojem a podle toho na nás reaguje
 • reagujeme zpětně na jeho chování
 • ve zdravotnictví je nejdůležitější faktor (interakce) je chování sester k nemocným, mezi sebou navzájem, k podřízeným, pracovní atmosféra

 

Formy sociální interakce ve skupině

vyhledávání přítomnosti druhých osob

 • afilace = potřeba přátelství 
 • základní lidská potřeba 
 • pozitivní vztahy umožňují spolupráci, přátelství, lásku, můžeme si ověřit co je a není správné
 • s blízkými osobami prožíváme pocity štěstí a radosti silněji, a naopak poskytne nám úlevu ve smutku, bolesti, při zklamání
 • v přítomnosti druhých osob dostáváme zpětnou vazbu našeho chování chvála x kritika a vidíme, jak na naše chování reaguje okolí
 • přátelé nám poskytují sociální odměny a posilují naši sebedůvěru

sociální srovnávání 

 • ve skupině člověk provádí srovnávání, porovnává své vlastní síly, slabosti, přednosti i nedostatky s ostatními lidmi
 • před lidmi se může člověk snažit zvýšit své výkony, ukázat své kvality 
 • facilitace = sociální posilování 
 • může nastat opak, kdy přítomnost lidí vede k zahálce a sociální lenivosti, kdy se spoléháme na anonymitu davu 
 • někteří lidé vyhledávají druhé, kteří jsou na tom hůře než oni, srovnávají situaci s nimi a jsou na tom lépe, než oni 

vyhledávání samoty

 • každý máme okamžiky, kdy chceme být sami 
 • například chceme přemýšlet, řešit problém, vyrovnat se s nějakou situací
 • v samotě člověk nezůstává dlouho, po nějaké době se vrací do společnosti
 • vyhýbá se kontaktu a opakovaný únik do samoty bývá projevem obav z prostředí, z konfliktů, z úzkosti nebo nejistoty 
 • přesto, že se nechceme bavit, dáváme přednost přítomnosti lidí (i cizích), než samotě

sociální izolace 

 • osamění mezi lidmi
 • například opuštění známého prostředí, dostává se do jiného prostředí, kde nikoho nezná
 • může nastat nemocí, odchodem do důchodu, po úmrtí partnera – ztráta smyslů života 
 • vlídný přístup, porozumění, hledání příbuzných, zajištění sociálního kontaktu

emocionální izolace

 • nevytvoření si žádného důvěrného vztahu 
 • nedochází k porozumění mezi lidmi 

 

společná práce ve skupině

koakce

 • členové skupiny současně vykonávají určitou činnost, ale bez spolupráce či rivality nebo soutěžení
 • členové si uvědomují vzájemnou existenci, společné úlohy, podmínky činnosti, ale nepociťují potřebu vzájemné spolupráce
 • práce jednoho člena skupiny neovlivňuje práci dalších a naopak
 • př. Žáci ve škole opisují příklad z tabule

kooperace

 • členové skupiny současně vykonávají určitou úlohu a při ní jsou na sobě vzájemně závislí, spolupracují
 • uvědomují si společné cíle a úkoly
 • práce jednoho člena ovlivňuje práci dalších členů

rivalita

 • vzájemné porovnávání členů skupiny, vytváří podmínky pro rivalitu a soutěžení
 • členové skupiny se snaží zvýšit nejen svoje dosavadní výsledky, ale zároveň snížit a oslabit síly partnera
 • vítězství jde na úkor druhého
 • rivalita vzniká, když výsledky partnerů jsou více či méně podobné

soutěžení

dvě formy:

soutěžení jako motivace k činnosti

 • úsilí zlepšit své výsledky a tím překonat jiné osoby, ale výsledky se nespojují s výsledky skupiny
 • v tomto systému vztahu ve skupině každý směřuje k uskutečnění vlastních tužeb a úspěch jednoho omezuje úspěch druhého
 • často přecházejí do rivality, zvláště je-li cílem odměna, kterou může získat jen jeden

soutěžení jako forma organizace práce skupiny

 • takové vztahy, kdy každý člen skupiny usiluje o maximální výkon v zájmu co nejlepších výsledků celé skupiny 
 • sportovní družstva, závody
 • vhodná a společensky zábavná forma organizace práce.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!