Svislé nosné konstrukce – pozemní stavitelství

 

   Otázka: Svislé nosné konstrukce

   Předmět: Pozemní stavitelství

   Přidal(a): Tom

 

 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Svislé nosné konstrukce přenášejí veškeré zatížení na ně působící do základů.

 

Rozdělení:

 • nosné (stěny, sloupy, pilíře)
 • nenosné (příčky, stěnové výplně)

 

Požadavky:

 • Architektonické (důležité, pečlivě zvážit)
 • Statická fce (přenos svislého zatížení, ztužující fce)
 • Protipožární fce (nesmí se ztratit statická fce a celistvost, min. odolnost 15-180 min.)
 • Akustika ( 1. Princip hmotnostní, 2. Princip rozdělení hmot vzduch. Mezerou)
 • Tepelně technické požadavky (součinitel prostupu tepla U=1/(R1+R2), jednotka [W. m-1 .K-1], norma uvádí doporučené a min. hodnoty)

 

Rozdělení nosných stěn:

 • Z hlediska polohy v budově:
 • Obvodové
 • Vnitřní – střední zdi, schodišťové zdi
 • Dle výškové polohy:

 

Z technologického hlediska:

 • Zděné
 • Monolitické
 • Prefabrikované

 

Z konstrukčního hlediska:

 • Zděné stěny a pilíře
 • Betonové stěny a sloupy
 • Dřevěné stěny a sloupy
 • Ocelové sloupy
 • Kamenné stěny a sloupy

 

Zděné konstrukce

Únosnost zdiva závisí na:

 • Pevnosti zdících prvků
 • Na druhu malty a její přídržnosti

 

Zdící prvky:

 • CPP a vylehčené cihly
 • Vápenopískové cihly
 • Betonové tvárnice s hutným nebo lehkým kamenivem
 • Pórobetonové tvárnice
 • Kamenné kvádry a lomový kámen

Zdíme na MVC

 

Princip zdění, vazba:

Tloušťka ložné spáry:

 • U přesných tvárnic 1-3 mm
 • Klasické zdící prvky 10-12 mm
 • Kamenné bloky 40 mm

Vazba zdiva zajišťuje celistvost, styčné spáry nesmí být pod sebou!

 

Kamenné zdivo

Použití:

 • Zdění, základy
 • Obklady, estetické kce
 • Opěrné zdi, rekce
 • Zdí se na MVC

 

Výhody:

 • Pevnost
 • Odolnost (povětrnostní vlivy, mechan. poškození, protipožární)
 • Estetika

 

Nevýhody:

 • Těžký, vlhký, špatně opravovatelný
 • Velká tepel. vodivost
 • Pracné zdění, nákladná doprava, cena

 

Kameny pro zdění:

 • Neopracovaný lomový kámen
 • Opracovaný lomový kámen
 • Kopáky (hrubě opracovaný)
 • Haklíky (hrubě oprac. hranol)
 • Kvadráky (pravidelně oprac. kameny)
 • Neopracovaný kámen

 

Základy, sokly, režné zdivo

Velikost min. 150-200 mm, vazba pomocí vazáků ideálně přes celou stěnu

 

Opracovaný kámen

Řádkové zdivo

 • Hrubé (styčné i ložné spáry 2-4 cm)
 • Čisté (ložná spára 1-2 cm, styčná spára 1-1.5 cm)

 

Haklíkové- svisle provazované zdivo

 • Svislé kameny jsou na výšku 2-3 vrstev
 • Čisté, hrubé

 

Kvádrové zdivo

 • Přesně opracované hranoly
 • Předem určené rozměry
 • Šířka spár u hrubých 10-20 mm, u čistých 10-15 mm

 

Kyklopské zdivo

 • Estetické, sokly, opěrné stěny
 • Kameny 4-8 úhelníky
 • Mohou se stýkat pouze 3 spáry (NE průběžná spára!)

 

Smíšené zdivo

 • Kombinace kamen + cihla( režné, omítá se)
 • Kámen + beton

 

Cihelné zdivo

Dobré spojení s maltou, snadné opracování, ekolog. materiál, tepelně izol.

Pevnost závisí na maltě, na vazbě zdiva, na druhu cihly

 

Zdící prvky tradiční

 • CPP- jmenovitý rozměr 290x140x65 mm, skladebný rozměr 300x150x75, modul 150
 • CDm- jmenovitý rozměr 240x115x113, skladebný rozměr 250x125x125, modul 125

 

Cihelné vazby

 • Ložná spára (kolmá na zatížení, 1-1,5 cm)
 • Styčná spára (cca 1cm, převazba cihly min. o 1/4 cihly)

  

Zdivo z cihelných bloků

Dnes hojně požíváno, větší dutinová cihla, snížení pracnosti, rychlejsí výstavba, lepší tepel. izol. vlastnosti, vazáková vazba

Výrobci Porotherm, Heluz

Skladebný rozměr 250x250x400, 375, 440

Jmenovitý rozměr 249x 238×400, 375, 440 (u nebroušených)

Styčné spáry se nemaltují (P+D)

Ložné spáry- PUR pěna, tenkovrstvý tmel

 

Vazba zdiva, modul

Vzdálenost mezi obvodovými stěnami by měla být navržena v modulu 250 mm (125mm)

 

Zdivo z betonových tvárnic

Zdivo z betonových tvárnic s lehkým kamenivem

 • Plnivo do betonu je Liapor
 • Tvárnice vylehčeny svislými dutinami
 • Speciální tvárnice Liapor SL

 

Zdivo z betonových tvárnic s hutným kamenivem

 • Garáže, sklepy
 • Povrch hladky, fasádní úprava
 • Možno využít i jako ztracené bednění

 

Zdivo z izolačních vrstvených betonových tvárnic

 • Jsou s polystyrenovou vložkou tl. 100 mm
 • Speciální rohové tvárnice a dílce
 • Celková tl. 300 mm, dobře tep. Iz. Vlastnosti

 

Zdivo z pórobetonových tvárnic

Lehký beton vylehčený póry

 • Plynobeton (Hebel)
 • Plynosilikát (Ytong)

Objem. hmotnost 400-600 kg/m3, výstavba max. do 3 patra

Výborné tepel. izol. vlast., ložná spára 1-3 mm, styčná spára P+D

Lehce řezatelné, snadné vyřezání drážek pro instalace

Nevýhody: vysoce nasákavé, nevhodný pro suterénní zdivo, tvarovka min. 300 mm nad terénem

 

Zdivo z vápenopískových cihel

Odolne, přesné

Objemová hmotnost 1800 kg/m3

Horší tepel. izol.

Použití: lícové zdivo vystavené učinkům povětrnosti, vrstvená kce+ polystyren

 

Betonové stěny a sloupy

Výhody

 • Pevnost, trvanlivost, ohnivzdornost, mrazuvzdornost
 • Jednolitost, hospodárnost, vodotěsnost

Nevýhody

 • Vysoká hmotnost, velká tepelná a zvuková vodivost
 • Obtížná rekce a adaptace
 • Kolísavé vlastnosti
 • Tepelná roztažnost
 • Bednění

 

Monolitické stěny a sloupy

Monolitická kce vznikne ztuhnutím betonu v bednění přímo na stavbě

Výhody

 • Menší náklady na dopravu oproti prefa.
 • Libovolný tvar

Nevýhody

 • Nákladné bednění
 • Pracnost na staveništi
 • Sezonnost prací, počasí

Min. rozměr stěn a sloupů

Stěna 150 mm

Sloup 200 x 200 mm

Využití

 • Základy
 • Stěny suterénu
 • Ztužující stěny

 

Prefabikované stěny a sloupy

Složení

 • Beton
 • Armovací výztuž
 • Kotevní prvky

Výhody

 • Rychlá montáž na stavbě

Nevýhody

 • Náklady na dopravu, špatná manipulace
 • Typizace staveb
 • Nutnost kvalitních styků jednotlivých kcí
 • Prefabrikované želbet stěny

Stěny jsou z jednotlivých panelů

Tl. stěny 150mm= až 12podlaží

Prefabrikáty- jednotlivé díly

 • Panel plný
 • Panel s okeními nebo dveřními otvory
 • Parapetní panel
 • Meziokenní vložka
 • S výplněmi (okno)
 • S povrchovou upravou

 

Tepelně technické vlastnosti:

Vnější stěny

 • Vrstvené tl. 300, 350mm ( nosná kce 150mm+ polystyren tl. 60-80mm+ krycí vodotěsná vrstva 60-80mm)

Typy obvodových prefa. Kcí

 • Celostěnový
 • Pásový

 

Uchycení panelů a stropní kce

Osazení do cementového lože

Případné vzájemné svaření ocelových ok a výztuže

Zalití otvoru zálivkovým betonem

 

 • Prefabrikované želbet sloupy

Výška sloupu

 • Odpovídající výšce 1. Podlaží
 • Složený z několika dílců na výšku podlaží
 • Průběžný panel přes několik podlaží

 

Půdorys

 • Čtverec, obdélník, kruh
 • 140 x1 40 mm
 • Běžné 250 x 250 až 600 x 600 mm

 

Spojování

 

Prefamonolitické kce stěn

Tyto kce využívají prefabrikovaných dílců pro vytváření bednění pro monolit. část- ztracené bednění

Sníží se náklady na dopravu

Sezónnost prací, vysoké náklady na ztracené bednění

 

Použití

 • Suterénní stěny, nadzemní stěny

Důležitá dodatečná tep. izolace!

 

Typy ztraceného bednění

 • Štěpkocementové desky Velox (obvodová stěna– 2×35 mm Velox + 100mm izol. + 150mm beton, vnitřní stěna– 2×35 mm Velox + 150 mm beton)
 • Dřevocementové tvárnice
 • Bednící tvárnice ze Styroporu

 

Dřevěné sloupy a stěny

Ideální pro 1-2 podlažní budovy

Výhody

 • Estetika, tepelně izolační
 • Dobrá unosnost v tlaku i tahu
 • Stavba dýchá, jednoduché suché stavění
 • Ekologické

Nevýhody

 • Hořlavost
 • Nasákavost (plísně, škůdci)
 • Dřevo pracuje
 • Velká spotřeba dřeva

Roubené kce stěn

Jsou z hraněných a polohraněných trámů, tl. stěny 150-250 mm

 

Spojení

 • P+D
 • Kolíky
 • Hliněná malta
 • V rozích přeplátovány buď na rybinu nebo s přesahem z hlaví

 

Přeplátování na rybinu

Přeplátování s přesahem z hlaví

Řez srubovou stěnou z plně hraněných trámů

 

Hrázděné kce

Dřevěný skelet vyplněný cihelným zdivem

 

Dřevěné sloupkové kce stěn

Kce dřevěná, opláštěná s tepelnou izolací

NED, výborné tepelné izolační vlast.

Opláštění překližka, Cetris, sádrokarton

Na vnitřní straně parozábrana

 

Dřevěné sloupy

Kce přístřešků, krovů

Průřez

 • Celistvý (max. 180 x 250 mm)
 • Složený (větší odolnost, méně pracuje)

 

Ocelové sloupy

Velká únosnost v tahu i tlaku

 

Průřezy

 • Otevřené
 • Uzavřené
 • Z válcovaných profilů
 • Ze svařovaných profilů

 

Kombinace s betonem= větší únosnost

Požární odolnost= nátěr, nástřik, obklad

 

Vrstvené obvodové stěny

Vzniknou z několika materiálů  za účelem zajištění tepelně izolačních vlastností

 

Kontaktní systém

Jednotlivé vrstvy jsou vzájemně plnoplošně spojeny

 

Vnitřní nosná část

 • Zděná, dřevěná, želbet, ocel

 

Vnější nosná část

 • Tepelná izolace (polystyren, minerální vata)
 • Vnější vrstva omítka

 

Nekontaktní systém

Mezi izolační vrstvou a vnější ochranou vrstvou je provětraná vzduchová mezera min. 4 cm

 

Vnější vrstva

 • Velkoplošné prvky (OSB, Cetris)
 • Lamelové prvky
 • Malo-rozměrné prvky (režné cihly, kamen, keramika)
 • Je kotvena do nosné části


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy