Doba bronzová ve střední Evropě – otázka z dějepisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dějiny

 

   Otázka: Doba bronzová ve střední Evropě

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Jan Gutvirt

 

 

BRONZ:

 • slitina mědi a cínu
 • snadno tavitelný kov
 • tvrdší než měď
 • výrobky – z bronzu se odlévají

– mědi se tepají, kovají

 

DOBA: 2200-750 př.n.l.

 

ROZDÉLENÍ:

starší doba bronzová: 2200-1600

střední: 1600-1250

mladší: 1250-750

 

nerovnoměrnost vývoje

Přední Asie: rychlý rozvoj, pokroky v zemědělství, výrobě, vznik zavlažovacího systému, velká naleziště meďi a cínu

Evropa: horší přírodní podmínky, drsné klima, tíže obdělávatelná půda, poměrně vzácná měď

 

způsob obživy

– hlavní zdroj: zemědělství, doplňkově lov a sběr

– pěstování plodin, chov dobytka a obdělávání půdy je stále primitivní

– novinky: úprava a konzervace potravin (sušení, nasolení)

kvašení (víno, ocet)

 

výroba nástrojů a zbraní

– metalurgie: tavení pomocí dřevěného uhlí

– rozvoj hornictví, hutniczví, slévačství, kovotepectví

nástroje: srpy, rádlo, motyka, sekery

zbraně: meče, kopí, dýky, přilby

hrnčířství: vznik hrnčířského kruhu na přelomu 3. a 4. tis. – Palestina, Mezopotamie, Egypt

počátky sklářství

textilní výroba: len, bavlna, vlna, barvení látek

 

společenské vztahy

– patriarchální rodové společenství

– opevněná sídliště

– majetková diferenciace

– válečné střety

– ve střední Evropě ještě nedošlo k vytvoření státu (narozdíl od vyspělých oblastí Přední Asie, Egypta, egejské oblasti)

 

různé kultury:

starší doba bronzová:

Kultura unětická

doba: 2300-1550 př.n.l.

 

název podle naleziště v Čechách – Unětice u Prahy

– Čechy: kulturní centrum střední Evropy

 

území: Německo, Čechy, Morava, Slovensko, Polsko, Rakousko

 

pohřby:

– kostrové ve skrčené poloze na boku, hlava směřuje k jihu

– hroby v řadách

– bohatá výbava: zbraně, šperky, nádoby, maso, nápoje

– nalezly se i případy, kdy mrtví byl pohřben do dřevěné rakve: vydlabaný kmen stromu

– nad hroby se stavěly v některých případech mohyly: zřejmě se jednalo o knížecí hroby

– pro pohřby žárové i kosterní, ale převaha žárových

– vybudování mohyly nebylo snadnou záležitostí

– průměr mezi 5-20 metry

– někdy až několik metrů vysoká

– proti splavení navršené zeminy byla zajištěna kamennými zídkami a často měla i složitou vnitřní strukturu

– důvod stavby: náboženské důvody, souvisí s slunečním kultem (tomu by odpovídalo o to, že většina pohřbů je žárového stylu, a také oheň byl chápán jako očisťující prostředek)

– obecně přijímané vysvětlení mohyl není

– v pozdější době se zřejmě stavěli jen z tradice

 

keramika

– bez hrnčířského kruhu, ale kvalitní

– 1 nebo 2 ucha

 

vesnice

– velké i malé chaty (velké – zřejmě shromaždiště)

– 5-7 budov

– přibližně 80 osob

– většinou nížinné osady, ojediněle ve vyšších polohách

 

rozvinuté zemědělství

směnný obchod

 

střední doba bronzová

Mohylová kultura

 

doba: 1500-1300

 

pohřbívání

– název podle typu pohřbívání: převaha mohylových staveb nad hroby

– žárové pohřby (ojediněle kosterní)

– pohřebiště asi o 100 mohylách

 

obyvatelé

– pastevci z východu

 

území

– celá střední Evropa

 

vznik nových zbraní

– dlouhé bronzové meče, hroty, kopí, dýky

– válečnické založení lidu

 

společenské uskupení

– kmenové svazy v čele s mocnými náčelníky

– náčelníci ovládají svá kmenová území za pomoci ozbrojené družiny

 

mladší doba bronzová

Kultury popelnicových polí

 

doba: 1250-750

 

území

– nejen území střední Evropy, ale i oblast Baltu, Ukrajiny

 

pohřbívání

– žárové (i kosterní, ale ojediněle)

– popel v keramických nádobách (popelnicích)

– rozsáhlá pohřebiště

 

sociální diferenciace

– náčelnická vrstva (rodová aristokracie) s větším majetkem a politickou mocí

 

depoty

– ukryté bronzové předměty do země (zakopané)

– nalezeno mnoho takovýchto úkrytů

– pozoruhodný jev této kultury

– příčina: a, dočasná ochrana cenností

b, uložení rituální

 

náboženství

– složitější magické obřady

– přechod od původního přírodního animismu (víra v nadpřirozené síly, duchy) v polyteismus (víra ve velké množství bohů)

– oběti zvířat i lidí

– bohatá výbava hrobů, již ale existují doklady o vylupování hrobů

 

převaha zemědělců

opevněné osady

časté války

 

zvláštní typ kultury popelnicových polí:

Kultura knovízská

 

doba: 1200-600

– název podle naleziště Knovíz u Slaného ve středních Čechách

– charakteristické: depoty

 

pohřbívání

– nejpozoruhodnější na této kultuře

– kosterní i žárové

 

žárové:

– popel byl dán do urny, ve které ale byla díra (otvor) na spodní straně, zřejmě připravená cesta pro duši nebožtíka na jiný svět

 

kosterní:

– téměř se nesetkáváme s klasickými pohřby s dary, lidské pozůstatky jsou ukládány do odpadních jam, kde spočívají společně s rozbitou keramikou a zvířecími kostmi

– někteří zemřelí byli dokonce zohaveni, mají vyvrácené dolní končetiny, odťatou nohu, nebo byla jejich těla doslova rozsekána, případně byly ostatky rozděleny do více jam

– našli se i lidské kosti nesoucí stopy po štípání, což zřejmě dokazuje rituální kanibalismus. Mohlo se jednat ale i kanibalismus nesouvisející s náboženskými obřady, prostě pouhá strava

 

3 typy kultur popelnicových polí:

 1. typ hornodunajský: J Německo
 2. typ středodunajský: Rakousko, Německo, Z Slovesnko
 3. typ lužický: Čechy, Morava, Polsko, Sasko

 

Utváření pravěkých národů

– v závěru doby bronzové (8. stol. př.n.l.) můžeme již na území Evropy rozlišit rozmístění pravěkých národů, které známe jménem

– všechny národy hovořily tzv. indoevropskými jazyky, ty se vdalším období dále rozvíjely, dělily, některé dokonce i zanikly

– tato doba byla asi patrně rozhodující pro utváření řady etnických skupin, které se vydělily ze společného indoevropského základu, byli to např.:

 • Germáni – severozápad
 • Baltové – okolo Baltu
 • Veneti, Italikové – oblast Itálie
 • Slované – mezi Karpaty a Dněprem
 • Ilyrové, Thrákové – oblast Balkánu
 • Foiničané, Řekové – Středomoří


Napsat komentář