Finanční právo – maturitní otázka

 

   Otázka: Finanční právo

   Předmět: Právo, Finance, Ekonomie

   Přidal(a): ….

 

 

Finanční právo

 • soubor právních norem, které upravují vztahy vznikající v procesu tvorby rozdělování a používání finančních prostředků

 

Prameny:

 • 1. z. č. 6/1993 Sb., o ČNB
 • 2. z. č. 218/2003 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • 3. z. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • 4. z. č. 235/2004, o DPH

 

Věc, která může sloužit ke směně, musí mít tyto vlastnosti:

 • a) dobře dělitelná
 • b) nenapodobititelná
 • c) snadno přemístitelná
 • d) dostatečně vzácná

 

Peníze slouží z ekonomického hlediska jako prostředek směny

 • funkce peněz = zprostředkovatel směny, uchovatel hodnoty a zúčtovací jednotka
 • finanční právo není kodifikováno (není zde hlavní kodex)

 

Prvky finančně právních vztahů:

 • I. subjekty – stát, který vystupuje v těchto vztazích jako subjekt oprávněný
 • II. objekty – jsou peněžní prostředky a peněžní plnění
 • III. obsah – práva a povinnosti subjektů

 

St. rozpočet:

 • st. rozpočet sestavuje MF, předkládá jej vládě, která ho projedná a navrhuje PS ke schválení
 • senát se k návrhu nevyjadřuje
 • st. rozpočet se přijímá ve formě zákonu
 • Příjmy SR:
  • výnosy z daní
  • správní a soudní poplatky
  • příjmy z prodeje majetku ČR
  • příjmy z pokut
  • dotace
  • příjmy z pojištění (sociálního)
 • Výdaje SR:
  • výdaje na dávky důchodového a nemocenského pojištění
  • příspěvky politickým stranám
  • dotace územně správním celkům
  • výdaje na platy st. zaměstnanců
 • rozpočtové provizorium= nastává v případě, že PS neschválí návrh SR do 31. 12
 • SR může být:
  • schodkový
  • přebytkový
  • výdajový
 • rozpočtový proces= zákonem stanovený postup k sestavování, schvalování, plnění a kontroly veřejných rozpočtů
 • Zásady:
  • vyrovnanost
  • účelnost
  • jednoletost
 • Etapy:
  • sestavování a schvalování
  • plnění a kontrola
  • závěrečný účet

 

Rozpočtová soustava ČR:

 • státní rozpočet, rozpočty obcí a krajů, rozpočty státních fondů
 • devizy= cizí měna na BÚ
 • valuty= cizí měna v hotovosti

 

Orgány fin. správy:

 • z. č. 456/2011 Sb., o finanční správě ČR
 • fin. správu tvoří:
  • Generální fin. ředitelství
   • řídí ho generální ředitel
   • je nadřízeným subjektem odvolacího ředitelství a finančních úřadů
   • vede evidenci a registry pro výkon působnosti fin. správy
  • Odvolací fin. ředitelství
   • vykonává působnost po celém území ČR
   • sídlo je v Brně
   • řídí ho ředitel
   • vede evidenci a registry orgánů fin. správy
   • provádí řízení o správních deliktech
  • Finanční úřady (FÚ)
   • řídí ho ředitel
   • zřizuje je MF vyhláškou
   • FÚ mají své územní pracoviště v rámci okresů
 • orgány fin. správy jsou správními orgány a jejich hlavní kompetencí je správa daní
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy