Družstvo – obchodní právo (VŠ)

Téma: Družstvo

Předmět: Obchodní právo

Zaslal(a): Ovenka

 

Historie:

 • Prvním družstvem Rochdale Society of Equitable Pioneers (Rochdaleské družstvo poctivných průkopníků, založeno r. 1844 na principech:
  • Svépomoci
  • Vzájemné spolupráce
  • Sociální pomoci
  • Ochrany drobných živnostníků

 

Proti negativním důsledkům ničím neregulované tržní ekonomiky, mj. před obchodní lichvou

 • Mezi členskými právo volit a být volen do orgánů družstva
 • V českých zemích r. 1847 založen Potravní a úsporný spolek v Praze
 • První družstevní záložna – Záložná kasa ve Vlašimi založena r. 1858
 • Rozvoj i za první republiky
 • V letech 1945-89 úpadek
  • Likvidována řada družstev zejména živnostenského charakteru (mlékárenská, lihovarnická)
  • Družstevní záložny sloučeny do státních spořitelen
  • Rozvíjena jednotná zemědělská družstva, která sloužila k likvidaci soukromých zemědělců
 • Po r. 1989
  • č. 162/1990 Sb. (zemědělská)
  • č. 176/1990 Sb. (bytová, spotřební, výrobní a jiná) – zrušeny 1. 1. 1992
  • Obchodní zákoník (513/1991 Sb.)
  • č. 42/1992 Sb. (transformační)
  • č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrových družstvech
 • Od 1. 1. 2014 ZOK

= § 552/1 ZOK – společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem

 • Vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně
 • Za účelem podnikání

 

Bytové družstvo (§ 727 a násl. ZOK) – může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb členů

 

Sociální družstvo (§ 758 a násl. ZOK) – soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti

 • Za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů

 

Založení družstva

 • Musí mít nejméně 3 členy (včetně zakladatele) – § 552/2 ZOK
 • Zakládá se podle § 555 ZOK ustavující schůze družstva, která:
  • Přijme stanovy
  • Zvolí členy orgánů družstva
  • Schválí způsob splnění základního členského vkladu, popř. i vstupního vkladu
 • Návrh stanov vypracuje svolavatel, jímž je FO písemně k tomu pověřená zájemci o založení družstva
 • Svolavatel svolá vhodným způsobem zájemce o založení družstva k ustavující schůzi

 

Stanovy

 • Podstatné náležitosti plynou z § 123/1 OZ (sídlo) a § 553 ZOK
 • Změny stanov nabývají účinnosti dnem schválení ČS, neplyne-li z ČS pozdější účinnost
 • Dojde-li ke změně stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, představenstvo družstva vyhotoví úplné znění stanov

 

Ustavující schůze

 • se může zúčastnit osoba, která:
  • Podala přihlášku nejpozději do zahájení ustavující schůze
  • Nevzala ji zpět
  • Její přihláška byla schválena a
  • Splnila podmínky pro členství s výjimkou splnění vkladové povinnosti, popř. vzniku prac. poměru
 • Průběh ustavující schůze
  • 557 ZOK svolavatel ověří porovnáním s přihláškami správnost a úplnost listiny přítomných, zahájí ustavující schůzi a navrhne pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího
 • Přijímá usnesení většinou hlasů v přítomných v době hlasování
 • Zákon nestanoví kvorum, protože US není orgánem družstva, neuplatní se § 156/2 OZ a je nutno dovodit, že pro přijetí rozhodnutí není stanoveno kvorum a rozhodnutí tedy může být přijato bez ohledu na počet přítomných zájemců (§ 560/2 ZOK)
 • Osoba, která nehlasovala pro přijetí stanov, může vzít přihlášku zpět ihned po oznámení výsledků hlasování, jinak se ke zpětvzetí nepřihlíží
 • Zpětvzetí přihlášky se uvede ve veřejné listině, kterou se osvědčuje průběh ustavující schůze
 • Notářský zápis

 

Členské vklady

 • 563 ZOK – každý člen se podílí na ZK družstva základním členským vkladem
  • 564 odst. 2 – výše pro všechny členy družstva stejná
  • 565 ZOK – za trvání členství nelze ZČV ani jeho část vracet, to neplatí, jestliže došlo ke snížení ZČV
 • Určí-li tak stanovy, může se člen podílet na ZK jedním nebo více dalšími členskými vklady, výše dalších ČV může být pro jednotlivé členy různá
  • 572 – o převzetí povinnosti k dalšímu ČV uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu
 • Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů
 • Nepeněžitý vklad
  • 573-4 – nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců určený dohodou družstva a vkladatele (zakladatelů)
  • Nepeněžitý vklad nelze započíst na členský vklad vyšší částkou, než na jakou byl oceněn
  • Nepeněžitý vklad schválí před jeho vložením ČS nebo ustavující schůze
  • Určí-li tak stanovy, může být nepeněžitým vkladem také provedení práce nebo poskytnutí služby
 • Splnění vkladové povinnosti
  • 561 ZOK – zakladatel splní vkladovou povinnost k
   • Základnímu členskému vkladu
   • Nebo vstupnímu vkladu
  • Efektivní zvýšení ZČV
   • 566 ZIK – možné, pokud tak určí stanovy, doplatky členů lze zvýšit ZČV
    • Pouze jednou za 3 roky a
    • Nejvýše na trojnásobek dosavadní výše
   • Mezi přijetím
    • Rozhodnutí o změně stanov, kterým se umožní zvýšení ZČV doplatkem člena a
    • Rozhodnutí o zvýšení ZČV

 

Musí uplynout lhůta alespoň 90 dnů.

 • Nominální zvýšení ZČV
 • Snížení ZČV
  • 568 ZOK – o snížení rozhoduje členská schůze
  • Představenstvo zveřejní rozhodnutí ČS o snížení ZČV a jeho výši
   • Do 15 dnů ode dne jeho přijetí
   • Dvakrát po sobě
   • S časovým odstupem 30 dnů
  • O přiměřeném zajištění rozhodne soud

 

Podmínky vzniku členství

 • Prohlášení o převzetí vkladu a
 • Splnění písemné povinnosti k ZČV, popř.
 • Vznik pracovního poměru (stanoví-li to zákon – zejména u výrobních a zemědělských družstev)
 • Členství vzniká v den vzniku družstva, pokud v průběhu trvání, tak
  • Rozhodnutím příslušného orgánu o přijetí za člena
  • Převodem členského podílu
  • V důsledku právního nástupnictví
  • Vydržením
 • 577 odst. 3 – přihláška uchazeče o členství v družstvu i rozhodnutí družstva musí mít písemnou formu a vždy obsahují
  • Obchodní firmu družstva
  • Jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a
  • Vymezení družstevního podílu (?) – spíše členský vklad tam měl být
 • O přijetí do družstva rozhoduje
  • Představenstvo nebo
  • Jiný orgán určený stanovami, s výjimkou kontrolní komise
 • Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou
 • 578 – členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů
 • 579 – pokud podmíněno prac. poměrem -> jen osoba, která může uzavřít prac. smlouvu
  • Členství pak vzniká dnem vzniku prac. poměru a končí dnem zániku prac. poměru, pokud stanovy neurčí, že tak členství nezaniká

 

Práva a povinnosti členů družstva (§ 575 a násl.)

 • Volit a být volen do orgánů družstva
 • Účastnit se řízení a rozhodování v družstvu
 • Podílet se na výhodách poskytovaných družstvem
 • Dodržovat stanovy
 • Dodržovat rozhodnutí orgánů družstva

 

Seznam členů

 • 580 – povinno vést seznam – stanovené údaje o členovi a jeho členském vkladu
 • Každý člen má právo nahlížet do seznamu členů a požadovat písemné potvrzení o tom, že je členem na písemnou žádost
 • Další osoby pokud:
  • Mají právní zájem
  • Doloží písemný souhlas příslušného člena, s úředně ověřeným podpisem

 

Členská žaloba (žaloba ut singuli, actio pro socio)

 • 584 ZOK – každý člen je oprávněn domáhat se za družstvo
  • Náhrady újmy proti členovi orgánu družstva nebo
  • Splnění povinnosti plynoucí ze smlouvy o vypořádání újmy, to platí obdobně pro výkon rozhodnutí
 • Člen nemá právo domáhat se náhrady újmy, byla-li uzavřena smlouva o jejím vypořádání
 • 585 – před uplatněním práva proti
  • Členovi představenstva informuje člen kontrolní komisi

 

Podíl člena na zisku

 • 586 ZOK – stanovy mohou určit, že je člen (někteří členové) mají za podmínek určených ve stanovách právo na podíl na zisku
 • Neurčují-li stanovy způsob určení podílu člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy, určí se v poměru jeho splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu

 

Povinnost členů přispět na úhradu ztráty družstva – § 587 – určí-li tak stanovy, pro všechny členy ve stejné výši, nesmí být vyšší, než dvojnásobek členského vkladu (je to v podstatě obchodní korporace s ručením omezeným)

 • Pro některé ale výjimky – až ve výši desetinásobku – členové představenstva a kontrolní komise
 • Uhrazovací povinnost člena lze uložit – pokud je spolehlivě zjištěna

 

Povinnost loajality – § 212 odst. 1 OZ

 

Družstevní podíl (§ 595 a násl. ZOK)

 • Představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu
 • Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl
 • Družstvo nemůže nabýt vlastní družstevní podíl, ledaže se jedná o přeměnu
 • Stanovy mohou vyloučit spoluvlastnictví k družstevnímu podílu
 • Převod a přechod družstevního podílu není přípustný, je-li podmínkou členství pracovní poměr člena k družstvu
 • To neplatí, je-li nabyvatel nebo dědic DP již zaměstnancem družstva je nebo se jím stane
 • Převod družstevního podílu
  • 599 a násl. ZOK – převod DP je možný jen na osobu, která se může stát členem družstva
  • Člen může svůj ČP na jiného členy, nezakazují-li to stanovy a na třetí osobu jen pokud to stanovy výslovně připouští
 • Stanovy mohou podmínit převod souhlasem představenstva
 • Převodce DP ručí za dluhy, které jsou s ním spojeny
 • Právní účinky převodu DP nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu DP družstvu, ledaže smlouva určí účinky později
 • Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!