Evropa ve 13.-15. století – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dějiny

 

   Otázka: Evropa ve 13.-15. století

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Kateřina Bažantová

 

 

– trojpolní hospodářství

– pluh, vodní a větrné kolo, chomout

 

Oteplení:

– populační přírůstek

– kolonizace:

 • vnitřní = lidé z vnitrozemí k nám
 • vnější = lidé z ciziny k nám (hl. z Německa)

– nadprodukce potravin -> DRUHÁ A TŘETÍ SPOLEČENSKÁ DĚLBA PRÁCE

 

Změny ve společnosti:

– poddaní:

 • kolonizační vsi (návesní, silniční)
 • rychtář (dědičná funkce, většinou lokátor)

– měšťané:

 • řemeslníci
 • obchodníci – kupci/kramáři
 • chudina – služebnictvo, tovaryši (vyučení dělníci bez vlastní dílny), žebráci
 • židé – obchod s penězi (bohatství) -> pogromy (boje proti židům) + omezení
 • ghetta (čtvrtě), synagogy
 • tržiště na křižovatkách, podél cest

– šlechta:

 • lenní pyramida
 • zemané (nižší) -> rytíři (turnaj, úcta k ženám)
 • panstvo (vyšší): J … Vítkovci -> Rožmberkové; S … Ronovci -> Berkové z Dubé; Markvartici -> Vartenberkové

– církev:

 • papež
 • boj se světskou mocí
 • Jindřich II.     x      T. Becket z Cantenbury    -> T. Becket zavražděn
 • nesouhlas lidí s bohatstvím církve
  • -> vznik sekt (Albigenští, Valdenští)
  • -> vznik žebravých řádů (Františkáni)
 • Př. sv. Anežka Přemyslovna – Anežský klášter
 • Sv. Zdislava z Lemberka – Klášter v Jablonném
  • – Dominikáni – kázali, aby přesvědčili lidi
  • – péče o chudé a nemocné -> špitály

– vlastníci měst:

 • panovníci – královská města
 • šlechta, církev – poddanská
 • zákony: Saské, Švábské zrcadlo; Norimberské, Magdenburské zákony
 • práva od majitele: hradební, samosprávní (12 konšelů + purkmistr, voleni na 1 rok), hrdelní
 • hospodářská práva: tržní (výroční trh = jarmark), várečné, nuceného skladu, horní (ag v Kutná hora, Stříbro, Jihlava), cechovní (zakládání cechů)

– cechy = společenství řemeslníků stejného řemesla; dohady na stejných cenách, počtu tovaryšů a jejich platu

– práva měst: svobody, trhu, várečné (vaření piva), mílové (rušení řemeslné konkurence), samosprávy, hradební (hradby a vojsko), hrdelní, horní (těžba kovů), nuceného skladu (3denní pobyt), udělována zakladatelem města/vrchností

– významná města:

 • Itálie: Benátky, Janov – obchod s východem
 • Florencie – tkaní
 • Flandry: Brugy, Gent – tkaní
 • Německo: Lübeck – obchod na Severním moři + Balt, Norimberk, Augsburk – banky
 • u nás: královská – Litoměřice, Ústí n. Labem
  • věnná (ve vlastnictví královny) – Mělník, Hradec Králové
  • poddanská – ČL, Kravaře, Jablonné

 

13. stol. FR x VB

Francie Anglie
Kapetovci – Filip II. August Plantagenti (potomci V. Dobyvatele) – Jan Bezzemek
ang. území ve Fr Flandry (území fr krále)
                                                           1214 bitva u Bouvines
vítězství porážka -> využita šlechtou
1215 Magna Charta Libertatum
 -> nezávislost soudů, omezení moci krále
 -> sněm stavů (=parlament)

 

FRANCIE, ANGLIE

14. stol. FR x VB

Filip IV. Sličný Izabela (dcera Filipa IV., manželka Richarda)

-> fr nárok na ang. trůn

boj s církví -> nový papež + přesídlení do Avignonu

-> Avignonské zajetí

templáři = kacíři -> zrušeni

 

                                                                        1337 stoletá válka
na FR území vítězí Anglie
vymření hl. větve Kapetovců

-> nástup vedlejší větvě

x Jana z Arku – porazila Anglii u Orleans

-> zrazena -> vydána Anglii

-> prohlášena za čarodějnici

-> upálena

důsledky války: hlad, epidemie

-> povstání – omezení moci krále

-> vznik sněmu = generální stavy

                                                                                    1453
vítězství FR -> obnovení moci krále oslabení Anglie -> válka růží (1455-1585)

-> boj o trůn mezi rody

Yorkové       x       Lancasteři

-> 1485 bitva u Boshworth

-> vítězí Jindřich VII. Tudor ( Tudorovci)

 

  NĚMECKO

– Štaufové: Fridrich II. – ovládnutí J Itálie

– v Něm roste moc knížat

– doba volených panovníků – každý panovník volen 7 kurfiřty

 

PYRENEJSKÝ POLOOV

– vytlačení Maurů (Arabové) -> reconquista

– 1492 – dobytí Granadského emirátu (poslední území Arabů)

-> vznik Portugalska, Aragonu a Kastilie (později spojeny v Španělsko)

 

APENINSKÝ POLOOV

– rozdrobenost

– Papežský stát

– na J Normané

 

BYZANC

– útoky od Turků -> zánik 1453

– Konstantinopol -> Istanbul

– zrušení obchodních cest do Benátek a Janova -> nové obchodní cesty -> 1492 … objev Ameriky

 

MONGOLSKO

– kočovní pastevci, sjednocení 12./13. stol. Čingischánem

– 1241 … bitva u Lehnice – zničení Moravy-> výpravy na jih (panovník Batú (vnuk Čingischána)) -> stažení do Ruska

-> nový stát Zlatá Horda

 

RUSKO

– knížectví: Moskevské – Dmitrij Donský

Novgorodské – Alexandr Něvský

-> společné bitvy s dalšími zeměmi

-> knížectví platí mongolům

-bitvy:

Alexandr Něvský Švédi
Alexandr Něvský Řád německých rytířů
Dmitrij Donský Zlatá Horda

-> 1380 – vítězí D. Donský nad Zlatou Hordou na Kulikovském poli

– 1480 – vyhnání Mongolů Ivanem II. -> pravoslavné náboženství, carové

Napsat komentář