Filosofie středověku (Augustinus, Tomáš Akvinský)

 

   Otázka: Filosofie středověku (Augustinus, Tomáš Akvinský)

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Thess

 

STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE (Augustinus a Tomáš Akvinský)

 • Křesťanství jako hlavní náboženství Římské říše (postupně – základ evropské kultury)
 • Typický znak: střetávání antického myšlenkového dědictví a křesťanského pohledu na svět
 • 2 fáze:
  • PATRISTIKA (2.-8. století)
  • SCHOLASTIKA (9.-15. století)

 

KŘESŤANSTVÍ

 • vzniká z helénistického myšlení, na počátku 4. století n. l. se stává hlavním náboženstvím římské říše
 • inspirace v Platónovi a stoicismu
 • Ježíš – mluvil o konci starého věku a příchodu nové vlády spravedlnosti, míru, lásky a svobody → oslovil chudé
 • počátky křesťanství:
  • filosofie – život člověka je v rukou milujícího Boha, cestou k němu je jeho následování (= život v pravé lásce, úsilí o spravedlnost – filosofie novoplatonistů)

 

PATRISTIKA

 • veškerá křesťanská literatura
 • snaha o překonání rozporu mezi světem křesťanské víry a světem pohanské antické filozofie → vztah křesťanské moudrosti a moudrosti pohanské (antická filosofie) = vztah víry a rozumu
 • např. gnóze (vyšší poznání, které může vést k extatickému zření Boha, zahrnovala perské, syrské, židovské náboženské myšlenky)
 • navazuje na Platóna
 • období:
  • rané: dogmata = náboženské pravdy (např. trojjedinost Boha – je 1, ale vystupuje ve 3 osobách), vše pochází od Boha (Bůh stvořil svět a je jediná skutečnost) + heretismus (kritika církve, nemohli se smířit s představou, že Bůh je jeden ve třech osobách, podle nich byl jen člověk)
  • vrcholné: Aurelius Augustinus, Tertullian, Órigen, Řehoř Veliký

 

Aurelius Augustinus (354 – 430)

 • napsal vlastní životopis (Vyznání)
 • jeho matka (později sv. Monika) byla bigotní křesťankou
 • mládí: nevázané, zarmucoval matku (nemanželské dítě) → ve 33 letech se nechal pokřtít a stal se biskupem v Hippu Regiu
 • novoplatonik – člověk je od přirozenosti neschopný konat dobré skutky (nauka o dědičném hříchu – determinace), určití jednotlivci jsou však z boží milosti předurčeni k věčnému spasení (predestinace)
 • jeho filozofie vychází ze zásady: Věř, abys rozuměl – přirozené poznání vede člověka k náboženské víře, která pak pomáhá lépe poznat Boha i svět
 • využíval introspekci aby prozkoumal hlubiny své vlastní duše (myšlenka „pochybuji, tedy jsem“ → Descartes)
 • nauka o čase: popírá objektivní existenci času, nalézá ho pouze v lidské duši a prožívání
  • lidské prožívání je měřítkem času (minuta příjemná/nepříjemná)
  • čas vnímáme jako:
   • minulost (vzpomínky)
   • přítomnost (přechodný okamžik)
   • budoucnost (naděje)
 • věří, že všechno dobře dopadne
 • téma Bůh a člověk – cílem člověka je směřování k Bohu
  • jak poznat Boha?
   • 1. ptát se světa
   • hledat v sobě
   • iluminace (osvícení)
  • X Bůh je nepoznatelný
 • Bůh vše stvořil z ničeho – něco končí, něco se vyvíjí
 • O boží obci – nastínění uspořádání společnosti, oddělení obce boží a obce pozemské

 

SCHOLASTIKA

 • systém vyučování na středověkých školách, shrnutí základních dogmat, pěstována v prostředí univerzit
 • usiluje o systematizaci veškerého vědění
 • vychází z Aristotela
 • Pierre Abélard, Albert Veliký
 • raná scholastika:
  • Anselm z Canterbury – otec scholastiky
   • „Věřím, abych rozuměl“
   • „Existuje nepochybně něco, nad co nic většího nelze myslit, a to jak v rozumu, tak i ve skutečnosti. A to je Bůh sám“ → ontologický důkaz Boží existence
  • spor o univerzália (obecné pojmy)
  • realisté: obecniny existují v mysli Boha (Bůh to tak chtěl) – Tomáš Akvinský
  • nominalisté: obecniny jsou abstraktní jména, výplody rozumu (William Ockham)
   • → ockhamova břitva (princip logické úspornosti) – když lze něco říct jednoduše, řekněme to jednoduše, oddělené církve od vedení státu

 

Sv. Tomáš Akvinský (1225 – 1274)

 • patřil k dominikánům (žebravý řád) – to se jeho příbuzným ze šlechtického řádu nelíbilo
 • „němý vůl“
 • předstíral, že je hloupý, aby měl klid ve škole
 • očistil Aristotela od vlivů arabských myslitelů a přepracoval ho do podoby nové a moderní filozofické obhajoby křesťanské víry → pokus o spojení křesťanské filozofie a učení Aristotela
 • řešil otázku poměru rozumu a víry – klade důraz na rozumové poznání → pravda je shoda věci a rozumu
 • vytvořil sociální teorii – člověk je určen pro život ve společnosti, dobrá organizace podporuje lidskou mravnost → učení o trojím lidu
 • díla: Suma proti pohanům, Teologická suma
 • věci mají látku a formu (i člověk)

 

 • 5 důkazů existence Boha:

 

POHYB; Vše, co se pohybuje, musí být něčím pohybováno, prvotním hybatelem je bůh

PŘÍČINA; Vše má příčinu, prvotní příčinou je bůh

NUTNOST; Není možné, aby vše bylo nahodilé, musí existovat něco, co má nutnost samo za sebe – bůh

DOKONALOST; Existuje něco nejvyššího, co má všechno v nejvyšším, absolutním stupni – bůh

CÍL; Vše směřuje k cíli – bůh

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!