Duševní zdraví a duševní hygiena

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Duševní zdraví a duševní hygiena

   Předmět: Společenské vědy, Psychologie

   Přidal(a): Admin

 

 

Duševní hygiena

 • Soubor pravidel, sloužící k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševní rovnováhy a duševního zdraví.
 • Nachází se na pomezí mezi lékařskými, psychologickými a sociálními vědami.
 • Je zaměřena především na autoregulaci jedince, přetváření jeho prostředí, lehké poruchy duševní rovnováhy (např. problémy s adaptací), na profylaxi (ochrana duševního zdraví), prevenci

 

Význam duševní hygieny = profylaxe

 • a) prevence somatických a psychických nemocí – duševně zdravý člověk bývá odolnější vůči somatickým nemocem
 • b) dobrá pracovní výkonnost – vyrovnaný člověk se dokáže lépe soustředit na práci i odpočinek
 • c) fungující sociální vztahy – člověk, který má pevné duševní zdraví, je schopen působit pozitivně na svoje sociální okolí
 • d) subjektivní spokojenost – člověk, který nežije ve stresu/nejistotě, se cítí spokojenější

 

Způsoby psychohygieny = prevence

 • je založena na sebevýchově jedince – ta začíná sebepoznáním
 • jak zachovat duševní zdraví?
 • spánek
 • správná výživa, vyvážená
 • správné dýchání
 • dostatek pohybu

 

Duševní zdraví =Stav duševní pohody

 • Všechny duševní pochody probíhají nejlépe, jak mohou
 • Tento stav umožňuje jedinci správně vnímat vnější skutečnost, přiměřeně reagovat na podněty, řešit dané úkoly a sebezdokonalovat se.

 

Duševní porucha = Změna některých psychických jevů

 • Projevuje se v chování a prožívání
 • Znesnadňuje interakci člověka s okolím
 • Může postihnout psychickou funkci, nebo celou osobnost

 

Příčiny:

 • a) biogenní
 • b) somatogenní
 • c) psychogenní
 • d) sociogenní

+ psychická infekce – porucha vznikající soužitím s psychicky narušenými lidmi

 

Význam duševní hygieny:

 • Prevence somatických a psychických nemocí
 • Dobrá pracovní výkonnost
 • Fungující sociální vztahy
 • Subjektivní spokojenost

 

Metody psychohygieny:

 • Založena na sebevýchově jedince
 • Začíná sebepoznáním
 • Dostatečná doba spánku,
 • Správná výživa
 • Správné dýchání
 • Dostatek pohybu
 • Správné hospodaření s časem
 • Relaxační a autoregulační cvičení

 

Zátěžové situace – součást každodenního života

 • Frustrace – Psychický stav vznikající překážkou v cestě k určitému cíli
 • Frustrační tolerance – Schopnost dlouhodobě zvládat frustrační stav

 

Reakce na zátěžové situace:

 • Agrese – myšlenková, slovní, destrukce, napadání
 • Bagatelizace – snižování hodnoty cíle (nestojím o to tolik jako předtím)
 • Racionalizace – hledání rozumového vysvětlení, může být rozumová jen zdánlivě
 • Kompenzace – snaha dosáhnout úspěchu jinde, nahradit cíl
 • Únik – únik do fantazie, drogy, alkohol, snaha se vyhnout problému
 • Somatizace – psychické napětí přeneseno na tělo (psychosomatické choroby)
 • Projekce – svalování viny na někoho jiného
 • Regrese – ústup k nepřiměřenému chování, chování neodpovídá věku
 • Apatie – rezignace na reakci jakoby nereagování

 

Psychická deprivace – Chronické neuspokojování potřeb nebo nedosahování cílů

 

Druhy psychické deprivace:

 • Biologická – nedostatek tepla, světla, spánku atd.
 • Senzorická – (smyslová) nedostatek podnětů
 • Sociální – ztráta sociálních kontaktů, sociální izolace
 • Citová – neuspokojování potřeb lásky a jistoty
 • Motorická – nemožnost přiměřeného pohybu

 

Zdroj psychické deprivace

 • Základní potřeby jsou uspokojovány na úrovni existenčního minima nebo klesají pod tuto úroveň

 

Stres

 • stav přetížení (tělesného nebo psychického), které působí na člověka
 • delší dobu, nebo nesnesitelná situace, jíž se člověk nemůže vyhnout
 • Eustres – zdravý
 • Distres – nezdravý
 • Opakovaný eustres = distres

 

Duševní choroba

 • Změna některých psych. jevů, projevuje se v chování a prožívání, může postihnout jen některou psych. funkci např. dyslexie, některý
 • psychický proces: paměť, vnímání řeč, nebo celou osobnost
 • Neurózy – Nejčastější psychické poruchy, přechodný charakter, funkční nervová porucha bez onemocnění mozku např. fobie, neurasetenie, obsendantně – kompulzivní porucha
 • Psychózy – Vážné neuropsychické poruchy, které narušují osobnost člověka např. schizofrenie, bipolární afektivní porucha, deprese, mánie, laktační psychóza
 • Psychopatie – defekt osobnosti, dlouhodobější odchylka od běžných projevů osobnosti, asociální chování, nedostatek etických zásad, touha po moci, dobrodružství, sexuálním zážitku
 • Oligofrenie – porucha intelektu, dnes se používá název mentální retardace (lehká, střední, těžká a hluboká)

 

Léčba psychických poruch:

 • a) psychiatrie – obor věnující se diagnostice psychických poruch, zajišťuje psychiatrickou pomoc a léčení pomocí psychofarmak. Někdy využívá též psychoterapii
 • b) medikamentózní (sedativa, léky)
 • c) psychoterapie (autogenní trénink, sugesce, psychodrama)
 • d) psychodezinfekce (úprava soc. prostředí pacienta)
 • e) alternativní terapie (arteterapie, muzikoterapie, hippoterapie)