Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů

   Předmět: Fyzika

   Přidal(a): Eliška

 

 

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU A SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

-proč se těleso pohybuje, zkoumá příčiny pohybu-síla

 

Vzájemné působení těles

 • síla-míra vzájemného působení těles–> účinky
  • účinky deformační-ničivé
  • účinky dynamické-mění velikost nebo směr rychlosti
  • izolované těleso-nepůsobí žádná síla, vektorová veličina

 

Newtonovy pohybové zákony

 • 1) Zákon setrvačnosti
  • těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném setrvačném pohybu tak dlouho dokud není působením jiného tělesa nuceno tento vztah změnit
  • Setrvačnost je vlastnost tělesa setrvávat v klidu v rovnoměrném přímočarém pohybu
  • setrvačník– těleso, které má velkou setrvačnost
 • 2) Zákon síly
  • zrychlení tělesa je přímo-úměrné působící síle a nepřímo-úměrné hmotnosti tělesa
  • F= a m 1N-je síla, která tělesu o hmotnosti 1 kg udělí zrychlení 1 m/s2
  • siloměr
  • FG-tíhová síla- tíha, která přitahuje tělesa k zemi
 • 3) Akce a reakce
  • každá akce vyvolá reakci, která je stejně velká, ale opačně orientovaná
  • nedají se skládat, protože působí na jiná tělesa
  • obě akce vznikají a zanikají ve stejný okamžik

 

Hybnost

 • fyzikální veličina, která charakterizuje pohybový stav tělesa
 • tečna k trajektorii=směr hybnosti
 • Zákon zachování hmotnosti
  • celková hybnost izolované soustavy těles se jejich vzájemným působením nemění
  • celková hybnost se vypočítá jako součet hybností jednoho tělesa p=p1+p2+…+pn
 • Výstřel z pušky-před výstřelem je hybnost v klidu, po výstřelu také, obě jsou opačně orientované ( Segnerovo kolo, Heronova parní baňka)

 

Tření

 • proti pohybu tělesa působí podložka odporovou silou-třením
  • smykové tření
  • valivý odpor
 • třecí síla je způsobena nerovnostmi smykových ploch
 • třecí síla závisí na drsnosti stykových ploch a na velikosti normálové síly
 • třecí síla nezávisí na velikosti stykových ploch a rychlosti pohybu
 • klidové tření je větší než při pohybu
 • smykové tření zmenšujeme: uhlazením povrchu, mazání, vazelína, olej tuha grafit,mýdlo, převodem na valivý odpor
 • smykové tření zvětšujeme zdrsněním povrchu, brzdění, vosk

 

Inerciální a neinerciální vztažné soustavy

 • Inerciální
  • je v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu (vlak po kolejích stálou rychlostí)
 • Neinerciální
  • soustava, která se pohybuje nerovnoměrně nebo křivočaře
  • působí zdánlivá neboli setrvačná síla, kterou si uvnitř soustavy nedokážeme představit
  • mění velikost nebo směr rychlosti (brzdící vlak, zatáčka)
  • má opačný směr než je zrychlení soustavy

 

Galileiho princip relativity (mechanický)

 • platí stejné fyzikální zákony z oblasti mechaniky
 • žádným mechanickým pokusem prováděným uvnitř soustavy nemůžeme zjistit, zda je soustava v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu (a jakou rychlostí se pohybuje)

 

Dostředivá síla

 • způsobuje zakřivení trajektorie
 • až přestane dostředivá síla působit, bude se těleso pohybovat rovnoměrně přímočaře ve směru tečny trajektorie

 

Odstředivá síla

 • odstředivá síla je reakce na dostředivou sílu
 • využití: odstředivka, země, Vatův odstředivý regulátor, parní stroj