Souhrnná technická zpráva – Pozemní stavitelství

 

   Otázka: Souhrnná technická zpráva

   Předmět: Pozemní stavitelství

   Přidal(a): Unknown

 

 

Projekt rodinného domu

 

Obsah

 • Popis území stavby
 • Celkový popis stavby
  • Účel užívání stavby
  • Celkové urbanistické a architektonické řešení
  • Celkové provozní řešení, technologie výroby
  • Bezbariérové užívání stavby
  • Bezpečnost při užívání stavby
  • Základní charakteristika objektu
  • Základní charakteristika technických a technologických zařízení
  • Požárně technická zpráva
  • Zásady hospodaření s energiemi
  • Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
  • Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
 • Připojení na technickou infrastrukturu
 • Dopravní řešení
 • Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
 • Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
 • Ochrana obyvatel
 • Zásady organizace výstavby

 

B. Souhrnná technická zpráva

1.   Popis území stavby

a)        Charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek je v katastrální mapě veden jako stavební parcela. Pozemek je rovinný, nenachází se zde žádné vodní ani podmáčené plochy, také se zde nenacházejí nerovnosti potřebné k úpravě nebo porost potřebný k vykácení. Pozemek je napojen na místní pozemní komunikaci pomocí nového vjezdu, velikost stavební parcely je vhodná pro výstavbu rodinného domu. Pozemek je ve vlastnictví investora.

 

b)       Pozemek je napojen na místní komunikaci pomocí nového vjezdu Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Byl proveden posudek radonového indexu pozemku, výsledky ukazují na nízké radonové zatížení pozemku. Geologický a hydrogeologický průzkum bude proveden před započetím stavebních prací pomocí vrtané sondy do hloubky cca 2 m.

 

c)        Stávající ochranná pásma a bezpečnostní pásma

V okolí stavebního pozemku a na pozemku samém se nenachází žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

 

d)       Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavební pozemek se nenachází v poddolovaném ani v záplavovém území.

 

e)        Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Objekt určený k rodinnému bydlení nebude mít negativní vliv na životní prostředí, své okolí ani na odtokové poměry v území.

 

f)         Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Na stavebním pozemku nebudou prováděny asanace, demolice ani kácení dřevin, jelikož se nenachází na stavebním pozemku staré objekty, stromy či keře.

 

g)       Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Nedochází k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

 

h)       Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Připojení na dopravní infrastrukturu a napojení na technickou infrastrukturu přes pozemek č. 941/11.

 

i)          Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolávané, související investice

Předpokládaná doba výstavby rodinného domu je 18 měsíců, vedlejší náklady se nepředpokládají.

 

2.   Celkový popis stavby

2.1.             Účel užívání stavby

Stavba je navrhovaná jako rodinný dům pro 4 osoby, objekt se skládá z jedné stavební jednotky.

 

2.2.             Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)         Urbanismus

Stavba je umístěna do okolí rodinných domů, takže je vhodná svým typem do okolí stavby. Nenarušuje územní regulaci území.

b)        Architektonické řešení

Stavba má jednoduchý půdorysný obdélníkový tvar, nízká stavba s přízemím a obytným podkrovím. Celá stavba je zastřešena jednoduchou sedlovou střechou. Vstup do objektu bude zajištěn přes vstupní dveře nebo garážová vrata orientovaná na východ. Zdivo je značky Wienerberger, stropy jsou tvořeny stropními trámečky spolu s MIAKO vložkami. Fasáda Weberpas-silikon SE1E a vnitřní omítky jsou vápenocementové štukové bílé. Schodiště je železobetonové.

 

2.3.             Celkové provozní řešení, technologie výroby

Do objektu vedou dvě přístupové cesty, první možnost je hlavními dveřmi, druhou možností jsou garážová vrata spolu s dveřmi spojujícími garáž s obytnými prostory. Ze zádveří vstoupíme do chodby, kde se nachází dvouramenné schodiště do obytného podkroví. Z chodby vedou dveře do technické místnosti, WC a jídelny spojené s kuchyní, ze které je možnost vstoupit dveřmi do spíže. V obytném podkroví můžeme z chodby vstoupit do dvou dětských pokojů, šatny, WC, koupelny nebo ložnice. Ložnice má svou vlastní šatnu, která je oddělena dveřmi od ložnice.

Provozní řešení: Stavba je navržená jako rodinná stavba pro bydlení.

 

2.4.             Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérové řešení stavby není vyžadováno.

 

2.5.             Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je opatřena bezpečnostními prvky proti úrazů uživatelů stavby. Řešení elektrických přípojek je v souladu s právními nařízeními a vyhláškami, aby nedošlo při užívání ke styku s elektrickým napětím. Schodiště je opatřené zábradlím o výšce 1m. Objekt nebude narušovat bezpečnost na blízké pozemní komunikace ani na sousedících pozemcích.

 

2.6.             Základní charakteristika objektu

a)        Stavební řešení

Stavba je nepodsklepená, skládá se z přízemí a obytným podkrovím. Celá stavba je řádně zateplena, odizolována a zastřešená sedlovou střechou.

 

b)        Konstrukční a materiálové řešení

Základy a podkladní beton jsou navrženy z betonu C20/25, hydroizolace Bitagit. Podlaha uložená na rostlém terénu bude zateplena tepelnou izolací Polystyren. Zdivo a překlady budou použity POROTHERM. Stropy budou zhotoveny ze stropních trámečků a vložek MIAKO, na betonovaná vrstva bude z betonu C20/25 a podlaha bude zateplena Polystyrenem EPS tl.70mm. Podhledy v podkroví jsou navrženy ze sádrokartonových konstrukcí KNAUF, které budou zavěšeny na ocelových táhlech připevněných na vaznice. Zateplení podkroví je navrženo pomocí ISOVER DOMO 20. Celý objekt bude zastřešen sedlovou jednoplášťovou střechou s krytinou BRAMAC. Fasádní omítka je silikonová, vnitřní omítky jsou vápenocementové štukové. Okna jsou hliníková, dveře dřevěné, vrata výklopná HÖRMANN s povrchem hladká ocel.

 

c)        Mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita bude zajištěna při dodržení projektové dokumentace stavby a všech technologických postupů výstavby.

 

2.7.             Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)        Technické řešení

Objekt je vytápěn pomocí přímotopech, které jsou umístěny v každé místnosti.

 

b)       Výpočet technických a technologických zařízení

Technická ani technologická zařízení se v objektu nenalézají, jelikož objekt není výrobním objektem

 

2.8.             Požárně technická zpráva

a)         Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Objekt je rozdělen na dva samostatné požární úseky, garáž a obytnou část.

 

b)        Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Stavba splňuje požadavky požárních norem

 

c)         Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výroků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Navržené konstrukce omezují šíření kouře a ohně.

 

d)       Zhotovení evakuace osob včetně vyhotovení únikových cest

Objekt umožňuje evakuaci osob, kteří objekt budou obývat. Šířka únikových cest vyhovuje.

 

e)        Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje pozemek.

 

f)          Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrových míst

Potřebné množství požární vody je možno zajistit z požárního hydrantu.

 

g)       Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, cesty)

Je umožněn zásah hasičských jednotek, přístupové komunikace i cesty vyhovují.

 

h)        Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení.

V objektu se nacházejí přímotopy ECOSUN E.

 

i)          Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Požadavek na zabezpečení stavby umístěním přenosných hasicích přístrojů a požárních hlásičů. Rozmístění a počet těchto bezpečnostních zařízení bude popsáno v požární zprávě, která bude zhotovena odborníkem.

 

j)          Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Jelikož se jedná o malou rodinnou stavbu, není potřeba rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

 

2.9.             Zásady hospodaření s energiemi

a)        Kritéria tepelně technického hodnocení

Navržení skladeb všech stěn, základů, podlah a střechy je v souladu s doporučeným součinitelem prostupu tepla U podle ČSN 730540-1 až 4. Okna a dveře jsou zaizolované proti úniku tepla.

 

b)       Posouzení využití alternativních zdrojů energie

Při navrhování projektové dokumentace byly dodrženy všechny hygienické předpisy, vyhlášky a směrnice. Větrání stavby je zajištěno dostatečným rozmístěním oken, v prostoru garáže jsou navrženy větrací otvory. Vytápění je navrhováno pomocí elektrických přímotopů. Dostatečné osvětlení objektu bude zajištěno okny, dveřmi, v garáži výklopnými vraty. Osvětlení bude také zajištěno světly na elektrickou energii. Zásobování objektu vodou bude zajištěno pomocí vodovodní přípojky z vodovodního městského řádu. Splašky budou odváděny kanalizační přípojkou do městské kanalizace. Komunální odpad bude shromažďován do popelnice, umístěné na okraji pozemku u hrany vozovky, která bude pravidelně vyprazdňována. Během doby výstavby se mohou objevit hluk či prašnost, ale to jen v krátké době, bude kladeno na omezení těchto negativních faktorů a čistoty pozemní komunikace. Po dokončení stavebních prací stavba nebude mít nadále žádné negativní účinky na své okolí jako např. vibrace, hluk či prašnost.

 

2.10.         Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Projekt rodinného domu splňuje hygienické pobytové předpisy. Veškeré materiály, které budou použity pro výstavbu objektu, budou hygienicky a ekologicky nezávadné, aby stavba neznečisťovala své okolí. Požadavky na pracovní prostředí budou dodržovány, bude kladen na udržování pozemních komunikací, na nízkou hlučnost a prašnost.

 

2.11.         Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)        Ochrana před pronikáním radonu z podloží

V oblasti stavebního pozemku se nachází nízké radonové riziko, tudíž ochrana před radonem není požadována.

 

b)       Ochrana před bludnými proudy

Ochrana není navrhována, nebyly nalezeny bludné proudy.

 

c)        Ochrana před technickou seizmicitou

Oblast se nenachází v oblasti se seizmickou aktivitou.

 

d)       Ochrana před hlukem

Konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovali požadavky ČSN 730532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. Instalace v objektu budou řádně zaizolovány.

 

e)        Protipovodňová opatření

Objekt se nenachází v povodňové oblasti, proto se žádné protipovodňové opatření nenavrhuje.

 

f)         Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

V okolí objektu není žádné poddolované území, není zde ani zvláštní výskyt metanu.

 

3.   Připojení na technickou infrastrukturu

a)        Napojovací místa technické infrastruktury

Kanalizace bude napojena v revizní šachtě. Vodovodní přípojka bude napojena ve vstupní šachtě. Připojení na elektrické vedení je zajištěno v revizní skříni, která je umístěna na hranici pozemku.

 

b)       Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Kanalizace DN 150 P10C, délka přípojky 10m

Vodovod DN 100 PE, délka přípojky 10m

Elektrické vedení, délka přípojky 10m

 

4.   Dopravní řešení

a)        Popis dopravního řešení

Dopravní spojení bude řešeno napojením z místní komunikace pomocí zpevněné cesty.

 

b)       Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

K objektu na pozemku bude zpevněná cesta, od okraje pozemní komunikace, pomocí zámkové dlažby ke garážovým vratům, sloužící jako vjezd na pozemek, a ke vchodu do objektu.

 

c)        Doprava v klidu

Možnost parkování jednoho osobního auta bude v garáži, která je součástí rodinného domu. Další parkovací místo bude před domem na zpevněné cestě.

 

d)       Pěší a cyklistické stezky

Na pozemku se nenachází pěší a cyklistické stezky, v okolí pozemku se pěších a cyklistických stezek nachází několik.

 

5.   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)        Terénní úpravy

Terén na pozemku v okolí objektu bude po skončení stavebních prací zavezen ornou půdou a srovnán do roviny, také se zde zasadí vegetace a plocha se zatravní.

 

b)       Použitě vegetační prvky

Na pozemku budou osazeny okrasné dřeviny, ovocné stromy a menší okrasné rostliny. Zbytek nezpevněných ploch se zatravní.

 

c)        Biotechnologické opatření

 

6.   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)        Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda

Během výstavby objektu se neočekává narušení životního prostředí. Stavba nebude ovlivňovat kvalitu okolního ovzduší. Při výstavbě je možné zvýšení hluku a prašnosti, kdyby přesáhla prašnost únosnou mez, musí být zajištěno kropení. Vykopaná zemina bude odvážena na předem zajištěnou skládku. S odpady musí být nakládáno dle zákona 185/2001 Sb..

 

b)       Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Na stavebním pozemku se nenachází žádné chráněné dřeviny, rostliny ani živočichové. Na pozemku nedojde k žádnému kácení dřevin a nezpevněná plocha bude po výstavbě zatravněná a osazená vegetací.

 

c)        Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavební pozemek se nenachází v chráněných území Natura 2000.

 

d)       Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Ochranná a bezpečnostní pásma není nutno zřizovat.

 

e)       Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Zjišťovací řízení nebo stanoviska EIA nebyli zhotoveny.

 

7.   Ochrana obyvatel

Staveniště musí být zajištěno proti vniku cizích osob, aby nedošlo k úrazu. Stavba nebude ohrožovat obyvatele na zdraví.

 

8.   Zásady organizace výstavby

a)        Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění

Potřebné rozhodující média a hmoty zajistí dodavatel. Voda a elektřina bude zajištěna z přípojek na hranici pozemku.

 

b)       Odvodnění staveniště

Jelikož se stavební pozemek nachází na vyvýšené oblasti oproti okolí, není zde riziko zaplavení staveniště, také není objekt podsklepen, z těchto důvodů není potřeba návrhu odvodnění staveniště.

 

c)        Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pozemek se napojen na pozemní komunikaci 762/1, která je ve vlastnictví města Tábor. Vjezd bude brankou a plocha bude zpevněna zámkovou dlažbou, která bude sloužit i pro funkci vstupu.

 

d)       Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky

Provádění stavby nebude mít žádný nežádoucí vliv na okolní stavby, pozemky.

 

e)        Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pozemek bude oplocen a tak se ochrání blízké okolí staveniště. Na pozemku není potřeba užít asanací, demolicí nebo kácení dřevin.

 

f)         Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Dočasné nebo trvalé zábory sousedních pozemků nejsou potřeba.

 

g)       Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Likvidace odpadů budou probíhat podle zákona č. 185/2001 Sb., během stavby se bude vykopaná zemina shromažďovat na předem určené skládce. Odpady budou shromažďovány do přistavěných kontejnerů, o likvidaci se postará určená odborná firma. Při předání stavby a při kolaudaci budou předány doklady o ekologickém odstranění odpadů. Během užívání stavby budou odpady shromažďovány do příslušné popelnice k tomu určené, o vyvážení se postarají místní technické služby.

 

h)       Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Není požadováno na přísun zemin. Vykopané zeminy se budou shromažďovat na předem určené a schválené skládce.

 

i)          Ochrana životního prostředí při výstavbě

Ochrana životního prostředí bude zajištěna dodržováním stavebního řádu a stavebním dozorem.

 

j)          Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Budou dodrženy všechny požadavky podle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

 

k)        Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Objekt není navržen pro bezbariérové užívání.

 

l)          Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Dopravní inženýrská opatření není nutné provádět.

 

m)      Stanovení speciálních podmínek pro provedení stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stanovení speciálních podmínek pro provedení stavby není nutné.

 

n)       Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Nejprve vytyčíme místo stavby pomocí oprávněných geodetů, poté se provedou výkopové a základové práce. Následuje výstavba hrubé stavby a finálních povrchových úprav.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!