Geografie obyvatelstva

 

   Otázka: Geografie obyvatelstva

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Silvii

 

 

 

 

Demografie: je věda,  která studuje proces reprodukce lidských populací (7,2 miliard lidí na světě)

Hustota zalidnění: počet obyvatel na km², je údaj, který se běžně uvádí u států či jiných území a charakterizuje jejich průměrnou míru osídlenosti lidmi (nejvyšší Monako, nejnižší Mongolsko, Grónsko – 2005), obyvatelstvo je hlavní složka socioekonomické sféry, tvůrce i spotřebitel

 

DĚLENÍ OBYVATELSTVA:

 1. 1.     DĚLENÍ DLE POHLAVÍ:

muž – více v muslimských zemích – Severní Afrika, Asie

žena – dožívají se více let, Evropa

   

 1. 2.     DĚLENÍ DLE VĚKU:

předproduktivní (do 15let)

produktivní (15-65let)

poproduktivní (nad 65let)

 • Statistiky složení jsou znázorněny na věkové pyramidě (strom života)

 

 1. 3.     DĚLENÍ DLE RAS:

Rasa: je skupina lidí, kterou spojuje dlouholetý společenský vývoj, během kterého si vytvořili stejné morfologické a fyziologické znaky (barva pleti, rysy tváře, barva a tvar vlasů, tvar lebky a nosu, …)

a)     EUROPOIDNÍ (bílá) – 45 % – Evropa, S.Afrika (arabové), Indie, Amerika: světlá pleť, vlasy, různá barva očí, obličej středně široký

b)     MONGOLOIDNÍ (žlutá) – 40% – skop. mongolská, V+JV Asie, původní obyvatelé Ameriky (inuité, indiáni), malgašové: šikmé oči, širší obličej, tmavé rovné vlasy, kratší končetiny, menší vzrůst

c)      NEGROIDNÍ (černá)=10%, Afrika,Austrálie: hodně tmavá pleť, kudrnaté vlasy, masité rty, široký nos

d)     AUSTRALOIDNÍ (Austrálie, Papuánci) + KAPOIDNÍ (mys Dobré naděje) + ABORIGÍNCI (Maurové) – 1%, hodně tmavá pleť, australoidní jsou světlejší než negroidní, kudrnaté vlasy, masité rty, široký nos

Míšenci: a) MESTICI (europoidní+mongoloidní)

b) MULATI (europoidní+negroidní)

c) ZAMBOVÉ (negroidní+mongoloidní) – malgašové (Madagaskar)

 

 1. 4.     DĚLENÍ DLE NÁRODNOSTI:
 • národnost = příslušnost k určitému národu (v průběhu života se může změnit)
 • národ = společenství lidí hlásících se ke stejné národnosti, žijících na jednom území a mající společné znaky (jazyk, tradice a zvyky)
 • na Zemi je více než 2000 národů
 • Číňané (čínština), Indové (hindština, angličtina), Američané (angličtina), Rusové (ruština)

 

JAZYK (JAZYKOVÉ SKUPINY)

 • Jazyk – prostředek dorozumívání mezi lidmi, pro většinu národů je charakteristický jediný společný jazyk, cca 7000 živých jazyků
 • Etnikum – souhrn jedinců sdílejících společnou etnicitu [=soubor naučených kulturních praktik, jimiž se skupiny definují a navzájem odlišují (jazyk, dějiny, původ, náboženství)]
 • indoevropské, kavkazské, uralské, australské, jazyky am. indiánů, papuánské, eskymácko-aleutské, afroasijské, a další…
 • INDOEVROPSKÉ
  • slovanské
   • západoslovanské (CZ, SK, PL, polabština)
   • východoslovanské (BĚLR, UKR, RS)
   • jihoslovanské (SL, BLH, CHRV)
   • indoíránské
   • baltské
   • germánské
   • románské
   • keltské (velšina, irština, skotština)
   • řečtina
   • albánština
   • arménština

 

 1. 5.     DĚLENÍ DLE NÁBOŽENSTVÍ:

v náboženství = soubor mýtů a tradic urč. civilizace nebo skupiny lidí, který obsahuje nadpřirozené bytosti, na jejichž základě si vysvětlují stvoření světa, života a jiných věcí, kterým nerozumí

v fundamentalismus = lpění na původních ideologických základech (hnutí zdůrazňující přísné a doslovné zachovávání základních principů); věří, že jen jejich víra je ta pravá (násilí, terosismus)

v náboženský fundamentalismus nepřipouští svobodné myšlení, občané mají omezená lidská práva, snaží se přizpůsobit myšlení a konání všech svým náboženským představám

v kolonialismus = rozšiřování svrchovanosti určitého národa na teritorium mimo vlastních hranic za účelem zlepšení vlastní ekonomiky prostřednictvím využívání domorodých přírodních zdrojů, pracovní síly a místního trhu

v dekolonizace = společensko-politické procesy osamostatnění koloniálních držav od metropole (mateřské země) – Singapur (1963, VB); Filipíny (1946, USA); Indonésie (1949, NIZ)…

v apartheid = politika rasové segregace; omezuje práva barevného (černošského) obyv. (přístup do restaurací, kin, parků, pláží, škol, nemocnic a jiných zařízení + veřejně přístupných míst určených bělochům) – (v JAR oficiální státní politikou v letech 1948 – 1990 (Nelson Mandela- 27 let vězněn, po propuštění prezidentem)

v dělení náboženství:

 • § ABRAHÁMOVSKÁ (Křesťanství, Islám, Judaismus)
 • § INDICKÁ (Hinduismus, Buddhismus, Sikhismus, Džinismus)
 • § VÝCHODOASIJSKÁ ( Taoismus, Šintoismus, Konfucianismus)
 • § DOMORODÁ (pův. americká náboženství, africká náboženství…)
 • § NEVĚŘÍCÍ, AGNOSTICI

 

v Křesťanství: nejrozšířenější (2, 1 mld); monoteistické (Ježíš); Bible (Starý + Nový zákon); křest; rozšíření: celosvětové (kromě SZ Afriky, Arabského poloostrova a některých částí Asie)

 • § církve: římskokatolická– S+J Amerika, Evropa (30-40%), Austrálie (25%)

pravoslavná– Řecko, Rusko, USA, Kanada, Austrálie

protestantská– anglikáni, luteráni (evangelíci), západní Evropa (VB)

v Islám– 1, 5 mld; monoteistické (Alláh); Korán + Suna + Šaría (systém isl. nábož. práva); sunnité (Abú Bakra, 75%) a šíité (Alí, 10-15%); půsty, pouť do Mekky, časté modlitby, náboženské daně; rozšíření: stř východ, S Afrika, stř+j Asie, Z+V Afrika, Indický subkontinent, Čína, Balkán

v Judaismus – 14ml; monoteistické (Hospodin); Starý zákon, Tóra, Archa úmluvy (Desatero, Áronova hůl, mana); obřízka; Šabat (svátek odpočinku);  rozšíření: Izrael, USA, Evropa

v Hinduismus – 3. nejv. náb. světa; polyteistické (Trimúrti : Brahma – stvořitel, Višnu-udržovatel, Šiva- ničitel); posvátná kráva; Manuův zákoník+Védy; reinkarnace; varny + kasty (podle povolání); rozšíření: Indie, Čína

v Buddhismus – 378 ml; ateistické (Dharma-cesta k pravdě, učení a vědomí); Buddha; karma; dosažení nirvány (blaženost); neubližovat živým bytostem, nekrást, nelhat; rozšíření: Indický subkontinent, stř+J+V Asie, Japonsko, oblast Indočíny, některé ruské regiony

v Taoismus – 30 ml; polyteistické (hvězdní bohové); Kniha o cestě (Tao) a její síle; Jin a Jang; kosmické síly, rozšíření: Čína, Tchajwan

v Šintoismus – 100 ml; polyteistické; Kami; harmonie s přírodou; rozšíření: Japonsko

v Konfucianismus – 6, 3 ml; uctívání nebe, země a předků; muži mají vyšší postavení (pohřební rituály atd. – proto vybíjení dcer); rozšíření: Čína, Korea, Vietnam a čínské a vietnamské diaspory

 

 1. 6.     DĚLENÍ DLE EKONOMIKY:

a)     primární – zemědělství, těžba, lov, rybolov

b)     sekundární – průmysl, nákladní doprava

c)      terciální – služby,osobní doprava, školství

d)     kvartérní – věda, výzkum, školství, jiné služby

e)     kvintové – ochrana životního prostředí

aktivní (lidé, kteří mohou vykonávat práci)

neaktivní (mladší 15 let, nepracující, armáda, soukromí podnikatelé)

 

POHYB OBYVATELSTVA:

a)     Přirozený – natalita, mortalita

 1. n>m = přirozený přírůstek (rozdíl mezi natalitou a mortalitou)
 2. m<n = přirozený úbytek

–   rozvojové země mají vyšší natalitu (Asie, Afr. – 30%o), vyspělé 5-10%o

b)     Mechanický – emigrace(opuštění země původu),imigrace (příchod lidu ze zahraničí)

 1. migrace – aktivní (přibývá populace), pasivní (ubývá), dobrovolná (dlouhodobé, kvůli práci), nedobrovolná (útěk před nábož., válkou, otroci)
 2. vnitrostátní migrace – za prací, z vesnic do měst

c.kočovné národy – mongolové, romové, nomádi (tam, kde je práce, a kde se uživí)

Pohyb z důvodu: ekonomického, politického, náboženského

Velké nárůstky na Zemi: neolitická revoluce, průmyslová revoluce, populační exploze

 

–        plodnost = fertilita; ukazatel vyjadřující průměrný počet potomků na 1 ženu (průměrně 2, 1)

–        plánované rodičovství = strategie páru vedoucí k plánování otěhotnění

–        kojenecká úmrtnost = podíl smrti dětí do 1 roku věku

–        střední délka života (naděje dožití) = statistický údaj udávající průměrný věk dané populace (nejm. AFR; nejv. EVP) – ženy o 10% více než muži (♀ 80 let, ♂ 75 let)

–        gramotnost = schopnost číst, psát a porozumět; může být literární, dokumentová a numerická; nejvíce EVP + USA + AUSTR; nejméně AFR + INDIE

 

DEMOGRAFICKÁ REVOLUCE: na základě biol. a chem. faktorů se mění struktura obyvatel

–   činitelé: změna v porodnosti, úmrtnosti, kojenecké úmrtnosti, zvyšování stř. délky života

–   typy: francouzský (klesá mort. i natal.), anglický (úmrtnost klesá dříve než porodnost), japonsko-mexický typ (úmrtnost klesá, porodnost stoupá)

–   3 fáze; hlavně v rozvojových státech (v EVP dokončena)

–   populační exploze = obrovská nárůst porodnosti obyv.

 

ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA:

Velice nerovnoměrné-  ½ do 200 m. n. m

½ do 200 km od pobřeží

–        ⅘ obyvatelstva žije na východní polokouli

–        Je ovlivněno přírodními podmínkami a dosaženým stupněm sociálně ekonomického vývoje (zemědělské oblasti, průmyslové oblasti, dopravní oblasti)

Deurbanizace = suburbanizace – geografickým rozšiřováním města vzniká z příměstských obcí geografické části města

Nejhustší osídlení                střední Evropa, jižní Asie, východní Asie,USA, Kanada

Jávce, delta Nilu, oblast jezer v Africe,Velké Antily

SÍDLA:

–        1. velká města v Číně a Indii

 

ROZDĚLENÍ SÍDEL:

–        přechodně obývaná; trvale obývaná

–        rozptýlená, návesní, lineární

 

MĚSTSKÁ SÍDLA: musí mít městská práva z minulosti; min. 5000 obyv. (u nás, v JAP 50 000…); podíl 60-70% mimo zemědělství; styl zástavby (vícepatrové budovy); poskytování služeb obyvatelstvu

FUNKCE MĚST: admininstrativní (hl.m.-Washington, Canberra, Česká Třebová, přístavy), dopravní, kulturní, obytné, organizační, výrobní (Krakov, Kladno, Ostrava..)

–        s velikostí a významem města roste počet funkcí

URBANIZACE = poměšťování, nárůst významu měst

 

PERIFERNÍ OBLASTI – oblasti malého hosp. významu s nízkou intenzitou hosp. činností a téměř nulovou politickou činností, nízká vzdělanost, zaměstnanost, doprava

 • Himaléje, Sahara, Sahel, JZ Asie, Bangladéš (vysoká hustota obyv.)
 • civilizační tlak = vytlačování pův. obyvatel

JÁDROVÉ OBLASTI – vyspělé oblasti s vysokou nabídkou služeb, vysokou politickou činností, kulturní aktivitou, vysokou vzdělaností

 • USA, Londýn, Paříž, Benelux

 

aglomerace = městské jádro se rozšiřuje

konurbace = aglomerace 2 měst se rozroste a pohltí okolní vesnice

megalopolis = konurbace se rozroste po větším území

 

VENKOVSKÁ SÍDLA

 1. samota = osamocené venkovské obydlí tvoření 1-3 domy (hájovny..)
 2. osada = malá skupina domů, rozrostlá osada vzniká za nějakým účelem (zahrádkářská, rybářská)
 3. vesnice = větší skup. rodinných domů, méně vyvinutá silniční síť
 • půdorysy:
  • rozptýlená (domy jsou roztroušeny, horské oblasti)
  • návesní (centrem náves s důležitými budovami)
  • lineární (domy podél linie, např. u silnic, podhůří),

 

ROZŠÍŘENÍ VE SVĚTĚ

—  Afrika – většinou menší zemědělské vesnice (skupinová sídla) nebo osada

—  Asie – v zemědělských oblastech skupinová sídla, v horských oblastech roztroušená sídla nebo samoty

—  Evropa – nejčastěji skupinová sídla návesního typu, výjimky např. ve Skandinávii

—  Amerika – rozptýlené větší venkovské statky nebo skupinová sídla (ale mají velký počet obyvatel – i několik tisíc)

—  Austrálie – rozptýlená sídla nebo samoty

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy