Geologický průzkum – Geologie a zakládání staveb

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Geologický průzkum

   Předmět: Geologie a zakládání staveb

   Přidal(a): mill

 

Provedení Geologického průzkumu (které vlastnosti zemin se určují pro provádění zemních prací)

Vytyčení výkopového a násypového Tělesa

 

Provedení Geologického průzkumu:

 • Provádí se v několika částích:
  • Předběžný průzkum: slouží jako výběr staveniště – spočívá ve studiu geologických map a starší dokumentace. (která je uložena v geofondu v Praze)
   • provede se prohlídka zájmového území (rekognozace)
   • sondování malého rozsahu nebo žádné
  • Podrobný Průzkum: slouží k upřesnění, v takovém rozsahu, aby byl jasný obraz o geologických a hydrogeologických poměrech
   • hlavní náplní je sondování – musí být výškově a situačně zaměřena
   • u sond musí být vedená dokumentace
   • sond musí být dostatek aby mohl být vykreslen geologický profil
   • minimální počet – 3
   • nemají být umístěny pod základovou kc-í.
   • Hloubka sondy záleží na zatížení kc-e a na geologických poměrech
   • Po dokončení průzkumu se musí zasypat

 

Druhy sond a kopané šachty:

A) kopané:

 • Šachty – jsou výhodné protože geolog může půdy sledovat, ale jsou nákladné
  • Přímo v šachtě lze provádět některé zkoušky (pokud je to nutné provede se pažení)
 • Rýhy – dělají se pokud je potřeba znát souvislý průběh vrstev v určitém směru.
 • Štoly – používají se zejména při podzemních stavbách (tunely) nejčastěji se musí opatřit výstrojením.

 

B) vrtané

 • Používáme je při velkých hloubkách sond a ve skalních horninách, v malých hloubkách a v lehkých zeminách používáme ručních vrtáků talířových.
 • ve větších hloubkách užíváme vrtáky lžícové,
 • u hlubokých sond užíváme strojních vrtacích souprav, s vrtáním rotačním, vibračním nebo kombinací těchto. Ve skalních horninách se používá vrtání příklepové nebo nárazové
 • Jádrové vrtání – při něm se získávají neporušené vzorky ve tvaru válečků,
 • u sond se odebírají vzorky:
  • porušené
  • neporušené
 • v případě výskytu vody se určí její složení a zaznamená se hladin a podzemní vody

 

Vyhodnocení sondovaných prací

 • Sondy – se zapíšou do mapy, výsledky sondovacích prací se zaznamenají graficky
  • Geologický profil
  • Podrobný popis
  • Geologický profil je svislý řez zemskou kůrou. V profilech je uvedeno složení, mocnost a sklon jednotlivých vrstev popř. hpv.

 

Vlastnosti zemin určující se u geo. Průzkumu

 • Namrzavost
  • Vysoce zamrzavé
  • Nebezpečně zamrzavé
  • Mírně namrzavé
  • Nenamrzavé
 • Účinná velikost zrn
  • u<5 – zemina stejnozrnná
  • u 5-15 – středně nestejnozrnná
  • u>15 – zemina nestejnozrnná
 • trojuhelníkový diagram
  • určuje v jakém poměru je v zeminách písek, prach a jíl
 • oběmová hmotnost
  • je to hmotnost objemové jednotky včetně dutin a pórů (po vysušení vzorku nebo pomocí objemu vytlačené vody)
 • vlhkost zemin – závisí na klimatických podmínkách a kolísání podzemní vody
 • Hustota zemin (konzistence) – stanovuje se z no zdali je zemina (plastický, tekutá…)
 • Propustnost Zemin projevuje se u hrubozrnných materiálů
 • Optimálni vlhkost zemin ­– určuje se u soudržných zemin, při této vlhkosti má zemina nejlepší vlastnosti
 • Relativní ulehlost – určuje se pro kontrolu hutnění nesoudržných zemin
 • Únosnost zemin – je definovaná jako krajní napětí, při jeho překročení nastanou trvalé deformace
 • Smyková pevnost zemin – je odpor který zemina klade proti usmýknutí

 

Přípravné zemní práce

Vytyčení výkopového a násypového tělesa

 • Vyměří se osa stavby(teodolitem) používá se souřadnicový systém JKT
 • Obvykle po 20metrech se vytyčené body zajistí lavičkami

 

Svahoměrný Trojúhelník

Sklony zemních svahů měří poměrově (1:n) např: 1:2,5 = 30cm:75cm