Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení

 

   Otázka: Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

   Předmět: Pozemní stavitelství

   Přidal(a): Unknown

 

 

Projekt rodinného domu

 

Obsah

 • Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
 • Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
  • Architektonicko-stavební řešení
  • Stavebně konstrukční řešení
  • Požárně bezpečnostní řešení
  • Technika prostředí
 • Dokumentace technických a technologických zařízení

 

Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

1.   Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

1.1.         Architektonicko-stavební řešení

a)       Technická zpráva

Jedná se o stavbu se dvěma 2NP- přízemím a obytným podkrovím. Objekt má půdorys obdélníkového tvaru. Celý objekt je zastřešen sedlovou střechou. Objekt se dělí na obytné prostory, vstup hlavním vchodem ze západní světové strany, a garáž s garážovými vraty orientovanými na stejnou světovou stranu jako hlavní vchod. Ze zádveří vstoupíme do chodby, kde se nachází dvouramenné schodiště do obytného podkroví. Z chodby vedou dveře do technické místnosti, WC a jídelny spojené s kuchyní, ze které je možnost vstoupit dveřmi do spíže. V obytném podkroví můžeme z chodby vstoupit do dvou dětských pokojů, šatny, WC, koupelny nebo ložnice. Ložnice má svou vlastní šatnu, která je oddělena dveřmi od ložnice.

 

Základy

Základy zhotovit dle přiloženého výkresu Základy. Při odhalené základové spáry je potřeba přizvat statika a posoudit základové poměry podloží. Výkopy pro základové pásy se musí ihned vybetonovat, před betonáží je nutné uložit zemnící drát. Základy se z venkovní strany zateplí POLYSTYRENEM. Základové pásy jsou navrženy z betonu C20/25. Základové pásy pro nosné obvodové stěny rozšířené do vnitřní část o 100mm a pro vnitřní nosné stěny oboustranně o 100mm.

Na vybetonované základové pásy a podkladní beton se vodorovně umístí hydroizolace BITAGIT.

V projektu se nepředpokládá zasahující hladina spodní vody do základových konstrukcí.

 

Vodotěsná a protiradonová izolace

Stavba je proti vodě a vlhkosti chráněná hydroizolací BITAGIT, která je vytažena na venkovních stranách objektu 150 mm na terén. Stékající voda od okolního terénu zachycena okapovým chodníčkem.

Stavební pozemek se nachází v oblasti s nízkým radonovým zatížením, takže se nemusí navrhovat zvláštní ochrana proti radonu.

 

Svislé konstrukce

Všechny svislé konstrukce jsou navrženy z tvárnic POROTHERM.

Obvodové zdivo z POROTHERM 44 – 247/440/238, na tenkou spáru. Tepelný odpor zdiva z cihel POROTHERM 44 bez omítek Ru= 3,4m2K/W.

Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihel POROTHERM 30 P+D – 247/300/238, na tenkou spáru.

Dělící příčky jsou z cihel POROTHERM 14 P+D – 247/140/238, na tenkou spáru.

Nadokenní a naddveřní překlady značky POROTHERM.

 

Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce nad přízemím jsou navrženy ze stropních vložek MIAKO firmy Wienerberger. Osová vzdálenost stropních trámeků je navržena na 500mm. Na betonovaná vrstva je z betonu C20/25. Zhotovení stropních konstrukcí viz. výkres Stropy. Obvodové věnce jsou z betonu c20/25 vyztužený betonářskou ocelí ø8 mm 4 kusy v každém věnci. Věnce je potřeba z vnější strany zateplit tepelnou izolací POLYSTYREN. Věnce budou nad každou nosnou zdí. Do betonovávka bude zhotovena z betonu C20/25 a vyztužená svařovanou sítí Kari (4/100×4/100; ø 5mm). V na betonované vrstvě v celé ploše stropní konstrukce bude umístěna síť Kari (4/100×4/100; ø 5mm).

 

Krov

Konstrukce krovu rodinného domu je navrhnuta jako dřevěná sedlová střecha se dvěma vaznicemi. Vrchol krovu je ve výšce +7,202m. Pevnost vaznicí je zajištěna pomocí rozmístěných nosných stěn uvnitř objektu. Pozednice bude zajištěna k věnci pomocí rozpínacích kotev. Krokve se uloží na vaznici a pozednici pomocí tesařského spoje. Kleštiny budou ukotveny ocelovými svorníky, mezi kleštinu a krokev se vloží buldok, závitová tyč ø16mm. Celou konstrukci krovu je nutno natřít protipožárním nátěrem PLAMOR.

 

Střecha

Střešní krytina je navrhnutá z betonové tašky BRAMAC MAX. Důležitým prvkem dobrého fungování střechy je její odvětrání, které je zajištěno vzduchovou mezerou mezi PE fólií a tepelnou izolací střechy. PE fólie je ke krokvím přichycena pomocí latí 50x50mm. U vrcholu střechy je potřeba přerušit PE fólii, aby se vlhký vzduch mohl odvětrat přes odvětrávací tašku. Nasávání vzduchu se zabezpečuje v místě okapu. Podhledy jsou ze sádrokartonových konstrukcí zavěšených na vaznicích pomocí ocelového táhla a připevněných ke zdi.

 

Komínový systém

 

Tepelná izolace

Izolace střechy je realizována ISOVER DOMO 20, izolace ve věncích jsou polystyrenové desky tl. 30,40. Izolace v podlahách jsou polystyrenové, stejného druhu je izolace u základových pasů. Tepelné prostupy vyhovují podle norem.

 

Schodiště

Schodiště z přízemí do pochodí (16×172/284mm) je železobetonové, monolitické s dřevěným obložením z dubového masivu. Podrobnosti schodiště je zakresleno ve výkresech. Přesah dřevěné schodnice je o 20mm. Hrana zkosená o 5mm v délce 20mm v celé šířce ramena. Šířka ramena je 900mm. Po celé délce schodiště je navrženo zábradlí 1000mm, které je specifikované ve specifikacích.

 

Omítky

Vnější:

Vnější povrch bude srovnán do roviny podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI. Na podkladní nátěr se nanese silikátová fasáda weber.pas aquaBalance.

Vnitřní:

Vnitřní omítky budou tvořeny stěrkovou omítkou rudin SC.

V koupelnách a na záchodech budou stěny obloženy keramickým obkladem.

Barvu omítek určí investor.

 

Podlahy

V přízemí je podlaha tl. 95mm, v poschodí je 50mm a dělí se na dřevěné lamely a na keramické obklady. Rozmístění druhů podlah viz. tabulka v půdorysných výkresech daného podlaží. Skladby podlah viz. ŘEZ A a ŘEZ B.  Tloušťka betonové roznášecí vrstvy bude záviset na povrchové úpravě podlah, roznášecí vrstva je tvořena C20/25 a siť Kari 4/100×4/100)

Barvy podlah urči investor.

 

Výplně otvorů

Výplně otvorů jsou uvedeny ve specifikacích.

 

Truhlářské výrobky

Truhlářské výrobky jsou uvedeny ve specifikacích.

 

Klempířské výrobky

Klempířské výrobky jsou uvedeny ve specifikacích.

 

Zámečnické výrobky

Zámečnické výrobky jsou uvedeny ve specifikacích.

 

Zdravotně technické instalace

 

Vodovod

Vodovod bude napojen pomocí přípojky na městský vodovodní systém. Vodovodní přípojka bude z PVC v rýze hluboké 1,3m, potrubí bude zasypáno štěrkem frakce 0-8 tl. 15cm a pískem. V objektu bude vodovod rozveden pomocí potrubí z PVC. Do poschodí bude vodovod zaveden pomocí stoupacího potrubí za sádrokartonovou před stěnou, které bude umístěno v technické místnosti. Rozvod teplé vody bude oddělen a bude rozváděn v potrubí z PVC. Ohřev vody bude zajištěn bojlerem umístěným v 2NP v koupelně.

Veškeré potrubí bude řádně zaizolováno pomocí vinutého pouzdra PAROC Section AluCoat T.

Po zapojení všech vodovodů bude provedená zkouška potrubí tlaková podle ČSN 73 6660, u této zkoušky musí být přítomen investor nebo jeho zástupce.

 

Kanalizace

Kanalizace bude napojena přípojkou na městský kanalizační systém. Odpadní voda z celého objektu bude svedena do městské kanalizace. Potrubí bude KG – PVC. Odvětrávací potrubí bude vyvedeno nad střechu a zakončené odvětrávací hlavicí.

Po zapojení kanalizačního systému bude provedena zkouška potrubí tlaková nebo plynná.

Dešťové vody budou svedeny do městského kanalizačního systému potrubím z PVC.

 

Vytápění a ohřev TUV

Ohřev vody bude probíhat v bojleru ARISTON FAIS 120l, který bude poháněn elektrickou energií a umístěn v koupelně ve 2NP.

 

Elektroinstalace

Přípojka na městský rozvodný systém bude zhotovena na hranici pozemku, ve vyzděné budce k tomu určené. V objektu se umístí rozvaděč do technické místnosti, ze kterého bude elektrické vedení rozvedeno po domě. Elektrické vedení se povede v drážkách ve zdivu. Všechny elektrické rozvody budou v souladu s ČSN normami a důkladně zkontrolovány. Pro kolaudační řízení se vydá certifikát o revizi elektroinstalací.

 

Hromosvod

Ochranný hromosvod je navržen podle normy ČSN EN 62305.

 

Větrání

Větrání v objektu je zajištěno okny, která jsou v dostatečné míře osazeny v jednotlivých místnostech podle ČSN norem. Střešní okna nabízejí mikro ventilační odvětrávání. Garážový prostor je navíc odvětráván pomocí dvou odvětrávacích otvorů.

 

Oslunění

Oslunění prostorů rodinného domu bude zajištěno dostatečným osazením hliníkových oken v místnostech. Prosvětlení chodby budou zajišťovat prosklené dveře a střešní okno na schodišti.

 

Bezbariérové užívání stavby

Rodinný dům není navrhován pro bezbariérové užívání stavby.

 

b)       Výkresová část

Viz přílohy

 

1.2.         Stavebně konstrukční řešení

 

1.3.         Požárně bezpečnostní řešení

a)      Technická zpráva

Rodinný dům je rozdělen do dvou požárních úseků na obytné prosty a garáž. Požární úseky jsou od sebe odděleny protipožárními a proti kouřovými dveřmi, které zajišťují dostatečnou dobu pro evakuaci prostorů. Požárně bezpečnostní řešení je zhotoveno odborníkem.

Objekt dodržuje požadavky požárních norem, omezuje šíření požáru v objektu a na sousední objekty. Do garážového prostoru bude umístěn hasicí přístroj a požární hlásič.

 

b)     Výkresová část

Doložena k požární zprávě zpracovaná odborníkem.

 

1.4.         Technika prostředí

a)       Technická zpráva

Vodovod

Návrh vodovodního potrubí bude zpracován odborníkem podle norem a přiložen jako příloha k technické zprávě.

 

Kanalizace

Návrh kanalizačního potrubí bude zpracován odborníkem podle norem a přiložen jako příloha k technické zprávě.

 

Elektroinstalace

Návrh elektrického vedení bude zpracován odborníkem podle norem a přiložen jako příloha k technické zprávě. Elektroinstalace musí být chráněna podle normy ČSN EN 62305.

 

Hromosvod

Návrh hromosvodu bude zpracován odborníkem podle norem a přiložen jako příloha k technické zprávě.

 

Větrání

V objektu bude větrání umožněno pomocí oken. V garážovém prostoru bude k běžnému větrání přidáno navíc otvorů větracích.

 

Tepelné ztráty

Výpočet tepelných ztrát bude doloženo k technické zprávě jako příloha.

b)       Výkresová část

Výkresové části budou zhotoveny odborníky v příslušném oboru podle současných norem a budou přiloženy jako přílohy k technické zprávě.

 

c)       Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

Na stavbě se budou vyskytovat stroje ke stavbě nutně potřebné, budou se zde také nacházet přemístitelné buňky pro pracovníky, materiál a stavební nástroje/stroje.

Po dokončení stavebních prací se nebudou nacházet žádné stroje (mimo strojů uživatelů), bude se na stavbě nacházet v každé místnosti přímotop, v koupelně bojler.

 

Dokumentace technických a technologických zařízení

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!