Dlouhodobý majetek – otázka z ekonomie a účetnictví (3)

 

   Otázka: Dlouhodobý majetek

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): lucka

 

 

 

 

DLOUHODOBÝ MAJETEK PODNIKU

 • je používán v podniku déle než jeden rok, nemění svoji podobu, postupně se opotřebovává a jeho vstupní cena přesahuje určitou hranici

 

dlouhodobý hmotný majetek

 • movitý (budovy, pozemky, stavy, vše pevně spojené se zemí)
 • nemovitosti jsou dlouhodobým majetkem bez ohledu na vstupní cenu
 • nemovitý (stoje, auta, počítač)
 • majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena je vyšší než 40.000 Kč

 

Dlouhodobý nehmotný majetek (softwary, patenty, licence, autorská práva)

 • Doba použitelnosti je delší než 1 rok, a vstupní cena je vyšší než 60.000 Kč

 

Dlouhodobý finanční majetek (cenné papíry s lhůtou splatnosti delší než 1 rok, akcie, půjčky s platnosti delší než jeden rok)

 • Podnik ho vlastní déle než 1 rok, nezáleží na výši vstupní ceny

 

OCEŇOVÁNÍ

 • DM je oceňován vstupní cenou, která může mít podobu:
 1. Pořizovací cena – cena, za kterou jsme DM koupili + nutné vedlejší výdaje související s pořízením DM (přeprava, doprava, instalace, montáž, clo)
 2. Cena na úrovni vlastních nákladů – pokuď podnik pořizuje DM ve vlastní režii (vyrobil si ho sám) a sečtu všechny mé náklady (energie, nájem, opotřebení strojů, mzdy pracovníků)
 3. Reprodukční pořizovací ceny – cena, která je stanovená soudním znalcem úředním odhadem, používá se v případě, kdy nemáme doklad o původní ceně, při převodu majetku z osobního užívání, při darování

 

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

 • Přístavby, nástavby, rekonstrukce a modernizace DM, které určitým způsobem mění parametry tohoto majetku a jehož cena je v daném roce míň než 000;
 • zvyšuje vstupní nebo zůstatkovou cenu DM
 • technickým zhodnocením nejsou opravy a údržby DM (nemění stávající parametry)

 

VÝROBNÍ KAPACITA

 • Je maximální množství výrobků, nebo služeb, které je podnik schopen za časovou jednotku (rok, měsíc, hodinu) a za optimálních podmínek vyrobit, nebo poskytnout.

    Optimální podmínky – jsou podmínky, které se týkají všech činitelů výroby i organizace práce

    Kapacita –  je i schopnost podniku poskytnou určité množství služeb

 

Výpočet kapacity:

VK= VČF*KNV*počet jednotek zařízení

VK = VČF/ KNČ

 

VČF = využitelný časový fond à maximální doba, po kterou může být sledované zařízen v chodu

KNV= kapacitní norma výkonu à udává max. množství výrobků vyrobených za časovou jednotku, za optimální podmínek na daném stroji

KMČ= kapacitní norma času à udává kolik času max. potřebuje stroj na výrobu jednoho výrobku za optimálních podmíne

 

Využití kapacity silně závisí na poptávce, protože:

 1. Některé podniky ponechávají úmyslně určitou část kapacity dočasně nevyužitou. Tyto kapacity představují rezervu pro nenadálé zvýšení poptávky.
 2. Nově zavedené výrobky mívají zpočátku nižší prodej. Kapacita těch zařízení, na kterých jsou vyráběny, tak nemůžeme být hned zpočátku plně využita. A naopak, zařízení, na nichž jsou vyráběny výroby, které jsou ve fázi zralosti, bývají využita daleko více. Časem však nová zařízení vyrábějí stále více, využití jejich kapacity roste, naopak využití kapacit starších zařízení klesá.

 

MAJETEK POŘIZUJEME JESTLIŽE..

 1. Nahrazujeme dosavadní zařízen kvůli fyzickému opotřebení.
 2. Vyměňujeme zařízení kvůli morálnímu opotřebení, nové zařízení přinese úspory
 3. Rozšiřujeme výrobu stávajících produktů a současná kapacita je nedostatečná
 4. Expandujeme na nové trhy, zavádíme nové výrobky
 5. Jde o „nařízené investice“ – z důvodů bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí

 

ZPŮSOBY POŘÍZENÍ DM

– Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek lze pořídit zejména těmito způsoby:

a) koupí (dodavatelský způsob)

b) vytvořením vlastní činností

c) bezúplatným nabytím

d) vkladem společníka

e) přeřazením z osobního užívání do podnikání

f) odkoupením, příp. bezplatným převzetím po skončení finančního leasingu

 

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DM

 • Technickým zhodnocením jsou přístavy, nástavby, rekonstrukce a modernizace dlouhodobého majetku, které určitým způsobem mění parametry tohoto majetku a jehož cena je v daném roce minimálně 40.000 Kč
 • TZ zvyšuje vstupní nebo zůstatkovou cenu DM
 • Technickým zhodnocením nejsou opravy a údržby DM
 • Technické zhodnocení, které u jednotlivého majetku nepřekročí v úhrnu za účetní období limit

40 000 Kč a účetní jednotka je nezahrne do dlouhodobého majetku, se účtuje přímo do nákladů, a to na účty 548 – Ostatní  provozní náklady (u hmotného majetku), resp. 518 – Ostatní služby

(u nehmotného majetku).

 

INVESTOVÁNÍ

Stanovení potřeby investice – vycházíme z požadavků jednotlivých útvarů podniku, zejména na stroje, zařízení, požadavky porovnáme s dlouhodobým plánem podniku, především s ketingovým plánem, plánem výroby, finančním plánem

Vypracujeme investiční projekt – často bývá vypracováno několik variant, tedy několik projektů

Projekty posoudíme – zejména podle toho, zda bude projekt reálný, zajímá nás finanční náročnost projektu a jaká je jeho efektivnost. Dále posoudíme jaké riziko nám tato investice přinese

Vybereme nejvhodnější projekt

 

Nejčastěji při hodnocení investic a jednotlivých variat investování budeme brát v úvahu

Výnosnost investice – investice, která nepřináší příslušné efekty, je přirozeně zbytečná

Riziko – naše předpoklady se nemusejí splnit a investováním nebude dosaženo předpokládaných výnosů

 

Výnosnost investice

 • Výnosnost investice = čistý roční zisk z investice : pořizovací náklad investic
 • Pro výnosnost investice se používá anglický termín „RETURN OF INVESTIMENT – ROI“
 • Udává, kolik nám investice vynese, tedy kolik korun čistého zisku ročně přinese každá koruna vynaložená na investici. Výsledek porovnáváme, se ziskem, který požadujeme

 

Doba splacení (návratnost)

 • Doba splacení = pořizovací náklad investice : čistý roční zisk z investice
 • Anglický termín je „PAKBACK METHOD“
 • Ukazatel udává, za jak dlouho bude investice splacena z čistého zisku, který přináší
 • Návratnost by neměla být v krajním případě delší než doba životnosti této investice

 

VÝBĚR DODAVATELE

 1. U dodávek s nižší cenou postupujeme obdobně jako při nákupu materiálu. Získáme ceníky nebo nabídky několika podniku, z nichž si jednoho dodavatele vybereme podle – ceny, kvality, dodací lhůty, servisu..
 2. U větších investic můžeme použít veřejné výběrové řízení. Zveřejníme výzvu k podání nabídky v tisku nebo ji zašleme několika dodavatelům. Nabídky se pak vyhodnocují před komisí.
 3. Důležité jsou státní zakázky- pokud investice pořizují organizace řízené státem, krajem, obcí. V tomto případě je výběroví řízení povinné, pokud investovaná částka přesáhne 1 000 000 kč bez DPH

 

FINANCOVÁNÍ DM

 1. Vlastní zdroje
 • Základní kapitál
 • Zisk
 • Odpisy
 • Výnosy z vyřazení DM
 1. Cizí zdroje
 • Úvěr od banky, od jiných podniků
 • Koupě na splátky – prodávající odloží placení, umožní platit postupně
 • Finanční leasing.

 

FINANČNÍ LEASING

– specializovaná leasingová společnost majetek pořídí, pronajme ho podniku, který splácí cenu majetku měsíčně nebo čtvrtletně, a po ukončení splátek se předmět stává majetkem nájemce

 • Sjedná se doba leasingu (podnikatelé jsou většinou nuceni uzavírat leasing po dobu, která odpovídá době daňového odpisování
 • Leasingová společnost vždy vyžaduje, aby předmět byl pojištěn
 • Nájemce do doby splacení poslední splátky není vlastníkem předmětu

 

Porovnání finančního leasingu a úvěru

 1. Vlastníkem předmětu je v případě leasingu daná společnost, kdežto v případě úvěru kupující. To znamená určitá omezení v případě leasingu
 2. Dostupnost obou produktů – finanční leasing může být dostupnější
 3. Finanční výhodnost – zde je nutné výpočtem porovnat
 4. celkovou výši splátek v případě leasingu a v případě úvěru
 5. výši pojistného – v případě leasingu můžeme někdy získat výhodnější sazbu pojistného

 

OPOTŘEBENÍ DM

 • DM se nespotřebovává najednou, ale během používání se postupně opotřebovává, což znamená, že se zhoršují jeho vlastnosti (větší poruchovost, častější opravy)
 • Rozeznáváme opotřebení:
 • Fyzické – používáním (rezivění)
 • Morální – zastaráváním DM (mob. Telefon), na trhu je nový modernější, výkonnější stroj
 • Vyřazení DM: prodej, darování, přeřazení do osobního užívání, likvidace

 

ODPISOVÁNÍ

 • opotřebení DM se vyjadřuje pomocí odpisů, pomocí odpisů podnik dostává vstupní cenu DM do nákladů
 • při nákupu DM musíme tento majetek zaplatit (je to náš výdaj) ale do nákladů vstoupí až ve formě odpisů

 

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ODPISY

 • Účetní odpisy
 • Vyjadřují skutečné opotřebení majetku v konkrétním podniku
 • Podnik si sestaví odpisový plán, ve kterém uvede metody pro výpočet účetních odpisů. Lze je shrnout do dvou základních způsobů.
 1. Odpisy časové – tato metoda vychází z doby použitelnosti majetku. Tuto dobu je třeba odhadnout.
 2. Odpisy výkonové – odpisy se odvozují z množství výkonů, které podnik získá prostřednictvím daného majetku
 • Daňové odpisy
 • Upravuje je zákon o daních z příjmů, který ukládá podniku zatřídit nabytý dlouhodobý hmotný majetek do jedné z odpisových skupin. Pro každou odpisovou skupinu stanoví zákon minimální dobu odepisování.

 

ZPŮSOBY ODPISOVÁNÍ

 • Rozeznáváme daňové odpisy:
 • Rovnoměrné
 • Zrychlené
 • Podnikatel si zvolí jeden typ odpisování, který musí používat po celou dobu životnosti DM.
 • Zrychlené odpisování odepíše v prvních letech vyšší částky, než rovnoměrné – to znamená, že podnik bude mít vyšší náklady
 • Oba typy odpisování odepisují stejný počet let, i když jiné částky

 

Rovnoměrné odpisy: VC*odpisová sazba /100

Zrychlené odpisy: VC/koeficiet

2*ZC/k-s

 

EVIDENCE DM

 • Při nákupu DM vystavíme zápis o převzetí DM, na základě kterého zapíšeme DM do evidence – na inventární kartu DM, na které ho evidujeme po celou dobu užívání. Inventární karta musí obsahovat: inventární číslo, název majetku, datum a způsob pořízení, vstupní cenu, způsoby odpisování, odpisovou sazbu, výše odpisů v jednotlivých letech, zůstatková cena, datum a způsob vyřazení majetku

 

ROVNOMĚRNÉ ODPISOVÁNÍ

Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu
1 20,0 40,0 33,3
2 11,0 22,25 20,0
3 5,5 10,5 10,0
4 2,15 5,15 5,0
5 1,4 3,4 3,4
6 1,02 2,02 2,0

 

ZRYCHLENÉ ODPISOVÁNÍ

Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu
1 3 4 3
2 5 6 5
3 10 11 10
4 20 21 20
5 30 30 30
6 50 51 50
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy