Dlouhodobý majetek – otázka z ekonomie a účetnictví (2)

 

   Otázka: Dlouhodobý majetek

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Aneta Stastna

 

 

 

 

Dlouhodobý majetek je majetek, který se používá déle než rok, postupně se opotřebovává a jeho vstupní cena přesahuje určitou hranici. Dlouhodobý majetek se dělí na:

 • hmotný majetek – vstupní cena je vyšší než 40.000 Kč, opotřebovává se a odepisuje kromě pozemků a uměleckých předmětů, dělí se na nemovitý /pozemky, budovy/ a movitý /auta, stroje/, patří sem i technické zhodnocení DM – vstupní cena vyšší než 40.000 Kč a zároveň vylepšení majetku např. půdní vestavba
 • nehmotný majetek – vstupní cena je vyšší než 000 Kč, opotřebovává se a odepisuje, patří sem např. licence, know-how
 • finanční majetek – minimální cena není určena, neodepisuje se,  patří sem např. cenné papíry

 

Firmy mají několik možností, jak pořídit dlouhodobý majetek. Způsob pořízení se pak odrazí jak ve způsobu  oceňování i odepisování.

 • nákup nového nebo již použitého DM, dodavatelské pořízení investic;
 • vlastní výroba – stavební firma si postaví novou výrobní halu, strojírenský podnik si vyrobí nový stroj
 • darování – stát může darovat firmě ekologické zařízení, pokud chce podpořit ochranu životního prostředí, mateřská firma může převést (darovat) své dceřiné společnosti budovy a technické vybavení  
 • převod z osobního majetku podnikatele – např. truhlář vloží do firmy jako dlouhodobý majetek svou garáž, ve které si zřídí dílnu, podnikatel, kterému byla navrácena továrna v restituci vloží tento majetek do podnikání apod.;
 • vklad majetku společníky – dvě akciové společnosti se dohodnou na společné distribuci zboží a za tím účelem zřídí dceřinou společnost, do které vloží budovu se sklady expedice a dopravní prostředky;
 • novým zjištěním – jde o majetek, který v účetnictví nebyl dosud zachycen
 • finanční leasing – dlouhodobý pronájem s následným odkupem

 

Před  rozhodnutím o pořízení  DM firma posuzuje  výrobní kapacitu to znamená schopnost podniku vyrobit za určitý čas  určité množství výrobků za optimálních podmínek. Při výpočtu kapacity se vychází z kapacitních norem, počtu zařízení a využitelného časového fondu.Využitelný časový fond je maximální čas po který je zařízení v chodu. Kapacitní norma se udává jako:

 • kapacitní norma času – čas potřebný pro vyrobení1 výrobku za optimálních podmínek
 • kapacitní norma výkonnosti – max množství výrobků, které je možné vyrobit za určitý čas za optimálních podmínek

 

kapacita =  využitelný časový fond x kapacitní norma výkonu x počet zařízení

 

Kapacita obvykle není využita na 100% např. z důvodu zvýšené nemocnosti, nenadálých poruch , kolísání poptávky…Využití kapacity se sleduje a plánuje.

 • skutečné využití kapacity = skutečná produkce x 100/kapacita
 • plánované využití kapacity = plánovaná produkce x 100/kapacita

 

Firma pořizuje majetek v těchto případech:

 • kvůli fyzickému opotřebení
 • kvůli morálnímu opotřebení
 • při nedostatečné kapacitě
 • při zavádění nových výrobků
 • nařízené investice – např. z důvodu bezpečnosti práce

 

Při  rozhodování o investicích  a výběru konkrétní varianty firma bere v úvahu výnosnost a návratnost investic.

 

 • Výnosnost investice= čistý roční zisk z investice/ pořizovací náklad investice

Tento ukazatel udává, kolik nám investice vynese, to znamená kolik čistého zisku nám ročně přinese každá investovaná koruna. Výsledek porovnáváme se ziskem, který požadujeme.

 

 • Doba návratnosti = pořizovací náklad investice/ čistý roční zisk z investice

Tento ukazatel udává, za jak dlouho bude investice z čistého zisku splacena. Porovnává se s dobou životnosti investice.

 

Dodavatele si firma vybírá na základě marketingového mixu, u větších investic lze použít výběrové řízení. Investice do dlouhodobého majetku by měly být financovány především z dlouhodobých zdrojů vlastních i cizích. Cizí zdroje  se používají v případě nedostatku vlastních zdrojů nebo v případě, že použít cizí zdroje je výhodnější. Mezi vlastní zdroje patří vklady společníků, zisk, odpisy a výnosy z prodeje dlouhodobého majetku. Z cizích zdrojů se využívají dlouhodobé bankovní úvěry finanční leasing a emise  dluhopisů.
Z účetního pohledu se za technické zhodnocení dlouhodobého majetku považují takové zásahy do majetku už uvedeného do užívání, které mají za následek změnu účelu majetku nebo změnu technických parametrů, nebo způsobí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

 

Dlouhodobý majetek – používání

Během používání dlouhodobého majetku dohází k jeho opotřebení.

 • Fyzické opotřebení –projevuje se neustálým snižováním užitné hodnoty, stoupá poruchovost, klesá výkonnost, každá věc má svůj fyzický limit, dobu životnosti
 • Morální opotřebení – projevuje se technickým zastaráváním v porovnání s jiným moderním majetkem

 

Peněžním vyjádřením opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou odpisy. Postupné opotřebení DM se vypočítává postupným odepisováním a snižováním jeho účetní hodnoty až na zůstatkovou cenu. Součet odpisů za určité období se nazývá oprávky. Platí vztah vstupní cena – oprávky = zůstatková cena.

 

Odpisy mají dvě funkce:

 • Funkce nákladová – odpisy jsou pro firmu nákladem, který se zohledňuje v ceně výrobku
 • Funkce zdrojová – odpisy postupně vytvářejí vlastní zdroje /odpisy jdou do nákladů, ale peníze nevydávám/

 

Druhy odpisů

 • Účetní odpisy jsou upraveny zákonem o účetnictví. Každý podnik si je stanovuje sám, jeho odpisová politika je součástí hospodářské strategie. Tyto odpisy by měly  vyjadřovat skutečnou míru opotřebení majetku. Podnik si zvolí dobu odepisování, odpisovou sazbu a způsob odepisování. Odepisování může být buď rovnoměrné nebo zrychlené a může se odepisovat buď v závislosti na čase nebo výkonu.

 

 • Daňové odpisy – jsou upraveny zákonem o dani z příjmu. Zákon rozděluje majetek do šesti odpisových skupin s určenou dobou odepisování a stanovuje postup při výpočtu odpisů. Podnik si může zvolit rovnoměrné nebo zrychlené odepisování a zvolenou metodu nemůže měnit..Zákon umožňuje odepisování přerušit.

 

Evidence dlouhodobého majetku

Smyslem evidence DM je  mít informace potřebné pro kontrolu DM, poskytuje přehled o  ceně majetku a odpisech Tyto informace jsou důležité nejen pro firmu ale např. iI pro pojišťovny. Evidence může být vedena ručně nebo na počítači. Každý majetek se eviduje samostatně na inventární kartě. Každá firma si volí samostatně údaje, které chce evidovat, ale vždy musí karta obsahovat

 • inventární číslo
 • vstupní cena
 • zvolený způsob odepisování
 • jednotlivé roční daňové odpisy, případně účetní odpisy

 

Kromě inventární karty se při pořizování DM vyhotovuje zápis o převzetí a při vyřazování zápis o vyřazení DM.

 

Péče o  dlouhodobý majetek

Péče udržuje majetek v dobrém stavu a zvyšuje dobu jeho používání. Ve velkých firmách je péče o majetek provázaná s výpočetní technikou. Zahrnuje běžnou údržbu a opravy a plánované generální opravy. Velmi důležitá je preventivní kontrola DM, která pomáhá snižovat náklady.

 

Vyřazení dlouhodobého majetku

Majetek se vyřazuje z důvodu  morálního nebo fyzického opotřebení nebo z důvodu nepotřebnosti. Firma by měla  zvolit co nejefektivnější způsob vyřazení. Může  volit z následujících možností:

 • prodej
 • darování
 • přeřazení do osobního užívání
 • likvidace
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy