Trestní a živnostenské právo

 

   Otázka: Trestní a živnostenské právo

   Předmět: Společenské vědy, Právo, Podnikání

   Přidal(a): Šárka Simandlová

 

 

TRESTNÍ PRÁVO

 • Souhrn právních norem o trestání osob za závažná provinění (trestné činy) proti chráněným společenským a individuálním zájmům
 • Patří do oblasti veřejného práva

 

Prameny:

 • Hmotné trestní právo
  • Vymezení trestných činů a trestů
  • Hlavní pramen – trestní zákoník a zákon o trestní odpovědnosti PO a řízení proti nim
 • Procesní
  • Normy o zjišťování trestných činů jejich pachatelů a o soudním trestním řízení
  • Orgány: policie, státní zástupce a soud
  • Hlavní pramen – zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Správní
  • Zabývá se přestupky
  • Za přestupky se ukládají mírnější sankce
  • Projednávají je obce, orgány Policie ČR
  • Hlavní pramen – zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení proti nim

 

Účelem trestního práva je především udržování pořádku a bezpečnosti ve státě

 

Funkce:

 • Ochranná
 • Regulativní
 • Preventivní
 • Represivní

 

Trestné činy

 • Protiprávní činy uvedené v trestním zákoně
 • TČ proti životu a zdraví, TČ proti majetku, lidskosti, svobodě a lidské důstojnosti…
 • Dělí se na přečiny a zločiny
 • Přečiny
  • Všechny trestné činy z nedbalosti
  • U úmyslným jen ty, u kterých je trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let
 • Zločiny
  • Všechny ostatní (závažnější) trestné činy
 • Trestnost se vztahuje na dokonaly trestný čin i na pokus o něj
 • Pokus se stává beztrestným, pokud nebyl dokončen a pachatel dobrovolně od jeho konání upustil nebo učinil včas oznámení a nebezpečí mohlo být odstraněno
 • Příprava k trestnému činu je také trestná, v organizování zvlášť trestné činnosti (tipování oběti, opatření střelní zbraně)
 • Pachatelem je FO, která spáchala trestná čin sama
 • Spolupachatelé jsou osoby, který trestný čin spáchaly společně
 • Každý spolupachatel je za trestný čin zodpovědný tak, jako by jej sám vykonal → solidární odpovědnost

 

Účastnící jsou trestně odpovědni stejně jako pachatelé a spolupachatelé

 • Organizátor
  • Zorganizoval čin nebo ho řídil, přímo se nepodílel na jeho spáchání
 • Návodce
  • Úmyslně pachatele k trestnímu činu navedl
 • Pomocník
  • Pachateli poskytl pomoc opatřením prostředků, odstraněním překážek, radou nebo slibem pomoci po trestném činu

 

5 okolností vylučující trestnost:

 • Nutná obrana
 • Stav krajní nouze
 • Nedostatečnost věku
 • Nepříčetnost
 • Oprávnění použití zbraně

 

Tresty

 • Přitěžující okolnosti: brutalita a opakování
 • Polehčující okolnosti: upřímná lítost, přiznání viny, náhrada škody, vedení řádného života a provinil se poprvé
 • U mladistvých – tresty na polovinu
 • Promlčecí doba – 3-20 let
 • Účel trestu:
  • Chránit společnost
  • Zabránit pachateli v další činnosti
  • Pokus o převychování
  • Dát najevo pachateli, že jeho chování je hodné odsouzení
  • Zabránit opakování
  • Výstraha pro ostatní

 

Soudy můžou uložit 12 druhů trestů:

 • Odnětí svobody
  • Ukládá se nejvýše na 20 let
  • A jako výjimečný trest až na 30 let nebo na doživotí (plánovaná vražda dvou a více osob)
 • Domácí vězení
  • Za přečin až na 2 roky
 • Obecně prospěšné práce
  • Za přečin zdravotně způsobilému pachateli
  • Od 50 do 300 hodin
 • Propadnutí majetku
  • Postihuje celý majetek nebo jeho část
  • Nevztahuje na věci nezbytně potřebné pro pachatele a osoby o které pečuje
  • Hlavně za majetkové trestné činy
 • Peněžitý trest
  • Pokud by byl nedobytný, tak se neukládá
  • Pachateli, který se dopustil trestního činu vydíráním
 • Propadnutí věci
  • Věci užité nebo určené ke spáchání trestného činu, který náleží pachateli (zbraně, auto)
 • Zákaz činnosti
  • 1 rok až 10 let
  • Tomu, kdo danou činností spáchal trestný čin (účetnímu za podvodné zkreslení výsledků hospodaření)
 • Zákaz pobytu
  • 1 rok až 10 let
 • Zákaz vstupu na společenské akce
  • Až na 10 let
  • Spáchání činu v souvislosti s návštěvou dané akce
 • Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání
  • Odsouzený ztrácí vyznamenání, čestná uznání a jiné tituly udělené podle vnitrostátních právních předpisů
 • Ztráta vojenské hodnosti
  • Degradace na hodnost vojína
 • Vyhoštění z území ČR
  • Lze uložit pouze cizinci

 

Trestní soudní řízení

 • Státní orgány činné v trestním řízení:
 • Policie ČR
  • Odhaluje trestnou činnost
  • Zjišťuje okolnosti spáchání trestného činu
  • Shromažďuje důkazy
  • Potřebné informace předkládá státnímu zastupitelství
 • Státní zastupitelství
  • Zkoumá okolnosti spáchání trestného činu včetně důkazů z materiálů předložených PČR
  • Po prostudování vypracuje žalobu, kterou pošle soudu
  • Soustava státních úřad zastupující stát
  • Sídla mají shodná se sídly a obvody soudů
  • Státní zástupce musí mít ukončené vysokoškolské právnické vzdělání
  • Státní zástupce jmenuje a přiřazuje ministr spravedlnosti
 • Soud
  • Zkoumá žalobu státního zástupce
  • Provádí výslech svědků, znalců a obviněného
  • Rozhoduje o vině a trestu
  • Věcně příslušný k trestnímu řízení je okresní soud
  • U závažných činů krajský soud – v prvním stupni na případech, kde je dolní hranice odnětí svobody 5 let
  • Místě příslušný je soud v obvodu, kde byl čin spáchán, pokud v cizině, příslušný je ten soud, kde má osoba bydliště
 • Základní zásady trestního práva procesního:
  • Nikdo nemůže být trestě stíhán jinak než ze zákonných důvodů a zákonným způsobem
  • Trestní stíhání před soudy je možné jen na základě obžaloby podané státním zástupcem
  • Orgány činné v trestním řízení objasňují se stejnou pečlivostí okolnosti svědčící proti obviněnému i okolnosti svědčící v jeho prospěch; jeho doznání nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti prozkoumat a všemi dosažitelnými prostředky ověřit všechny okolnosti případu
  • Dokud vina není vyslovena pravomocným odsuzujícím rozsudkem, nelze pohlížet na toho, proti komu se trestní řízení vede, jako kdyby byl vinen
  • Jednání před soudy je ústní a veřejné, pokud se nevyskytne zákonný důvod pro vyloučení společnosti

 

Průběh trestního řízení:

 • Přípravné řízení
  • Zajištění informací o trestném činu a jeho pachateli
  • Odhalování příčin a okolností
  • Shromažďování důkazů
  • Obviněný = podezřelá osoba
  • Obviněný má právo na obhájce, někdy musí být už v přípravném řízení
  • Podezřelou osobu můžeme zatknout, zadržet, vzít do vazby, provést osobní a domovní prohlídku, zadržet zásilku
  • Obviněný není povinen při výslechu odpovídat a nesmí být k tomu nucen
 • Předběžné projednání obžaloby
  • Pouze v případech uvedených v zákoně (věc není dostatečně objasněna)
  • Státní zástupce podá obžalobu, připojí se spisy z přípravného řízení
  • Neveřejné jednání
  • Hlavní účel – zjisti, zda má obžaloba spolehlivý podklad pro hlavní líčení
  • O podání žaloby vyrozumí obviněného a jeho obhájce
  • Obžalovaný = osoba proti, které se vede trestní řízení
 • Hlavní líčení
  • Rozhoduje se o vině a o trestu
  • Je veřejné
  • Státní zástupce
  • Přednáší obžalobu a navrhuje druh a výši trestu
  • Vyslýchání svědků
  • Výsledky:
  • Obžalovaný uznán vinným, uložen trest
  • Zproštění obžaloby
  • Vrácení věci státnímu zástupci
  • Zastavení trestního stíhání
  • Přerušení trestního stíhání
 • Odvolací řízení
  • Pokud se obžalovaný nebo státní zástupce proti rozsudku odvolá
  • Na obžalovaného se musíme pak dívat jako na nevinného
 • Vykonávací řízení
  • Za účelem vykonání trestu rozsudku nabytého právní moci
  • Odsouzený = pachatel
  • Uložené tresty se zaznamenají do rejstříku trestů
  • Vedeno Nejvyšším státním zastupitelstvím v Praze

 

SOUDY

 • Chrání dodržování práv
 • Soudy jsou nestranné a nezávislé, řídí se pouze zákony
 • Každý občan má právo domáhat se nápravy svých práv a kdokoliv za porušení práva může být před soud povolán
 • Základní typy soudů:
 • Civilní
  • Řeší občanskoprávní vztahy (rozvod manželů)
 • Trestní
  • Rozhodují o vině a uložení trestu pachatelům trestných činů (loupež, vražda, podvod)
 • Správní
  • Přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů (o přestupku)
 • Ústavní
  • Rozhodují o dodržování ústavy a ústavnosti právních předpisů

 

Soustava soudů ČR – hierarchicky uspořádaná soudní soustava

 • Okresní soudy
  • Nejnižší stupeň soustavy soudů
  • Projednávají se občanskoprávní, pracovní a rodinné vztahy
  • Dále se řeší méně závažné trestné činy
  • V každém okresním městě
 • Krajské soudy
  • Druhým stupněm soustavy soudů, pokud v prvním stupni rozhodoval okresní
  • Rozhodují o odvoláních proti rozsudkům okresních soudů
  • V prvním stupni rozhodují o věcech právně složitějších a společensky významných (autorská práva, ochrana osobnosti), o závažnějších trestných činech (nejméně 5 let vazby)
  • 8 soudů, v krajských městech
 • Vrchní soudy
  • Druhým stupněm soustavy, pokud v prvním stupni rozhodoval krajský
  • Rozhodují o odvolání proti rozsudku krajských soudů
  • Pouze dva, v Praze a v Olomouci
 • Nejvyšší soud ČR
  • Vrcholný soudní orgán
  • Rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích (dovolání) proti rozsudkům odvolacích soudů (krajských, vrchních)
  • Věci občanskoprávních, trestních a vykládá zákony
  • Sídlo: Brno
 • Nejvyšší správní soud
  • Vrcholný orgán správního soudnictví
  • Mimořádné opravné prostředky (kasační stížnosti) v rámci správního soudnictví, věcí volební, rozpuštění, obnovení pol. stran, hnutí
  • Sídlo: Brno
 • Ústavní soud ČR
  • Samostatná součást soudní organizace
  • Rozhoduje o ústavních stížnostech
  • Rozhodne o zrušení zákonu, pokud jsou v rozporu s ústavním zákonem a mezinárodní smlouvou nebo o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu
  • Proti jeho rozhodnutí se nelze odvolat
  • Sídlo: Brno

 

Principy fungování soudnictví:

Základním principem je spravedlivý proces, jemu jsou podřízeny:

 • Nezávislost a nestrannost soudů a soudců
  • Soudní moc oddělena od zákonodárné a výkonné
  • Soudci jsou jmenování hlavou státu, jsou vázáni pouze zákonem a mezinárodními smlouvami
  • Soudci nesmí být v žádném vztahu k projednávané věci, účastníkům a jejich zástupcům
 • Princip zákonného soudu a zákonného soudce
  • Žádný účastník si nemůže vybrat, na kterém soudě bude věc projednávána nebo který konkrétní soudce bude věc projednávat
 • Princip rovnosti a kontradiktornosti
  • Účastníci jsou si před soudem rovni, mají právo na použitá svého mateřského jazyka a na právní pomoc
  • Znamená to, že účastníci mají právo vyjádřit se ke všem skutečnostem a důkazům
 • Princip veřejnosti
  • Jednání jsou veřejná (ne celá řízení)
  • Každý se může účastnit jednání jako divák
 • Princip ústnosti a přímosti
  • Týká se pouze jednání
  • Podstatné je, co bylo soudu ústně předneseno
  • Soud je v osobním styku přímo s účastníky řízení
 • Princip hospodářství
  • Vyjadřuje požadavek, aby ochrana byla poskytnuta rychle, účinně a než zbytečných nákladů
 • Princip předvídatelnosti
  • Představuje právo na obdobném rozhodnutí jako v jiném právním případu, který je shodný v podstatných znacích

 

Soudci:

 • Bezúhonný občan ČR starší 30 let s vysokoškolským právnickým vzděláním a justiční zkouškou
 • Jsou doživotně jmenováni prezidentem
 • Soudce Ústavního soudu (celkem 15) jmenuje prezident na 10 let se souhlasem senátu
 • Funkce se ujmou složením justičního slibu
 • Rozhodují bud jako samosoudci nebo v senátu
 • Samosoudci ve většině civilních záležitostech a u méně závažných trestních činů
 • Senát je tříčlenný (předseda senátu soudu a přísedící)
 • Soudci mohou být trestně stíháni nebo vzati do vazby se souhlasem prezidenta, u ústavních soudců jen se souhlasem Senátu

 

STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

 • Soustava úřadů, která se vedle soudů také podílí na právní ochraně
 • Zastupuje stát při ochraně veřejného zájmu
 • Orgány státního zastupitelství jsou vedoucí státní zástupci, upozorňují na nezákonnosti, stíhají trestné činy, dohlížejí na dodržování zákonů
 • Zkoumá okolnosti spáchání trestného činu a důkazů předložených PČR
 • Vypracovává žalobu, kterou pak posílá soudu
 • Podstata státního zástupce
  • Spočívá v oblasti trestního řízení
  • Stěžejní úloha v přípravném řízení
  • Spolupráce s vyšetřovateli, rozhoduje, zda se má v trestním stíhání pokračovat anebo má být zastaveno, dává předběžný souhlas k domovní prohlídce…
  • Podává jménem státu obžalobu
  • U soudu zastupuje stát
  • V občanskoprávních věcech jen okrajově (podává návrh zbavení rodičovské odpovědnosti, zbavení svéprávnosti)
 • Soustava úřadů státního zastupitelství:
  • Nejvyšší státní zastupitelství
  • Vrchní státní zastupitelství
  • Krajské státní zastupitelství
  • Okresní státní zastupitelství
 • Sídla obvody úřadů státního zastupitelství se shodují se sídly a obvody soudů
 • Nejvyššího státního zástupce jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra spravedlnosti
 • Další státní zástupci jsou jmenování na návrh nejvyššího, vrchního nebo krajského státního zástupce na dobu neomezenou

 

ADVOKACIE

 • Obhajuje jednu nebo druhou u soudu
 • Soukromá činnost
 • Advokáti:
  • Soukromé osoby poskytující za úplatu právní služby
  • Zejména udělují právní porady, sepisují listiny, zastupují FO a PO před soudy nebo jinými orgány
  • V trestním může být obhájce pouze advokát
  • Musí držet mlčenlivost

 

NOTÁŘSTVÍ

 • sepisování veřejných listin o právních jednáních
 • osvědčování právně významných skutečností a prohlášení
 • vidimace = ověření shody opisu nebo kopie s vlastní listinou¨
 • legalizace = ověření podpisu
 • osvědčování průběhu losování
 • přijímá listiny a peníze do úschovy
 • poskytování běžné právní pomoci (právní porady, zastupování FO a PO v občanském a správním soudním řízení)
 • insolvenční správce = osoba přidělena soudem, stará se o rozdělení pohledávek a odpovídá za správný průběh splácení při úpadku
 • projednává dědické záležitosti (notář přidělen soudem, nelze si ho vybrat)

 

OMBUDSMAN

 • veřejný ochránce práv
 • chrání osoby před protiprávním jednáním státních úřadů nebo před jejich nečinností
 • zabývá se stížnostmi na činnost úřadů, může provádět i šetření z vlastní iniciativy
 • nemůže zrušit rozhodnutí orgánů státní správy a jiných orgánů, ale může požádat o zjednání nápravy a kontrolovat, zda k ní došlo
 • úřad ombudsmana má sídlo v Brně


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy