Komínové a ventilační průduchy

 

   Otázka: Komínové a ventilační průduchy

   Předmět: Stavitelství

   Přidal(a): petrisek777

 

KOMÍNOVÉ A VENTILAČNÍ PRŮDUCHY

1. Komínový plášť – vnější vrstva komínu, obklopující k. průduch
2. K. průduch – dutina komínu, odvádí spaliny
3. Sopouch – otvor v k. plášti, slouží k připojení kouřovodu od spotřebiče do k. průduchu
4. Vybírací otvor – otvor v k. plášti, slouží k vybírání tuhých částic spalin, umístěn v nejnižším podlaží
5. Vymetací otvor -otvor v k. plášti, slouží k vymetání k. průduchu, umístěn v nejvyšším podlaží(půda)
6. K. hlava – horní ukončovací část komínu
7. K. nástavec – tenkostěnný prvek prodlužující k. průduch nad k. hlavou
8. Uhýbání průduchu – část k. průduchu odkloněná od svislé osy
9. K. přepážka – vnitřní část k. pláště oddělující od sebe sousední průduchy
10. K. jazyk – spodní část k. přepážky při ústí k. průduchu do společného sběrače
11. Výsuvná uzávěrka – vodorovná přepážka v k. průduchu vytvářející dočasné dno
12. Pomocný čistící otvor – otvor v k. plášti, slouží k vymetání k. průduchu
13. Půdice – dno k. průduchu (dno vybíracího otvoru)

 

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NAVRHOVÁNÍ KOMÍNŮ

Na komíny není dovoleno připevňovat jakékoliv zařízení s výjimkou jímacího zařízení bleskosvodu

Životnost komínu musí odpovídat životnosti objektu, ve kterém je budován

 

Upřednostňujeme k. průběžné a přímé

 • průduch se nesmí střídat s ventilač. průduchem, je však dovoleno přistavět ventilač. průduch
 • plášť musí být z nehořlavých materiálů, odolný chem. vlivům, mrazuvzdorný, těsný při dlouhodobém vytápění nesmí být vnější povrchová teplota vyšší než 52°C

 

Tvar průduchu – nejvhodnější kruhový
-min. dovolený rozměr:  plynná paliva – 100mm
kapalná p.       -110mm
tuhá p.             -120mm
-min. plocha průřezu: 0,015m2

 

Uhýbání k. průduchu

– pouze v nutných případech- max sklon 30°
– pouze na jednu stranu
– nesmí být ve stropní k-ci a sopouchu

 

L1 =  L

L1= neúčinná výška (od půdice po 1.sopouch)
L=účinná výška k. průduchu

 

Průlezné k. –

L ≤ 10m => průměr průduchu je 450x450mm
L˃ 10m => průměr průduchu je 450x600mmá ocel. stupadla, uvnitř jsou osazen

 

Vybírací otvor – 120x250mm

 • umístěn na volně přístupném místě (sklep, chodba, schod. prostor) NE do obytných místností a kde se shromažďují lidé!!!
 • v nejnižším patře min 300mm nad nespalnou podlahou
 • otvor musí být uzavřen dvojitými plechovými nebo beton. dvířky s petlicí a zámkem

 

Vymetací otvor – 120x250mm

 • umístěn v nejvyšším podlaží nebo na půdě
 • délka k. průduchu nad vymetacím otvorem musí být min. 6m
 • umístění 800-1200 nad nespalnou podlahou
 • otvor musí být uzavřen dvojitými plechovými nebo beton. dvířky s petlicí a zámkem

 

Vyvedení k. nad střechu

 • h= 1500 (kapalná a tuhá paliva)
 • h=1000 (plyn)

 

Vzdálenost hořlavých k-cí

 • od vnějšího omítnutého líce komína dřevěná k-ce min 50mm
 • k-ce osazená u komín. tělesa min 300mm od průduchu

 

Rozdělení komínů

1) podle vztahu k objektu – vestavěné

 • přistavěné
 • samostojící

 

2) podle způsobu provádění     – zděné

 • monolitické
 • prefabrikované

 

3) podle počtu průduchů – jednotlivé

 • sdružené

 

4) podle uspořádání – průběžné

 • podlažní
 • přepažené ve společném sběrači

 

5) podle druhu paliv – tuhá

 • plynná
 • kapalná

 

6) podle tvaru průřezu – čtvercové

 • obdélníkové
 • kruhové
 • jiné (mnohoúhelníkové)

 

7) podle plochy průřezu – úzké – A=0,04m2

 •  střední A=0,04-0,2025m2
 • průlezné A˂0,2025m2

 

8) podle průběhu podélné osy k. průduchem – přímé (svislé)

 • uhýbané

 

9) podle druhu připojených spotřebičů – otevřené (krb)

 • uzavíratelné (pec)
 • trvale uzavřené (kotel)

 

PODLE ZPŮSOBU PROVÁDĚNÍ

A) ZDĚNÉ

k. zděné z CPP
– zdíme na MC
– povrch bez omítky (nad rovinou střechy)
– všechny styčné a ložné spáry musí být dokonale vyplněny maltou (proti unikání spalin nebo nasátí falešného vzduchu)

 

2) k. zděné z keram. tvarovek
Tvarovky KTP 100
+ malá pracnost
vyšší kvalita
odpadají styčné spáry
úspora místa a materiálu
Komínovky CKO (radiálky)
P: vyzdívání k. kruhových průřezů (tovární k. průměr 600-2000mm)

 

B) MONOLITICKÉ
– betonovány do bednění + výztuž
– musíme dodržovat stejné zásady jako při zděných k.


C) MONTOVANÉ
K. z ocel. skruží
2. K. ze šamotových tvarovek
3. 3vrstvý k. SCHIEDEL

 

P: pro všechny druhy paliv
stabilní
výborné TI vlastnosti
plynotěsnost
odolnost proti teplotám -20°C až 700°C
snadná a rychlá montáž
odolnost proti mechanickým tepelným a chem. působení kouřových plynů

 

TAH

– podtlak způsobený v k. průduchu rozdílnou hmotností venkovního vzduchu (studený=těžký) a spalin (horký=lehký)
-závisí na: rozdílu teplot venkovního vzduchu a spalin
:rychlosti větru a tlaku
:účinné výšce komínu

 

zkouška a kontrola komínu
– k. průduch  se předehřeje
-do vybíracího otvoru se vloží dýmovnice
– k. průduch se naplní kouřem po dobu min. 10min
–  kontrolní pochůzka se provádí zrakem, čichem, měřícími přístroji
– po zkoušce se sepíše protokol o provedení zkoušky těsnosti (kominík, hasič, stavitel)
 

 

PRO ÚSTŘEDNÍ ZDROJE TEPLA (ÚZT)

týká se centrálních kotelen (tepláren)

 1. velikost k. průduchu se stanoví výpočtem podle výkonu připojeného zdroje tepla
 2. na 1 k.průduch se připojí tolik kotlů, aby při provozu nejmenšího z nich nevznikaly závady při odvádění spalin
 3. kotle, které jsou v provozu v létě (ohřev vody) musí mít vždy vlastní k. průduch
 4. k. pro ÚZT se zřizují jako samostatná tělesa oddilatovaná od ostatních k-cí budovy
 5. kouřovody jsou v ÚZT nahrazeny k. kouřovými kanálky

 

VENTILAČNÍ PRŮDUCHY

– slouží k odvětrání škodlivin (prach, pach, pára, bakterie, kouř, chem. splodiny) do EX

 

 • SYSTÉM VĚTRÁNÍ:
  Přirozené  – infiltrace – větrání netěstností oken a dveří
  aerace-proudění vzduchu v důsledku rozdílu tlaku vzduchu prostupy přes obvod. stěnu
  samočinné větrání – větrání pomocí otvorů (okna, dveře) nebo ventil. průduchy
 • Nucené – přetlakové – do místnosti je přiváděno více vzduchu než odváděno

podtlakové – do místnosti je přiváděno méně vzduchu než odváděno
rovnotlaké –  místnosti je přiváděno stejné množství vzduchu jako odváděno

 

HLAVNÍ SYSTÉMY VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ
1) Přirozené šachtové větrání – proudění vzduchu v důsledku rozdílu tlaku (WC, kuchyně, spíže)

2) Mechan. větrání – proudění zajištěno trvale ventilátorem (prům., občan. vybavenost)

3) Kombinované – Shuntův systém – kombinace přiroz. větrání + ventilátor (byt. domy)

 

K-CE PŘIROZENÉHO VĚTRÁNÍ

1. pro k-ci platí obdobné zásady jako pro k. průduchy
2. průřez 150×150 nebo 150/300mm nebo průměr 100mm
3. větrací otvory jsou kryty průvětrníky (mřížka), odvětrávací otvor je co nejvýše, přívor co nejníže u podlahy

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy