Evropská unie – maturitní otázka (4)

 

Otázka: Evropská unie

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a):  –

 

= regionální uskupení, které sdružuje evropské státy s cílem politické a hospodářské integrace

= specifická organizace, která stojí nad členskými státy, které na ni převedly některé své svrchované pravomoci

= v současnosti sdružuje 28 států (poslední přistoupilo Chorvatsko 1. 7. 2013)

= vznikla v roce 1993 – MAASTRICHTSKÁ SMLOUVA O EU (navazuje na evropský integrační proces-viz otázka č. 22) zavedení tří pilířů

= Lisabonskou smlouvou (2009) získala právní subjektivitu

 

Činnost a orgány EU

= instituce EU vznikly za účelem sdílení pravomocí, které byly dříve v kompetenci jednotlivých států

 

– Evropská rada

 • Evropský summit

 • nejvyšší orgán EU, reprezentativní

 • nastiňuje další vývoj EU

 • 4x do roka se schází prezidenti členských zemí nebo předsedové vlád

 • Předseda: Herman Van Rompuy (Belgičan)

 • Předseda je volen na 2,5 roku

 • Rozhoduje se na základě jednomyslnosti

 

– Rada Evropské unie

 • Rada ministrů

 • Reprezentuje zájmy členských států

 • Zákonodárná moc – rozhoduje

 • Dohlíží na dodržování zakládajících smluv o EU

 • Vypracovává návrh rozpočtu

 • Sídlí v Bruselu a Lucemburku

 • Řídí ji právě předsedající stát – nyní Řecko (ČR v roce 2009 – Topolánkova vláda, která padla a byla nahrazena úřednickou)

 • Rozhoduje kvalifikovanou většinou

 

– Evropský parlament

 • Legislativní orgán – spolu s radou EU navrhuje a schvaluje zákony

 • Nejdemokratičtější orgán

 • Po volbách 23. a 24. května 2014 bude zvoleno 751 poslanců (do té doby 766)

 • Poslanci voleni na 5 let přímou volbou podle systému poměrného zastoupení

 • Sídla ve Štrasburku, Bruselu, Lucemburku

 • Dozorčí pravomoc

 • Předseda EP: Martin Schulz

 

– Evropská komise

 • Zájmy unie jako celku

 • Navrhuje zákony

 • Uděluje sankce

 • Zastupuje EU při mezinárodních jednáních a sjednává dohody

 • Smlouva z Nice stanovila, že každá země má 1 komisaře, ale od r. 2014 se předpokládá snížení počtu komisařů na 2/3

 • ČR – Štefan Fule

 • Předseda – José Manuel Varroso

 • Sídla v Bruselu a Lucemburku

 

– Evropský soudní dvůr: Lucemburk, 28 soudců+předseda, žaloby států

– Evropský účetní dvůr: Lucemburk, 28 kontrolorů, kontrola hospodaření

– Evropská centrální banka: Frankfurt nad Mohanem

– Výbor regionů: od r. 1993, poradní orgán, Brusel, regionální politika, živ. prostředí, vzdělání

– Evropský ombudsman: Štrasburk, kontrolní orgán, Emily O´Reilly, stížnost může podat i občan


Činnost a cíle EU

= Maastrichtskou smlouvou byla politika rozdělena do tzv. TŘÍ PILÍŘŮ – Lisabonská smlouva toto dělení formálně zrušila, ale fakticky přetrvává

 

Tři pilíře:

I. EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ: Společná zemědělská politika, Hospodářská a měnová unie, Celní unie a Společný trh, Společná obchodní politika, Regionální a strukturální politika, Dopravní politika, Sociální politika, Schengenský prostor, Občanství EU, Vědecko-výzkumná politika, Politika hospodářské soutěže, Ekologická politika, Politika ochrany spotřebitele, Vzdělání a kultura, Společná rybolovná politika, Azylová a přistěhovalecká politika

II. SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA: spolupráce v zahraniční politice, udržení míru, demokracie, lidská práva, rozvojová pomoc, evropská bezpečnostní politika

III. SPOLUPRÁCE V OBLASTI JUSTICE A VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI: pašování drog a obchod se zbraněmi, terorismus, korupce, obchod s lidmi

 

Cíle:

1. HOSPODÁŘKÁ UNIE = volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu ( jedná se o 4 základní ekonomické svobody vnitřního trhu EU) = sladění hospodářství členských zemí

2. MĚNOVÁ UNIE = Evropská centrální banka = 1.1. 2002 – Euro v hotovosti

3. POLITICKÁ UNIE = členské země jsou ochotny postoupit část své suverenity EU, občanské unie, společný trh, sociální politika, dohled nad životním prostředím, rozvoj hospodářství slabších regionů

4. OBČANSTVÍ EU = mohou žít v kterémkoliv státu EU, studovat, pracovat

 

ČR V EU

= 1. 5. 2004

= dovršení mnohaletého procesu začleňování 1993 asociační dohoda o přidruženém členství (Kodaň) 1996 – podána přihláška do EU Václavem Klausem vyjednavač: Pavel Telička

= politická kritéria: otázka menšin a demokracie

= právní kritéria: přizpůsobení právního řádu

= ekonomická kritéria: omezení monopolů

= program PHARE: vzdělání, výchova a ekologie (= financování projektů, které napomáhaly překlenout hospodářskou a politickou propast a připravení na vstup do EU)

= 2002 – Kodaň – konečné rozhodnutí o přistoupení

= 2003 – Atény – podpis smlouvy

= přistoupení do EU se týkalo první a zatím jediné referendum, které se konalo v ČR (2003)

 

SYMBOLY EU

 • Vlajka: 12 hvězd symbolizuje ideál jednoty
 • Hymna: Óda na radost – L. van Beethoven
 • Den: 9.5. (Schumanova deklarace z roku 1950)
 • Motto: „jednotná v rozmanitosti“
 • Měna: Euro

 2012 – Nobelova cena za mír

 

Osobnosti EU

Konrád Adenauer– „největší Američan v Evropě“ , poválečný kancléř Německa

Sir Winston Churchill– britský premiér

Alcide de Gasperi– italský politik

Walter Hallstein– německý politik, 1. předseda EHS, později nacista

Jean Monnet– „ideový otec EU“

Robert Schuman– francouzský politik

Altiero Spinelli

 

Schengenská dohoda

= 1985

= na dohodě je založen Schengenský prostor a spolupráce

= volnost pohybu osob

= zrušení vnitřních hranic, společné vnější hranice

= začleněna do právního rámce EU Amsterodamskou smlouvou z roku 1997

= ČR přistoupila – 2007

= Švýcarsko, Lichtenštejnsko – není v EU, ale je v Schengenu

= Irsko a Velká Británie se účastní pouze na bázi policejní a justiční spolupráce

= Monako, San Marino, Vatikán – nejsou v Schengenu, ale nemají hraniční kontroly

 

Eurozóna

= oblast, kde je společnou měnou Euro – 3. fáze měnové unie

= 1999 – v bezhotovostní podobě  2002 – v hotovostní podobě EURO

= 18 členů

= kromě VB, Dánska a Švédska jsou členské státy zavázány vstoupit musí splnit podmínky

= „nejvzdálenější regiony EU“ – Martinik, Reunión, Madeira, Kanárské ostrovy – mají euro

= Monako, Vatikán, San Marino mají Euro po dohodě s EU

= Černá Hora a Kosovo mají Euro bez dohody s EU

= ČR  vstup do fiskálního paktu (březen 2014 – Babiš), avšak odložení přijetí Eura, nejsou podmínky (velká schodek rozpočtu)

 

Strukturální fondy EU

= jejich prostřednictvím se rozdělují finance určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony

= princip solidarity (= kohezní politika), kdy bohatší státy přispívají na chudší

= Evropský fond pro regionální rozvoj

=Evropský sociální fond

 

VÝZNAM EKONOMICKÉ REFORMY PO ROCE 1989 = VZNIK TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, PRIVATIZACE A VÝZNAM STÁTNÍCH ZÁSAHŮ V DOBĚ FORMOVÁNÍ TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

= 1948 – PO NASTOLENÍ KOMUNISMU ZAČALO Československo po vzoru SSSR vytvářet dlouhodobé ekonomické programy – PĚTILETKY

předem se odpovídalo na základní ekonomické otázky: co? Jak? Pro koho? vyrábět

PŘÍKAZOVÝ SYSTÉM: má sice výhodu rychlé mobilizace zdrojů, ale je snadno zneužitelný (komunismus, Pol-Pot v Kambodži)¨

převrat v roce 1989: přispěla k němu tzv. PERESTROJKA SSSR, což byla skupina reformních kroků zahájených tajemníkem KSSS Michailem Gorbačovem, rozklad Sovětského Svazu

následoval přechod z CENTRÁLNĚ ŘÍZENÉ EKONOMIKY na TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

 

ekonomické reformy po roce 1989:

 • Soubor dílčích požadavků na změny, návrh rozvoje tržní ekonomiky

  Autor byl Václav Klaus (= naproti němu stál vicepremiér pro ekonomiku – Valtr Komárek – ten byl zastáncem POSTUPNÉ KONCEPCE – státní zásahy měly být převedeny na státní akciové společnosti a poté měla přijít standardní privatizace)

 • Václav Klaus však PROSADIL ŠOKOVOU A RADIKÁLNÍ REFORMU, během níž měl být státní majetek rychle převeden do soukromých rukou

 • Britský model – opatření po vzoru Evropy

 • Všechna opatření mají podobu státních zásahů, bez nich nelze, stát musí zasáhnout

 • Cíle ek. reformy: vytvoření a fungování tržního hospodářství, změna struktury hospodářského profilu země, zajištění stabilního hospodářského rozvoje s PROTIINFLAČNÍM programem

 

= PŘÍKAZOVÝ SYSTÉM: založený na moci úzké skupiny osob, ta rozhoduje o tom, co se bude vyrábět a jak se výsledný produkt rozdělí, mobilizace zdrojů výhoda, ale zneužitelné

= TRŽNÍ SYSTÉM: výrobci a spotřebitelé jsou propojeni pouze trhem a jeho zákony, fungování zákonů trhu bez ohledu na subjektivní lidská rozhodnutí- neviditelná ruka trhu, nevýhodou je, že nejsme schopni řešit procesy přerozdělování (jak mají přežít nemocní, staří lidé a děti, kteří nemohou pracovat)

= dnes nenajdeme čistý tržní systém, vždy je nutná určitá regulace ze strany státu

 

Reforma:

I. Krok 

A) RESTITUCE MAJETKU- navrácení majetku původním majitelům

B) MALÁ PRIVATIZACE- prodej menších podniků soukromým majitelům v aukcích

C) VELKÁ PRIVATIZACE- odstátnění „mamutích“ monopolních podniků

– cesta kupónové privatizace: majetek státních podniků byl převeden do akciových společností  AKCIE těchto společností si občané mohli kupovat za kupóny

kupónové knížky: 1 000 bodů = 1 000 Kč

AKCIE: finanční vyjádření podílu majetku na celkovém kapitálu firmy, vlastní ji akcionář, různá hodnota zisk z akcie jsou DIVIDENDA, která se vyplácí pravidelně

…Privatizační fondy: podnikatelé na sebe převzali práva a nákupem kupónových knížek ukončili disproporční práva akcionářů

 v této době však ještě NEPROBĚHLA právní transformace, a tak nebyli drobní akcionáři dostatečně legislativně chráněni  finanční operace fondů nebyly transparentní KRIMINÁLNÍ ČINNOST zřizovatelé přečerpávali aktiva na vlastní účty, TUNELOVÁNÍ – Pavel Tykač, Viktor Kožený občané přestali kapitálovému trhu věřit

 

II. Krok

= transformace bankovního systému

= před rokem 1989 jen jediná banka

= 1990 – vytvoření dvoustupňového systému

A) Česká národní banka (emituje=vydává peníze a stahuje je, dohled nad finančním trhem, půjčky bankám) Miroslav Singer – guvernér

B) komerční banky (poskytují produkty běžným spotřebitelům, občanům)

= 1990 – rozvoj malých bank

= řada podniků ale nebyla konkurenceschopná a nesplácela účty, to dostalo banky do obtíží

= úmyslné krachování podniků- (majitelé rychle vydělali a nechali zkrachovat) – ztráty bank, hrozba rozsáhlého krachu bank – zásah státu uhrazení prostředků podniků konsolidační bankou

 

III. Krok

= cenová liberalizace

=do 1989 určoval ceny stát  přechod, ceny tvoří TRH – nabídka a poptávka

= většina podniků monopolní postavení (=monopol- nemá na trhu konkurenci) – liberalizace zahraničního obchodu  zapojení ekonomiky do mezinárodního obchodu  to vytvořilo KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ

= OTEVŘENOST EKONOMIKY volný zahraniční obchod

předpoklady pro vytvoření volného zahraničního obchodu:

A) volná převoditelnost koruny – konvertibilita

B) volný pohyb statků, služeb

C) volná tvorba cen a volná konkurence na světových trzích – možnost účasti na světovém trhu, soubor zákonů, který legalizoval převoz zboží

pro omezení INFLACE (=znehodnocení měny) byla vydána úsporná opatření 

nebyla provedena VALORIZACE MEZD (= zvyšování hodnoty), DŮCHODŮ A SOCIÁLNÍCH DÁVEK životní úroveň se sice snížila, ale inflace patřila mezi nejnižší mezi transformovaných států

= ČR se tedy vyhnula HYPERINFLACI, nízká zůstala i NEZAMĚSTANOST, je dostupné téměř cokoliv

=zdražila se ovšem ENERGIE A BYDLENÍ

=v únoru 2006 nás Světová banka přestala řadit mezi rozvojové země

= průměrná mzda v roce 1989 byla 3 200 Kč …… v roce 2008 byla 23 500 Kč

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!