Materiál vodovodního potrubí

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Materiál vodovodního potrubí

   Předmět: Stavitelství

   Přidal(a): Marek

 

Základní vlastnosti potrubí

Materiál nesmí nepříznivě ovlivňovat jakost a zdravotní nezávadnost vody dopravované potrubím. Má odpovídat hydraulickým podmínkám, zatížení, agresivitě vody i zeminy a bludným proudům.

Potrubí musí vyhovět požadavkům na vodotěsnost a odolnost proti přetlakům kapaliny v potrubí. Má vyhovovat pro přetlaky vody s rezervou obvykle do  1 MPa až 1,6 MPa a pro teploty vody do 20 °C.

Potrubí má mít odolnost proti tlakům zeminy v úložném prostoru trub – únosnost na vrcholový tlak, chemickou stálost uvnitř i vně trouby (korozivzdornost), a u vnitřních stěn trub kromě zdravotní nezávadnosti i malou drsnost jejich povrchu.

 

Skladební prvky trubních sítí

K dopravě pitné užitkové vody vodovodem  se používá potrubí montované z trub, tvarovek a armatur kruhového profilu.

Trouby jsou duté prefabrikované dílce s konstantním příčným profilem kromě koncových připojovacích částí.

Tvarovky umožňují spojení nebo odbočení řadů, jejich změnu směru (přípustné vychýlení v hrdle trub je minimální) nebo změnu průměru a materiálu.

Armatury jsou mechanizmy pro ovládání a zajišťování provozu potrubních rozvodů.

Rozhodujícími dimenzemi potrubí jsou jeho délky v (m) a rozměry příčného řezu (m).

DN  … nepředstavuje žádnou měřitelnou hodnotu. Celá čísla se nepřímo vztahují k rozměru vnitřního nebo vnějšího průměru v (mm).

 

Trubní materiál

Kritéria pro použití materiálu na výrobu potrubí vycházejí z požadavků na pevnost, odolnost vůči agresivním vlivům vnějšího prostředí i proti chemismu dopravované vody, hygienickou nezávadnost a dostatečnou životnost.

 • Šedá litina

Nejpoužívanější materiál. Vyšší odolnost proti korozi než u ocelového potrubí a nižší cena.

 • Tvárná litina

Lepší mechanické vlastnosti než šedá litina. Vnitřní povrch se upravuje cementovou vystýlkou. Vyšší cena

 • Ocel

Po litině nejpoužívanější materiál na výrobu trub velkých průměrů nad DN 800. Větší odolnost proti vnějšímu i vnitřnímu zatížení.

 • Tvrdé PVC (PVC-U)

Nízká cena, snadná a rychlá montáž, vysoká odolnost proti korozi a bludným proudům. Může proudit voda do 20°C a tlaku 1,6 MPa

 • Polyetylen

Nejčastější vysokohustotní HDPE

 • Skleněná potrubí

DN 80, 100, 125 a 200 pro tlaky do 0,7 MPa. Odolné vůči agresivitě vnější i vnitřní, dokonale hladké vnitřní stěny, křehké. Ukládání velmi náročné. Spojují se obdobnými spojkami jako potrubí osinkocementové.

 • Sklolaminát  GRP( skelná tkanina s plnivem, tvrzená polyesterovou pryskyřicí)

Vodovodní přivaděče velkých průměrů. Hladké vnitřní stěny, menší odpor, vyšší pevnost a menší tepelná roztažnost

 • Čedičové trouby

DN 100 – 400 mm. Velká odolnost vůči obrusu, málo rozšířené, pouze v průmyslových rozvodech. Spoje se obetonovávají.

 • Železobetonové trouby a z předpjatého betonu

Zejména pro hlavní přivaděče. DN  větší než 600 mm, tlaky do 0,4 MPa. Z předpjatého betonu DN 1000 – 1200 mm pro tlaky 0,6  MPa a DN 800 mm pro tlaky 1,0 MPa.

 

Typy spojů potrubí a jejich použití

Spoje trub, tvarovek a armatur jsou podle svého tvaru:

  •   hrdlové
  •   přírubové
  •   u PE objímkové, sedlové

 

Vodotěsné a mechanické zajištění spoje potrubí se provádí

  •   těsněním (v hrdlech)
  •   těsněním a šrouby (na přírubách)
  •   trubkovými závity
  •   svařování
  •   lepením

 

Armatury

 • Šoupátka – umožňují uzavírání potrubí, malý průtočný odpor a dobrá těsnost při uzavření. Hlavním prvkem je srdce, které je připevněno na vřeteni – s vřetenem nestoupavým a stoupavým
 • Uzavírací Klapky – zabraňují zpětnému toku vody, tlumí rázy, nižší těsnost při uzavření
 • Zpětné klapky – zabraňují zpětnému toku vody
 • Ventily – hlavně u domovních přípojek do DN 50
 • Kohouty – dnes kohouty kulové. Malý průtočný odpor, rychlé uzavírání a tak v potrubí mohou vznikat tlakové rázy
 • Hydranty – umožňují odběr vody hlavně pro čištění komunikací a ploch a  požární potřebu (nadzemní – mají hadicové připojení umístěné na stojan nad úrovní terénu a podzemní – připojení pomocí hadicové rychlospojky nebo vodoměrného nástavce), v zástavbě RD vzdálenost 200-400 m  s připojením DN 80
 • Výtokové stojany – zabezpečují náhradní odběr pitné vody pro obyvatelstvo
 • Vzdušníky – odvádějí vzduch z vrcholových poloh potrubí
 • Kalníky – umožňují vypouštění usazených nečistot a kalů potrubí v nejnižších místech (odbočka se šoupátkem a vyústěním), také pro vyprazdňování vodovodů při poruchách
 • Redukční ventily – zabezpečují snížení tlaku na přípustnou mez (0,6 MPa), rozdělují jednotlivá tlaková pásma
 • Kompenzátory – vyrovnávají délkové změny vodovodního potrubí, tlumí chvění vznikající při chodu čerpadla

Uzávěry na vodovodním potrubí se umisťují v síti tak, aby bylo možné rozváděcí potrubí uzavřít samostatně

 • v každé ulici
 • v místech rozvětvení vodovodní sítě
 • na odbočkách potrubí a přípojek

Na okruhové síti, kde nesmí být dodávka vody přerušena (např. nemocnice) musí být uzávěr na hlavním řadu před i za odbočkou potrubí.

 

Objekty  na vodovodním potrubí

 • Armaturní šachty – na ochranu armatur a přístup k nim
 • Vzdušníkové šachty – osazují se na nejvyšších místech potrubí
 • Kalníkové šachty – v místech osazení kalníků na nejnižších místech potrubí a na rozhraní, kde potrubí klesá a stoupá
 • Vodoměrné šachty – za účelem zabezpečení přístupu k vodoměru
 • Šachty s redukčním ventilem – osazují se na rozhraní tlakových pásem v místech, kde se instaluje redukční ventil
 • Podchod potrubí pod železnicí a komunikacemi – podchody mají být kolmé,  potrubí se ukládá do chráničky
 • Přechody potrubí pod vodními toky – pomocí shybky s minimální hloubkou uložení 0,8 m. Na obou stranách shybky se navrhují armaturní šachty s uzávěry, na jednom konci se navrhuje kalník
 • Přerušovací komory – budují se v případě zásobování vodou spotřebiště s více tlakovými pásmy. Zabezpečují potřebný tlak v tlakovém pásmě
 • Šachty a zemní soupravy
 • Pro zajištění možnosti ovládat mechanizmy armatur, pro jejich ochranu a pro usnadnění přístupu k nim
 • Šachty
  • Se navrhují pro potrubí a armatury s většími průměry potrubí – pro uzávěry se doporučují od DN 500 a větší, pro uzávěry s elektrickým pohonem, pro uzly s několika uzávěry, pro čistící tvarovky atd.
  • Šachty se staví z prefabrikátů nebo betonové monolitické. Vstupní poklop šachet má nejmenší rozměr 60 cm x 60 cm nebo průměr kruhu 60 cm.
 • Zemní soupravy
  • Se provádějí pro armatury menších dimenzí. Mají klíčovou tyč s objímkou vřetena armatury, ochrannou trubku klíčové tyče, nahoře s víkem a jehlanem pro nasazení otáčecího klíče. Jehlan je shora chráněn poklopem s rámem na betonové podložce. Teleskopické zemní soupravy umožňují nastavit potřebnou ovládací výšku, tuhé zemní soupravy se používají v délce odpovídající hloubce uložení armatury.
  • Vlevo schéma vodárenské šachty, vpravo zemní souprav teleskopická


Další podobné materiály na webu: