El transporte de Madrid – španělština

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: El transporte de Madrid

   Předmět: Španělský jazyk

   Přidal(a): BezvaStudent

 

 

El transporte de Madrid es una red de comunicaciones que permite el movimiento entre los distintos puntos de la ciudad de Madrid y entre está y otros municipios.

  • Doprava v Madridu je komunikační síť, která umožňuje pohyb mezi jednotlivými částmi města Madridu, mezi madridem navzájem a ostatními obcemi.

 

Esta comunicación se produce mediante varios medios, como puede ser el metro, el tren, el cercanías, el autobús, urbano o interurbano.

  • Tato komunikace probíhá prostřednictvím různých prostředků, jako je metro, vlak, příměstské autobusy, městskou nebo příměstskou.

 

METRO

La red de Metro de Madrid es más grandes que en Praga  – tiene 12 líneas con 238 estaciones y las tres líneas de metro ligero con 38 estaciones.  La longitud total de la red es de 293 kilómetros.

  • Síť Madrid Metro má 12 linek s 238 stanicemi a tři stávající světla železničních tratí , které mají 38 stanic. Celková délka sítě je 293 km .

 

Es la segundared de metro de la UniónEuropeaporkilómetros, después de la de Londres, y la octava del mundo.

  • Jedná se o druhý systém metra v Evropské unii na míle daleko , po Londýně a osmý na světě.

 

En 21 paradas hay correspondencia con la red de Cercanías Madrid de Renfe.

  • Tam je 21 zastávek v korespondenci s Madrid příměstské železniční sítě Renfe.

 

RENFE

La RedFerroviaria de Cercanías de Renfe de la Comunidad de Madrid tienenuevelíneas, una longitud de 370 km, con 101 estaciones en total, puedealbergaruntotal de 880.000 viajeros. La plantilla de trabajadoresconsta de unos 1.300 empleados.

  • Železniční síť Renfe Cercanías Madrid má devět linek, délku 370 km s 101 stanicemi celkem, se může ubytovat celkem 880 tisíc cestujících. Pracovní síla se skládá z přibližně 1300 zaměstnanců.

   

Toda la redestáelectrificada. La principalestación es Atocha-Cercanías, por la quepasancasitodas las líneas.

  • Celá síť je pod napětím. Hlavní nádraží AtochaCercanías, proč utrácet téměř všechny linky.

 

AUTOBUSES

Existe una red de autobusesurbanos, como el resto de la red de transporte público, cuenta con más de 1.994 vehículos y 194 líneas. Muchoshabitantes de los barriosperiféricos de la capitalutilizan los serviciosdelferrocarril de cercanías y autobusesinterurbanos para llegar a la capital y luegoutilizar el metro. Por eso también la red de autobusesestáampliamenteinterconectada con los ferrocarriles.

  • K dispozici je síť autobusů, stejně jako zbytek na sítě veřejné dopravy, s více než 1994 vozidel a 194 linek. Mnoho lidí na předměstí hlavního města služby využívané dojíždějící železniční a příměstské autobusy se dostanete do hlavního města a pak použít metro. To je důvod, proč autobus síť je vysoce propojený s železnice.