Hospodářská politika státu – maturitní otázka ZSV

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Hospodářská politika státu

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Adelheidis

 

 

 

 

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA STÁTU, CÍLE A NÁSTROJE STÁTU, ST. ROZPOČET, HDP, NEZAMĚSTNANOST

 

= CÍLE = co nejnižší nezaměstnanost

= co nejnižší inflace ( ale deflace = 0% je špatná pro výrobu)

= optimální hospodářský růst – stabilní bez výkyvů

= rovnováha platební a obchod. bilance ( vývoz = dovoz) – u nás větší d., v Číně v.

 

= FUNKCE = právní rámec fungování ekonomiky

= makroekonomická stabilita = podpora nejen výroby ale i život. prostředí

= přerozdělování peněz = někde brát a jinde dávat

 

= NÁSTROJE = fiskální politika = státní rozpočet

= monetární pol. = množství peněz v oběhu přes centrální banku (CNB)

= důchodová pol. = příjmy obyvatel, mzdy

= státní vlastnictví = prodej st. podílů

= obchodová a měnová pol. = clo, kurz

 

  • STÁTNÍ ROZPOČET

= navrhuje jej vláda (ministerstvo financí) a schvaluje jen poslanecká sněmovna

= 2 stránky příjmy a výdaje

= vyrovnaný, deficitní (schodkový), přebytkový

 

= VÝDAJE = sociální politika (ministerstvo soc. věcí) = 1/2 rozpočtu

= nezisková sféra = nevýrobní = školství, zdravotnictví

= armáda, policie

                    = platy st. zaměstnanců

                    = splácení dluhu, úroky z půjček

 

= PŘÍJMY = půjčky, prodej st. majetku, podíl ze zisku ze st. podniků a polostátních firem

= DANĚ = přímé = daň z majetku, z nemovitosti, dědická, darovací

= z příjmu = přes 20% = z příjmu (8%) a ze soc., zdr. a důch. pojišt.

 

= lineární = rovná = stejné zdanění (SK 19%, Rusko 13%, v ČR u práv. osob 31%)

= progresivní = čím vyšší příjem tím vyšší % zdanění ( u nás 5 pásem – 15%, 20%, 25%, 32%,..)

= nepřímé = spotřební = z benzínu, alkoholu, tabáku = stát to chce omezit

= DPH = daň z hodnoty přidané zpracováním (výrobci si ji odečtou z daní) v USA není

= 5% na potraviny a služby, 22% např. na internet

= clo = dovozní, vývozní, tranzitní ( za přejezd našeho území)

 

  • MONETÁRNÍ POLITIKA

= provádí ji centrální banka – množství peněz v oběhu

 

= RESTRIKTIVNÍ = úsporná, málo peněz v oběhu, stát se brání inflaci, ale dusí se ekonomika

= na zač. 90. let za v. Klause ( ale zaniká drobné a střední podnikání)

 

= EXPANZIVNÍ = utrácivá, více peněz, snadno se získavají úvěry, ale roste inflace

= Keynes v 30. letech, M. Zeman

 

  • DŮCHODOVÁ POLITIKA

= důchod = jakýkoliv příjem obyvatel

= regulace růstu mezd (stanoví minim. mzdu), regulované nájemné, valorizace důchodů

= tripartita = jedná vláda, odbory a zaměstnavatelé o příjmu obyv.

 

  • STÁTNÍ VLASTNICTVÍ

= znárodnění = zestátnění , privatizace = prodává st. majetek

= dáváním st. zakázek ovlivňujeregion či resort

= v Izraeli 50% st. vlastnictví, ve Francii atom. energetika

 

  • PLATEBNÍ A OBCHODNÍ BILANCE

= obchodní a měnová politika – stát hlídá kolik peněz jde z republiky a do ní

= důležitý faktor je měnový kurz

= liberalizmus = otevřenost = nejsou překážky k dovozu

= protekcionismus = ochrana trhu cly a dotacemi domácí výroby – v USA mezi válkami

 

  • NEZAMĚSTNANOST

= míra nezaměstnanosti = počet nezaměstnaných (nedobrovolně), kt. práci hledají dělený počtem ekon. aktivních obyvatel a vynásobený 100

= ekonom. aktivní ob. = mají prac. smlouvu, i na dovolené a na neschopence

= ek. neaktivní ob. = nezaměstnaní v evidenci úřadu práce, děti do 16 let a studenti, ženy na mateřské, starobní a invalidní důchodci, vojáci na zákl. vojen. službě

= dá se přesně vyčíslit finan. ztrátami = stát platí podporu, sociál. a zdravot. pojištění a oni neplatí daně a nevytváří žádné hodnoty (nesplatí ani své vzdělání)

= společ. důsledky = sociol. i psychol. problémy = alkoholita, kriminalita, rozvraty rodin, deprese, sebevraždy

 

= FRIKČNÍ = přirozená, nezbavíme se ji, krátkodobá

= vyplývá z pohybu ob. = přestěhování (hledá nové prac. místo), změna kvalifikace

 

= STRUKTURÁLNÍ = nabídka prac. míst se liší od poptávky (rozdílná struktura)

= problém kvalifikace = př. zavírání dolů – horníci bez práce ( v USA

přeškoleni na zdravot. bratry), nejlepší pozice vysokoškoláci

 

= SEZONNÍ = v létě více prac. míst – zeměd. a lesnictví, brigády

 

= DOBROVOLNÁ = preference volného času (nepotřebují peníze – zdědili nebo vyhráli)

= např. sportovci vydělají peníza a pak na určitý čas jdou do Himalájí

 

= CYKLICKÁ = podle hospodářského cyklu, jak se rozvíjí ekonomika

= konjuktura = ek. vzrůstá = nezam. klesá  x  krize = ek. upadá a nezam. roste

= nulová není reálná

 

  • HDP = HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

= GDP    Gross domestic product

= charakterizuje výkonnost národní ekonomiky jako celku

= objem veškeré produkce statků a služeb v 1 zemi za určitý čas (zpravidla za 1 rok a v přepočtu na 1 obyv.) včetně zahr. firem na našem území

= největší HDP = Švýcarsko, Lucembursko, Norsko, USA, Japonsko x nízké = Afrika

 

= tempo růstu HDP = přírustek HDP ( rozdíl 2002 a 1) dělený HDP daného roku (2002) krát 100

= optimální kolem 2% (stabilní země), kolem 13% (něco není OK – špatná výchozí pozice, drancování přír. surovin, disproporce)

= menší než 1% = záporný růst

 

= ČISTÝ DOMÁCÍ PRODUKT = odečtou se náklady

 

= HNP = HRUBÝ NÁRODNÍ PRODUKT = v USA (GNP), veškerá produkce občanů státu (i občané v cizině, ale ne zahr. firmy na území státu)

= čistý ekon. blahobyt = HNP upravené – odečtou se negativní externality (škody život. prostředí,..) a přičtou se kladné (vol. čas,…)