Průvodní zpráva – Pozemní stavitelství

 

   Otázka: Průvodní zpráva

   Předmět: Pozemní stavitelství

   Přidal(a): Unknown

 

 

Projekt rodinného domu

 

Obsah

 • Identifikační údaje
  • Údaje o stavbě
  • Údaje o žadateli
  • Údaje o stavebníkovi
 • Seznam vstupních údajů
 • Údaje o území
 • Údaje o stavbě
 • Členění stavby na jednotlivé objekty a technická a technologická zařízení

 

A.  Průvodní zpráva

1.   Identifikační údaje

1.1. Údaje o stavbě

a)         Název stavby: Rodinný dům  Natálie

b)        Místo stavby: Sezimovská 493, Měšice u Tábora [693456], 941/64

c)         Předmět dokumentace: Projekt novostavby rodinného domu Natálie

 

1.2. Údaje o žadateli

a)        Jan Krätzer

Sezimovská 494

391 56 Tábor

 

1.3. Údaje o stavebníkovi

Zde doplnit

 

2.   Seznam vstupních údajů

Katastrální situace, projektové podklady vycházející z územního plánu

 

3.   Údaje o území

a)        Rozsah řešeného území

Parcela č. 941/64 se nachází v území určeném pro výstavbu v katastrálním území Měšice u Tábora. Parcela je ve vlastnictví investora. Rozloha stavebního pozemku je 1132 m2.

 

b)       Dosavadní využití a zastavěnost území

Stavební pozemek nebyl dosud využíván.

 

c)        Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové oblasti apod.)

Stavební pozemek se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně, ve zvláště chráněném území nebo ani v záplavovém území

 

d)       Údaje o odtokových poměrech

Parcela neobsahuje vodní toky. Povrch v nezastavěné části bude vyspárován směrem od objektu. Dešťová voda, odtékající ze střešní krytiny

 

e)        Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování města Tábor.

 

f)         Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území byly dodrženy, jelikož se jedná o stavební parcelu

 

g)       Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Při návrhu projektu stavby byly splněny všechny požadavky dotčených orgánů

 

h)       Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky se nevyskytují.

 

i)          Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Napojení objektu na veřejnou infrastrukturu

Vodovod – Objekt bude napojen na městský vodovodní řád přípojkou.

Vedení NN – Bude provedena přípojka na stávající síť NN, řeší E. ON a.s.

Splaškové vody – Objekt bude napojen na městský kanalizační systém přípojkou.

Dešťová voda – Bude svedena okapovým potrubím do místní kanalizace.

Napojení na komunikaci – Objekt bude napojen na stávající pozemní komunikaci, provede se vjezd na pozemní komunikaci.

 

j)          Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Dotčené pozemky: parcela č. 941/11.

Sousedící pozemky: parcela č. 941/3; 941/12; 941/14; 941/15; 941/64; 941/76; 941/78; 941/79.

 

4.   Údaje o stavbě

a)        Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Nová stavba

 

b)       Účel užívání stavby

Trvalé bydlení – rodinný dům

 

c)        Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba

 

d)       Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Jelikož se jedná o stavbu novou není nijak chráněná; stavební pozemek se nenachází v žádném chráněné zóně či rezervaci

 

e)        Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Při projektování byly dodrženy všechny technické požadavky pro výstavbu vyhl. 286/2009 Sb. Stavba není navržená pro bezbariérové užívání, proto nejsou kladeny požadavky na bezbariérové užívání staveb.

 

f)          Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů.

Všechny požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývajících z jiných právních předpisů byly v projektu dodrženy.

 

g)       Seznam výjimek a úlevových řešení.

Novostavba nevyžaduje výjimky ani úlevové řešení.

 

h)       Navrhované kapacity stavby

Zastavěná plocha:                                113,538m2

Plocha podlah:                                     180,3 m2

Obestavěný prostor:                             668,5 m3

Funkční jednotka:                                 1 (4+1)  57,9m2

Počet uživatelů:                                               4 osoby

 

i)          Základní bilance stavby (potřeby u spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkce množství odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Napojení objektu na veřejnou infrastrukturu

Vodovod – Objekt bude napojen na městský vodovodní řád přípojkou.

Vedení NN – Bude provedena přípojka na stávající síť NN, řeší E. ON a.s.

Splaškové vody – Objekt bude napojen na městský kanalizační systém přípojkou.

Dešťová voda – Bude svedena okapovým potrubím do místní kanalizace.

Skladby všech navrhovaných konstrukcí splňují doporučené požadavky normy na součinitel prostupu tepla.

Objekt bude vytápěn elektrickými přímotopy.

 

j)          Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění stavby)

Termín zahájení:                       04/2015

Termín ukončení:                      10/2016

Členění stavby:                        Hrubá stavba, dokončení stavby

 

k)         Orientační náklady stavby

Orientační náklady:                   668,5mx 5 000Kč=3 342 500 Kč

 

5.   Členění stavby na jednotlivé objekty a technická a technologická zařízení

Stavbu tvoří jeden objekt

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!