Geografie dopravy a služeb – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Geografie dopravy a služeb

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Dana

 

 

Doprava

-doprava se člení podle prostředí, ve kterém se uskutečňuje: doprava pevninská, námořní a vzdušná (letecká)

-základními složkami dopravy jsou dopravní prostředky (auto, vlak, loď, letadlo), dopravní sítě (silnice, železnice,námořní linky) a dopravní uzly (nádraží, letiště, přístav)

 

Rozmístění dopravy

-ovlivněno hlavně socioekonomickými činiteli: rozmístění výrobních sil v dané oblasti, úroveň rozvoje hospodářství a bilance výroby a spotřeby v územních celcích

-dálková doprava: na nejlépe vybavených komunikacích, který zabezpečuje efektivní provoz

 

Světová doprava

světová železniční síť měří  1,25mil. km

silnice pro automobilovou doprava: 24mil. km

vnitrozemské vodní cesty: 0,55mil. km

potrubí: 1,5mil. Km

-objem přepravovaných nákladů překročí 100 miliard tun za rok

-všechny druhy dopravy přepraví za rok více než 1 bilion cestujících (60%-osobní auta)

železnice: přeprava hromadných substrátů na větší vzdálenosti

-automobilová doprava: přeprava na kratší vzdálenost, pohotová a dopravuje přímo ke spotřebiteli

námořní doprava: hlavně mezikontinentální přeprava

letecká doprava: nejnákladnější, rychlá přeprava cestujících a pošty na velké vzdálenosti

-doprava ovlivňuje životní prostředí: atmosféra, hydrosféra i litosféru(potrubí)

 

Pevninská doprava

dělí se: železniční a automobilová(pozemská), potrubní a vnitrozemská vodní

patří i: rozvod elektřiny, doprava zpráv a informací

 

Železniční doprava

-technický pokrok průmyslové revoluce

-podílí se více než na polovině výkonu pevninské nákladní dopravy

 

Základní typy železniční dopravy:

 • Evropský typ-historicky nejstarší, vysoká frekvence vlaků, ale s menšími náklady,
 • Severoamerický typ-řídká železniční síť s moderním vybavením, nízká frekvence vlaků,al s velkými náklady
 • Ruský typ-malá hustota železniční sítě, intenzivní využití železnic (přesun obrovského množství nákladů)
 • Typ dopravy v rozvojových zemích-řídká a nevýkonná síť, spojuje naleziště surovin s vývozními přístavy, malá frekvence

-v USA a západoevropských zemích dochází ke zkracování (konkurence automobilové dopravy), v Rusku, Číně, Indii délka roste (připojování nových surovinových oblastí)

-přepravní výkon nákladní dopravy: Rusko, USA, Čína a Kanada

-přepravní výkon osobní želez.dopravy: Japonsko, Čína, Rusko

 

Automobilová doprava

-vedoucí postavení v nákladní i osobní přepravě

-přeprava osob a nákladů a krátké vzdálenosti

-silnice zaujímají 70% světové dopravní sítě

-více než ¼ světové silniční sítě je na území USA

-největší hustotu silniční sítě: západoevropské státy a Japonsko

-Rusko a Čína zaostává

 

Potrubní doprava

-přeprava ropy, ropných derivátů a zemního plynu an velké vzdálenosti

-hlavní ropovody a plynovody: v rozvojových zemích-nejčastěji z nalezišť k vývozním přístavům

v USA: spojuje místo těžby při Mexickém zálivu a v Oklahomě s hlavním průmyslovým pásem (oblastí zpracovávání ropy)

západní Evropy: spojuje dovozní přístavy s vnitrozemskými středisky zpracovávání ropy (Marseille-Ingolstadt, Rotterdam-Frankfurt nad Mohanem)

-největší úhrnná délka ropovodů a plynovodů: Severní Amerika

Vznik:velká produkce a spotřeba ropy a zemního plynu (USA,SNS,Kanada)

výrazně orientované na vývoz (Saúdská Arábie, Mexiko, Írán)

-rozsáhlé sítě plynovodů mají jen vyspělé země

-rozvojové země využívají plyn málo, hlavně ho vyvážejí

-nejdelší plynovody: SNS, Kanada, USA

 

Vnitrozemské vodní doprava

-na velkých vodních tocích, kanálech a jezerech

-přeprava hromadných substrátů na střední a velké vzdálenosti

výhody: nízké investiční přepravní náklady, nevýhody: nízká rychlost přepravy

-nejdelší vnit.vodní cesta: SNS

-nejvýkonnější: USA, Rusko, Německo, Čína

nejvýznamnější přeprava: řeka Rýn a přítoky

 

Námořní doprava

-přeprava hromadných nákladů na velké vzdálenosti

nejvýznamnější doprava: Atlantik-zabezpečuje nejkratší spojení mezi Starým a Novým světem

-největší rozvoj: trasy spojující Asii s Amerikou

tankery:přepravují ropu

balkery:přepravují sypké materiály

univerzální lodě:přepravují smíšení náklady

kontejnerové lodě:přepravují kontejnery

 • Trampová přeprava-plují nepravidelně (podle potřeby), trampových je víc než linkových
 • Linková přeprava-plují na pevně stanovených trasách (podle jízdního řádu)

 

Vzdušná (letecká) doprava

-přeprava osob na velké vzdálenosti, ale i přeprava nákladu

výhody:rychlost, značná bezpečnost

-rychlý rozvoj

-USA, Rusko, Japonsko, VB, Kanada, Francie, Německo, Austrálie, Nizozemsko, Španělsko

hlavní trasy: spojují Evropu a S.Ameriku, Evropu a J.Ameriku, Evropu a Blízký východ

 

Služby

-ekonomická činnost člověka, která poskytuje užitek

-ve vyspělých zemích až 55% zaměstnaných

 

Druhy služeb a rozmístění

-sociální péče, zdravotnická p., školství, finančnictví, administrativa, maloobchod, zahraniční obchod, ubytování a stravování, tělovýchova a rekreace

Dělení služeb : výrobní – souvisí s průmyslem, odvoz odpadků

       nevýrobní – přímo pro lidi – policie, lékaři, učitelé

výdělečné – restaurace, salon krásy

nevýdělečné – armáda, školství, zdravotnictví

 

Řádovost služeb  biologické potřeby1.řád-potraviny, 2.řád– restaurace, 3.řád– nemocnice

           kulturní potřeby: 1. řád – kulturní dům, škola,2. řád – stř. školy, divadla, 3. řád – vysoké školy, galerie, muzea,

psychické potřeby :1. řád – úspěch, práce, škola, sport, rodina, 2. řád – diskotéky, zábava, 3. řád – rekreace, lázně, moře

 

Cestovní ruch

-Pohyb lidí za účelem rekreace, sportu, kultury,ve volném čase

Předpoklady

 • Selektivní-určují kdo a v jaké míře se účastní cestovního ruchu
 1. urbanizační předpoklady
 2. demografické předpoklady
 3. sociální předpoklady

 

 • Lokalizační-vhodné podmínky a místo
 1. přírodní podmínky-sledovány přírodní podmínky: reliéf, podnebí, vodstvo
 2. kulturně historické podmínky-nejvíce navštěvovány: kulturní památky, historické stavby, výtvarné památky, parky

 

 • Realizační-umožňují uskutečnit nároky účastníků cestovního ruchu
 1. komunikační dostupnost-dobrá dopravní dostupnost mezi trvalým bydlištěm a návštěvním místem
 2. materiálně technická základna-ubytování, stravování, doplňkové zařízení (sport a kultura), informační centra, cestovní kanceláře, zdravotnická zařízení

 

aktivní cestovní ruch:návštěva určité země zahraničními turisty

pasivní cestovní ruch: vycestování turistů ze své země

-nejnavštěvovanější státy: Španělsko, Itálie a Francie

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy