Hospodářská politika státu – maturitní otázka ZSV

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Hospodářská politika státu

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Jakub Fišer

 

 

 

 

 Hospodářská politika státu

 • = souhrn cílů, nástrojů a opatření státu zaměřených na kontrolu a ovlivňování ekonomického vývoje
 • snaží se řešit ekonomické problémy ve státě ku prospěchu společnosti
 • stát
  • sleduje na trhu vlastní cíle a používá specifické nástroje, kterými tyto cíle prosazuje
  • není jednotným celkem – skládá se z řady institucí, které se navzájem ovlivňují

 

Cíle státu

 • Hospodářská stabilita
  • chaos nelze spravovat- státní orgány podporují stabilní vývoj a rozvoj tržní ekonomiky pomocí:
   • zajištění stability cenové úrovně, především stability spotřebitelských cen, ideální je mírná inflace
   • podpory zaměstnanosti, ideální je držet nezaměstnanost mezi 3-5%
   • rovnováhy platebních bilancí se zahraním, může ovlivňovat ČNB pomocí devizových intervencí
    • aktivní platební bilance – export > import
    • pasivní platební bilance – export < import
    • vyrovnaná platební bilance – export = import
   • Hospodářská dynamika
    • snaha státu pozitivně působit na rovnoměrný a plynulý růst HDP
   • Sociální smír
    • snaha státu o odstranění dopadů ekonomiky na sociálně slabší skupiny (pomocí prostředků jako jsou sociální dávky apod.)

 

Magický čtyřúhelník

 • kritérium, na základě kterého se posuzuje výkonnost ekonomiky
 • sleduje
  • míru inflace
  • míru nezaměstnanosti
  • HDP
  • zahraniční platební bilanci
 • tyto veličiny se navzájem ovlivňují, což znamená, že náplní hospodářské politiky musí být hledání kompromisů při naplňování cílů pomocí těchto veličin

 

Nástroje HP

 • monetární – intervence ČNB
 • fiskální – státní rozpočet, formou zákonů; ministerstvo financí předkládá návrh rozpočtu na příští rok poslanecké sněmovně (jediný zákon, který schvaluje pouze poslanecká sněmovna)
 • sociální politika – minimální mzda, životní minimum, platy ve státní sféře, penze…
 • nástroje vnější měnové a obchodní politiky – ovlivňování dovozu a vývozu zboží a služeb (např. pomocí cla)

 

Nositelé hospodářské politiky

 • stát a jeho orgány – státní úřady a instituce (ČNB, parlament…)
 • mezinárodní organizace- MMF, WTO, Evropská centrální banka…

 

Hospodářský cyklus

 • znázorňuje vývoj ekonomiky a pravidelné kolísání ekonomické aktivity (hospodářské podmínky nejsou nikdy stálé)
 • !stát se snaží zajistit co nejmenší výkyvy v rámci hospodářského cyklu
 • Fáze ekonomického cyklu
  • Expanze
   • období ekonomického růstu
   • zvyšování spotřebitelských výdajů, více prostředků pro investice, pokles nezaměstnanosti
  • Vrchol
   • horní bod obratu
   • maximální produkce podniků, vysoké zisky
   • nízká nezaměstnanost
   • vyšší životní úroveň, růst poptávky, růst cen
  • Recese
   • období útlumu
   • o recesi hovoříme v případě, když ekonomika klesá 3 kvartály v řadě
   • pokles životní úrovně, nárůst nezaměstnanosti
   • méně investic, nižší produkce, nižší zisky
  • Dno
   • dolní bod obratu
   • podniky snižují výkon či dokonce krachují
   • vysoká nezaměstnanost
  • Příčiny hospodářského cyklu
   • Vnitřní
    • podnikové investice – tvorba nových pracovních míst ➔ více peněz spotřebitelům ➔ zvýšení celkové produkce a spotřeby
    • zvýšení nabídky a poptávky ➔ růst zaměstnanosti
    • stát stimuluje nebo brzdí ekonomiky právem danit a právem vydávat a stahovat peníze z oběhu
   • Vnější
    • vynálezy a inovace, války, mezinárodní hospodářské smlouvy…

 

Nezaměstnanost

 • stav na trhu práce, kdy část práceschopného obyvatelstva nemá zaměstnání
 • míra nezaměstnanosti – podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat
 • dobrovolná – lidé nemusejí či nechtějí pracovat
 • nedobrovolná – lidé chtějí pracovat a aktivně usilují o místo
 • další typy nezaměstnanosti
  • frikční – přirozené změny zaměstnání
  • strukturální – dlouhodobá a rozsáhlá, problém ve struktuře hospodářství
  • cyklická – kopíruje cyklický vývoj hospodářství
  • sezónní – výkyvy v pracovní aktivitě, např. podle ročního období (cestovní ruch, zemědělství, brigády…)

 

Hrubý domácí produkt (HDP)

 • peněžní vyjádření
 • ukazatel, jehož pomocí se měří hodnota produkce a výkonnost ekonomiky
 • vyjadřuje peněžní hodnotu finální produkce, dosaženou výrobními prostředky na daném správním území
 • v mezinárodních srovnáních se často používá HDP na obyvatele

 

Hrubý národní produkt (HNP)

 • celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období občany daného státu (jak na území tohoto státu, tak v cizině)

 

Human development index (HDI)

 • pokus o vyjádření kvality lidského života pomocí porovnání údajů o chudobě, gramotnosti, vzdělání, střední délce života, porodnosti ap.
 • vypracovává OSN

 

Trh a tržní mechanismy

 • trh je oblast ekonomiky, ve které dochází ke střetu nabídky a poptávky; důsledkem je vytvoření rovnovážné ceny
 • nefunguje ideálně
 • druhy trhů
  • finanční – např. cenné papíry
  • peněžní trh – krátkodobé úvěry mezi bankami
  • trh zboží a služeb
  • devizový trh – tvorba směnných kurzů
  • komoditní trh – suroviny (ropa, zlato) a finální produkty (výrobky)
  • trh práce

 

Nabídka, poptávka a rovnovážná cena

 • nabídka – množství zboží, které jsou výrobci ochotni prodat na trhu za určitou cenu
 • zákon rostoucí nabídky
  • nabízené množství s rostoucí cenou stoupá
  • čím více zboží podnik vyrábí, tím jsou náklady na výrobu produktu menší

 

 

 • poptávka – množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit za určitou cenu
 • zákon klesající poptávky – s rostoucí cenou klesá poptávka

 

 • rovnovážná cena – podle zákonů nabídky a poptávky se cena určitého zboží na trhu ustálí na výši, za kterou jsou výrobci ochotni prodat takové množství zboží, které kupující zároveň chtějí koupit (a opačně)

 

 

Konkurence

 • rivalita (soutěž) mezi prodejci nebo kupujícími stejného zboží
 • důležitá součást fungujícího trhu

 

Dokonalá konkurence

 • podmínky dokonalé konkurence
  • mnoho výrobců (malých firem) i mnoho kupujících (domácností)
  • homogennost výrobku – všichni nabízejí zcela stejný výrobek
  • volný vstup do odvětví – žádné překážky pro nové konkurenty (právní, institucionální…)
 • při dokonalé konkurenci jednotlivá firma nemůže ovlivnit cenu, je příjemcem ceny (cena se utváří působením celkové nabídky a celkové poptávky a firma dodává jen malou část celkové nabídky)
 • ceny jsou přirozeně stlačeny dolů (málo nad výrobními náklady) ➔ výrobci jsou nuceni k racionální výrobě (žádné plýtvání)
 • dokonalá konkurence je nereálná, v praxi se setkáváme s nedokonalou (nebo neexistující) konkurencí
 • ! opuštění modelu dokonalé konkurence v období po první světové válce

 

Monopolistická konkurence

 • jen zdánlivý protimluv, v reálu běžně nejsou výrobky homogenní
 • značná volnost při stanovení ceny
 • nejvíce se blíží dokonalé konkurenci

 

Oligopol

 • málo firem, některé jsou dominantní ➔ výrazně ovlivňují cenu
 • nebezpečí pro malé firmy
 • oligopolní firmy – prvky konkurence i monopolu
 • mohou
  • postupovat ve shodě
   • nasadí vysoké ceny, nezvyšují výrobu, nekonkurují si ➔ na úkor spotřebitele
  • “cenová válka”
   • některá z firem shodu naruší ➔ konkurence snížením ceny, může krátkodobě klesnout až pod výrobní náklady

 

Monopol

 • úplný monopol – jediný prodejce, absence konkurence
 • monopolní firma se při tvorbě ceny řídí poptávkovou křivkou ➔ hledá takový objem produkce a takovou cenu, při nichž bude dosahovat maximální zisk

 

Monopson

 • na trhu je jeden kupující (stát)

 

Efektivnost trhů

 • nejlépe – v tržní struktuře dokonalé konkurence
 • nejhůře – čistý monopol
 • oba tyto póly v praxi v čisté podobě neexistují, některé trhy se jim však blíží

 

Externality

 • vnější účinky ekonomických rozhodnutí
 • jako externality označujeme výnosy či náklady ostatních subjektů, za které se neplatí
 • poukazují na úroveň deformace trhu
 • dělení
  • negativní
   • výrobce zvyšuje svou výrobu nad úroveň, při které se dodatečné (mezní) společenské náklady jeho výroby rovnají dodatečnému užitku pro spotřebitele → společenský blahobyt klesá
   • např. znečišťování životního prostředí
  • pozitivní
   • společenský efekt spojený s výrobou určitého statku je vyšší než soukromý výnos jeho výrobce
   • např. včelaři a sadaři
  • řešení externalit
   • soukromé
    • mohou-li zúčastněné strany o řešení externalit mezi sebou bez velkých nákladů vyjednávat, mohou dospět k jeho efektivnímu, společensky optimálnímu řešení, v důsledku dohody si obě strany polepší
   • veřejné
    • založeno na zásahu vlády, pokud selhává soukromé řešení