Dlouhodobý majetek – otázka z ekonomie a účetnictví

 

   Otázka: Dlouhodobý majetek

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Ivanka

 

 

 

 

Do dlouhodobého majetku řadíme:

 1. Dlouhodobý hmotný majetek
 2. Dlouhodobý nehmotný majetek
 3. Finanční majetek

V účtové osnově ho řadíme do skupiny číslo 0 – Dlouhodobý majetek

 

Členění dlouhodobého majetku

Dlouhodobý hmotný majetek – DHM

 • např. budovy, stavby, stroje, dopravní prostředky atd.,
 • cena je vyšší než 40 000,- Kč
 • doba používání delší než 1rok
 • odepisuje se kromě starožitností, uměleckých děl a pozemků

 

Dlouhodobý nehmotný majetek – DNM

 • např. licence, software, firemní značka apod.,
 • cena vyšší než 60 000,- Kč
 • doba používání delší než 1 rok
 • odepisuje se

 

Finanční majetek – FM

 • patří sem např. dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace, atd.)
 • minimální cena není stanovena
 • neodepisuje se
 • doba používání delší než 1 rok

 

Členění dlouhodobého majetku podle účtové osnovy

01 – Dlouhodobý majetek nehmotný

011 – Zřizovací výdaje

 • jsou to výdaje spojené se založením firmy
 1. Notářské a soudní poplatky
 2. Výdaje na služební cesty
 3. Nájem
 4. Odměna za poradenství

012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

 • recepty, technologické postupy
 1. Nakoupené
 2. Vytvořené vlastní činností

013 – Software

014 – Ocenitelná práva

 • Know-how, licence, patenty, ochranné známky

015 – Goodwill

 • dobrá pověst firmy

 

02 – Dlouhodobý hmotný majetek

021 – Stavby

 • Budovy (nemovitosti)

022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

 • auta, stroje, obrazy

025 – Pěstitelské celky trvalých porostů

 • vinice, chmelnice, ovocné stromy

026 – Základní stádo a tažná zvířata

 • plemena zvířata, sportovní kůň, tažný kůň, dostihový kůň

029 – Ostatní dl. hmotný majetek (drobný)

 • patří sem technické zhodnocení majetku
 • nástavby
 • přístavby
 • rekonstrukce
 • modernizace

031 – Pozemky

 • nezáleží na ceně

032 – Umělecká díla a sbírky

 

Způsoby pořízení dlouhodobého majetku

 1. Nákup
 2. Vytvoření vlastní činnosti
 3. Bezúplatné nabytí – darováním (málokdy)
 4. Přeřazení z osobního užívání do podnikání
 5. Vklad majetku společníky
 6. Novým zjištěním
 7. Finanční leasing

 

Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku

 1. Likvidace
 2. V důsledku škody nebo manka
 3. Prodej
 4. Darováním
 5. Přeřazení z podnikání do osobního užívání

 

Ocenění dlouhodobého majetku

Pořizovací cena – PC

 • je cena pořízení + související náklady a to:
 1. příprava majetku – správní poplatky
 2. geologické práce, průzkumné práce
 3. přeprava, clo, montáž
 4. úroky z úvěru
 5. zabezpečovací a konzervační práce (projekty)
 6. přípojky na vodu, elektřinu, plyn
 • do vedlejších nákladů nelze zahrnout:
 1. poplatky, penále spojené se škodou na majetku
 2. výdaje na zaškolení pracovníků pro budoucí provozy
 3. výdaje na opravy a udržování DM
 4. daň dědická a darovací

 

Reprodukční pořizovací cena – RPC

 • je to cena stanovena soudním znalcem
 • oceňujeme jim majetek získaný darováním, nabitý bezplatně po finančním leasingu
 • zjištěný jako inventarizační přebytek

 

Cena vlastních nákladů – CVN

 • je to součet přímých a nepřímých nákladů spojených s vytvořením majetku
 • majetek si vyrobíme sami pro sebe

 

Jmenovitá (nominální) hodnota

 • jenom cenné papíry

 

Odpisy

Odpisy vyjadřují fyzické a morální opotřebení majetku v korunách za delší časové období 1 rok.

 

Rozlišujeme:

účetní odpisy

 • vyjadřují skutečné opotřebení majetku
 • upravují se zákonem o účetnictví

daňové odpisy

 • pro ÚJ jsou nákladem a snižují daňovou základnu
 • Zákon o dani z příjmu FO

 

Postup:

 • Majetek se zařadí do jedné ze 6 odpisových skupin podle zákona o dani z příjmu FO
 • Odpisové skupiny se mohou lišit dobou odepisování
 • Podnikatel se vybere mezi rovnoměrnou nebo zrychlenou metodou odepisování, tuto metodu nesmí během odepisování změnit
 • Vypočítáme roční odpis a zůstatkovou cenu ZC=VC-Oprávky

 

Oprávky

 • Jsou doposud uplatněné odpisy

ÚJ si vytvoří odpisový plán ve kterém stanoví sazby účetních odpisů. Tyto odpisy nejsou povinné a neovlivňují daňovou základnu.

 

Evidence dlouhodobého majetku

Inventární karta

 • způsob pořízení (leasing, faktura)
 • k autu (velký techničák)

Náležitosti:

 • název firmy, útvar, inventární číslo, druh dokladu, název majetku, popis majetku, cena majetku, datum pořízení, datum a způsob vyřazení, odpisová skupina, výpočet daňových odpisů

 

Protokol o vyřazení majetku

Protokol a zařazení majetku

 

Analytická evidence dlouhodobého majetku

 • cílem analytické evidence je poskytovat požadované informace o jednotlivých složkách dlouhodobého majetku.

 

Obsahem požadovaných informací je zejména:

 • název nebo popis majetku, popř. číselné označení
 • název nebo popis majetku, popř. číselné označení
 • datum a způsob pořízení, datum a způsob vyřazení
 • datum zaúčtování na příslušný účet, tj. uvedení do užívání
 • ocenění majetku a údaje o jeho případných změnách
 • údaje o zvoleném postupu účetních a daňových odpisů
 • informace o zůstatkových cenách účetních a daňových

 

Opravné položky k dlouhodobému majetku

 • při inventarizaci dlouhodobého majetku se musí provést posouzení ocenění majetku, které je použito v účetnictví ve vztahu k tržní hodnotě majetku.
 • Je-li tržní hodnota nižší než cena, ve které je majetek evidován v účetnictví, a tento rozdíl je dočasný, potom musí účetní jednotka vytvořit opravnou položku
 • Tvorba opravné položky se účtuje jako nepřímé snížení účetní hodnoty majetku pomoci učtu 09x – Opravné položky k dlouhodobému majetku, a současně se musí zaúčtovat do nákladů účetní jednotky účet 559 – Tvorba opravné položky.
 • Opravné položky se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existenci. Zrušení, snížení opravné položky se účtuje jako snížení nákladů ve prospěch účtu 559 a souvztažně na vrub účtu

 

Oprávky

 • jsou doposud všechny uplatněné odpisy (například sečteme odpis za rok 2014 a 2015)
 • účetní jednotka si vytváří odpisový plán ve kterém stanoví sazby účetních odpisů
 • tyto odpisy nejsou povinné a neovlivňují daňovou základnu
 • prvotní funkcí odpisu je modernizace
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy