Základní povinnosti na stavbě – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Základní povinnosti na stavbě

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

 

STAVBYVEDOUCÍHO:

 • Je odpovědný za hospodárné a kvalitní zhotovení stavby dle schválené dokumentace v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, při dodržování předpisů o ochraně životního prostředí (OŽP) a bezpečnosti práce (BOZ),
 • Jeho práva, povinnosti a odpovědnost vymezují pravidla,
 • Funkce stavbyvedoucího vykonává na základě pověření od ředitele příslušné provozní jednotky (závodu),
 • Povinnosti:
  • Přejímá jeden výtisk smlouvy o dílo a jejích součástí (část nabídkové dokumentace, která obsahuje závazné doklady a podklady pro zhotovení stavby) je povinen se důkladně seznámit se smluvními dodacími podmínkami i technickými a kvalitativními podmínkami (TKP) a dle nich organizovat a řídit činnost na stavbě,
  • Spolupráce při aktualizaci STP stavby a objektů,
  • Vede stavební deník,
  • Přejímá doklady o zajištění podzhotovitelů, předává jim stanoviště, koordinuje, jejich činnost,
  • Organizuje a řídí práci mistrů, případně úsekových stavbyvedoucích,
  • Odpovídá za průběžnou kontrolu kvality staveb (KD),
  • Zpracovává časový výrobní plány (roční, čtvrtletní, měsíční),
  • Odpovídá, za celkovou hospodárnost zhotovování stavby,
  • Zajišťuje správné účtování nákladů,
  • Odpovídá za správnost podkladů pro fakturaci u dokončených částí stavby,
  • Shromažďuje veškeré doklady potřebné pro předávací a přejímací řízení stavby,
  • Odpovídá za dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS),
  • Je povinen vypracovat závěrečnou zprávu o zhotovení stavby podle potřeb zhotovitele.

MISTRA:

 • Je komplexně organizovat a řídit práce na jeho úseku (objektu, skupin objektů, montáží),
 • Vedle kvality prací a hospodárnosti provádění odpovídá za bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu,
 • Rozhoduje o odměňování podřízených pracovníků a zpracovává podklady pro výplatu mezd,
 • Povinnosti:
  • Spolupráce na zpracování provozně operativních plánů,
  • Vyjadřuje se k přijímání a rozmísťování pracovníků na své úseky,
  • Využívání pracovní doby a předcházení zbytečných prostojů (náhradní práce pro nepředvídatelné situace),
  • Dodržování technologických postupů dle technologických pravidel a norem,
  • Kontroluje spotřebu materiálů a řádnou údržbu pomocných zařízení pro opakované využití,
  • Organizuje práci, tak aby vedle kvality byly zabezpečeny i plánované termíny postupu prací,
  • Využívání stavebních mechanismů,
  • Dohlíží na ochranu majetku a jeho zajištění proti poškození nebo ztrátě,
  • Předchází pracovním úrazům, a pokud k nim dojde, zajišťuje příčiny a sepisuje protokol o pracovním úrazu,
  • Dbá na průběžné a soustavné udržování pořádku na pracovišti.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

 

 • Staveniště by mělo obsahovat zařízení pro uskladnění materiálu, umístění šaten pro dělníky, kancelář pro stavbyvedoucího nebo pro porady z KD,
 • Staveniště musí být zakresleno do plánku, který je na stavbě k dispozici,
 • Na bráně musí být cedule: STAVBA POVOLENA a další značky: výjezd ze stavby, pozor špinavá vozovka,

 

Stavební deník:

 • Do deníku zapisuje vždy stavbyvedoucí,
 • Zapisuje se tam: datum, náplň práce, počasí, účastníci, KD, zapisování příjmu materiálu,
 • Zapisuje se do něj každý den,
 • Pokud je více SD, tak se musí číslovat, jak jsou za sebou,
 • První strana musí být vyplněna formou,
  • Musí obsahovat: jméno stavby, jméno stavbyvedoucího, dodavatele, razítka potvrzení o povolení stavby.


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy