Hospodářská politika státu

 

Otázka: Hospodářská politika státu

Předmět: Ekonomie, Společenské vědy

Přidal(a): L

 

 

Stát vystupuje:

 • jako ekonomický subjekt – na straně poptávky i nabídky
 • jako činitel vytvářející, ovlivňující a regulující tržní prostředí – výše daní, úrokových sazeb

 

Důvody k angažovanosti: cyklický vývoj hospodářství:

 • Expanze – růst, rozmach poptávky i nabídky, mezd, zaměstnanosti
 • Vrchol – ceny a mzdy jsou vysoké
 • Krize – recese, klesají mzdy i zisky
 • Dno – vysoká nezaměstnanost
 • Stát zasahuje, aby ten cyklický vývoj trochu korigoval (např. v případě nezaměstnanosti by stát měl zaopatřit nějakou podporu pro nezaměstnané)

 

Názory na úlohu a funkce státu v ekonomice:

 • Ekonomický liberalismus – nezasahování státu do ekonomiky (není to ovšem úplně reálné) – Adam Smith (1723-1790)
 • Intervencionismus – podporuje státní zásahy do ekonomiky

 

Makroekonomické ukazatele:

 • Roční tempo růstu HDP (=hrubý domácí produkt)
 • Vysoká zaměstnanost a nízká nezaměstnanost
 • Stabilita cenové hladiny (průměrná roční míra inflace)
 • Vyrovnaná bilance zahraničního obchodu (kolik věcí bylo vyvezeno/dovezeno, platební výměna mezi státy)

 

SUBJEKTY HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

 • parlament – vyslovuje důvěru vládě a schvaluje její návrhy
 • vláda – sestavuje rozpočet a určuje základní strategie směřování státu
 • centrální banka – stojí mimo politické dění, usiluje o měnovou stabilitu

 

Nástroje státní hospodářské politiky

 • Monetární (peněžní) politika – centrální banky
  – jejím základním cílem je hlídaní a aktivní ovlivňování míry
  znehodnocování peněz – inflace
 • Fiskální politika (rozpočtová) – utváří jak příjmovou stránku rozpočtu (daně, cla, sociální pojištění),
  tak výdajovou stránku (sociální dávky)
 • Důchodová politika – mzdová a cenová politika
  • a) Regulace mezd (minimální mzda – hrubého 14,600,- , 87/hod, čistého 12 124,- rok 2020)
  • b) Regulace cen (cenové stropy – nájemné, plyn, elektřina)
 • Měnová politika – udržet rovnováhu mezi toky směřujícími ze země ven a toky směřujících do země

 

Státní rozpočet (fiskální politika)

 • Finanční plán a fond prostředků na jisté období, který je přijímaný ve formě zákona
 • Období jednoho státního rozpočtu se shoduje s obdobím jednoho kalendářního roku

Cíl: udržovat ekonomický růst a vysokou zaměstnanost, napomáhat zachování cenové stability, utlumit
výkyvy hospodářského cyklu

 • V ČR připraví ministerstvo financí a schvaluje Poslanecká sněmovna
 • Skládá se z příjmů a výdajů (dvě hlavní složky)
 • Ministryně financí: Alena Schillerová

 

Příjmy státního rozpočtu:

 • Daně, cla, poplatky, pokuty, sociální pojištění, výnosy z provozu/ pronájmu/ prodeje státních firem, finance fondů EU, půjčky (je třeba splácet i s úroky

 

Výdaje:

 • Transferové platby – sociální dávky, důchody, podpora v nezaměstnanosti → sociální zabezpečení, zdravotnictví a školství, obrana a bezpečnost státu, státní správa (úřady)
 • Na chod státních institucí, veřejného školství, zdravotnictví, obrany státu, vládní investice (např. výstavba dálnic), vládní dotační programy

 

Výdaje podle závaznosti:

 • Mandatorní – povinné (vláda už se zavázala – jsou zákonem povinné)
  – např. invalidní nebo starobní důchody, podpora nezaměstnanosti
 • Quasi-mandatorní – už nejsou zákonem povinné, ale jsou nezbytné – stát by je měl dodržet
  – např. zvýšení mezd u státních zaměstnanců
 • Nemandatorní – vláda je chce realizovat, ale nemusí

 

Rozpočet podle poměrů příjmů a výdajů:

 • Vyrovnaný – příjmy a výdaje jsou v rovnováze
 • Přebytkový – příjmy jsou vyšší než výdaje
 • Schodkový – příjmy nižší než výdaje → státní dluh

 

Daňová soustava

 • Daň je příjmem veřejných rozpočtů
 • Ze zákona se povinně odčerpává část důchodu (příjmu, majetku poplatníka) na nenávratném principu
 • Uspokojovány jsou i potřeby těch, kteří daně vůbec neplatí (princip solidarity)
 • U fyzických osob 15 % daň z příjmů, u právnických osob 19 % daň z příjmu

 

Poplatník – je fyzická či právnická osoba, z jejichž peněz je daň placena

Plátce – je fyzická či právnická osoba, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu

 • Mohou být někdy jedna osoba, v některých příkladech se však liší (u DPH je plátce prodávající a poplatník kupující)

 

Dělení:

 • 1) Přímé daně – jsou zdaněním příjmu nebo majetku poplatníka
 • 2) Nepřímé daně – daň z přidané hodnoty (DPH)
  – daň spotřební – na vybrané druhy zboží – alkohol, cigarety, pohonné hmoty

 

PŘÍMÉ DANĚ

 • placeny přímo poplatníkem – fyzická nebo právnická osoba
 • platí se v časovém intervalu nebo jednorázově
 • daň z příjmu fyzických a právnických osob
  • nejpodstatnější daň, vybírána od každého občana vydělávajícího nad 15 tisíc ročně
  • u fyzických osob je výše daně 15% (vypočítávána ze super hrubé mzdy), právnické osoby 19 %
 • daň z nemovitostí
  • jednoroční, povinná pro všechny majitelé nemovitostí
  • vypočítána podle druhu pozemku (plocha, velikost)
  • rekreační objekty spadají pod obec – ta určuje výši daní
 • daň z převodu nemovitosti
  • placena majitelem nemovitosti při převodu (koupě, dědictví)
  • v současnosti zrušena (od 2013 má být 4 % + platí kupující)
 • dědická a darovací daň
  • placena v případě dědictví nebo daru
  • výše je 7 %, pouze však v případě hodnoty majetku nad 1 milion Kč
  • od dědické daně jsou osvobozeni přímí příbuzní nebo osoby žijící se zesnulým přes 1 rok- zrušena
 • daň silniční
  • jednoroční daň, vztahuje se pouze na služební vozidla registrovaná pro podnikání (ne na vozidla osobní potřeby)
  • vykompenzováno možností snížení daňového základu při koupi nového vozidla

 

NEPŘÍMÉ DANĚ

 • vybírány od spotřebitelů nepřímo prostřednictvím zboží nebo služeb – zahrnuty v ceně
 • daň z přidané hodnoty
  • placena při koupi jakéhokoliv zboží
  • základní sazba je 21 % – týká se veškerého zboží a služeb
  • snížená sazba je 15 % – týká se především potravin (vyjma alkoholu), knih, rostlin a zvířat, služeb v cestovním ruchu, kulturních a sportovních a společenských činností → přesně definováno

* 2013 plánováno navýšení obou sazeb o 1 %, od 2014(15) plánována jednotná daň 17,5 %

 • daň spotřební
  • účelem je snížit spotřebu nežádaného zboží s negativním vlivem na jednotlivce i společnost
  • týká se pohonných hmot, alkoholu a tabákových výrobků
  • nejvíce diskutovaná je daň z alkoholu – výše daně se počítá na procento alkoholu ve výrobku (čím levnější je alkohol, tím větší část zahrnuje daň)

 

Adam Smith – zastánce neviditelné ruky ekonomiky – aby stát nezasahoval do ekonomiky státu

John Stuart Mill – zastánce neviditelné ruky ekonomiky – aby stát nezasahoval do ekonomiky státu

Keynes – zastánce toho, aby stát do ekonomiky státu zasahoval

 

Nezaměstnanost

 • Nerovnováha: nabídka práce zaměstnanců převyšuje
 • Může být:
  • dobrovolná a nedobrovolná
  • krátkodobá (do 6 měsíců) a dlouhodobá (rok a více)
 • Nedobrovolná nezaměstnanost se týká obyvatelstva v aktivním věku (od 15 let do 64 let)
 • Nedobrovolně nezaměstnaný je schopen nastoupit do nové práce
 • Míra nezaměstnanosti se udává v procentuálním podílu práceschopného obyvatelstva (v ekonomicky schopném věku) na celkové množství obyvatelstva
 • Normální míra nezaměstnanosti 3-7 %
 • Vyšší míra nezaměstnanosti s sebou přináší negativní záležitosti – menší příjmy z daní, musí se vyplácet více dávek (jako podpora v nezaměstnanosti), kriminalitu
 • 2010-2014 – vysoká míra nezaměstnanosti
 • Od roku 2017 došlo k expanzi hospodářského růstu → nižší nezaměstnanost (pod 3 %)
 • Mostecko, Karvinsko, Jeseníky – nejvyšší současná nezaměstnanost

 

Typy:

 • frikční – nepůsobí žádné velké potíže – je krátkodobá a přirozená
  • např. když lidé mění zaměstnání – období nezaměstnanosti, ve které si hledají práci
 • strukturální – nesoulad nabídky a poptávky
  • dochází k útlumu určitých oborů v ekonomice (např. horníci – není poptávka, není práce)
 • cyklická – souvisí s ekonomickým cyklem, kdy v období recese (úpadku) klesá i počet nabízených míst
 • sezónní – týká se pouze sezónních období, např. vlekaři, plavčíci, zmrzlinář, lektoři na táborech
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – ministryně Jana Maláčová
  • spadá pod něj Úřady práce – slouží jako bezplatná pomoc lidem bez práce
 • Úřady práce – poskytují poradenské a informační služby
  •  specializovaní poradci se snaží pomoct absolventům/ vězňům…
  • zprostředkovává práci nezaměstnaným + rekvalifikaci
  • vyplácí finanční podporu nezaměstnaným
 • Dobu podpory ovlivňuje věk – např. do 50 let můžou lidé pobírat podporu 5 měsíců
  • ta doba se dále prodlužuje
 • První dva měsíce se vyplácí 65 % průměrného čistého měsíčního výdělku
 • Za další dva měsíce pouze 50 %
 • A zbytek doby pouze 45 %

 

Sociální politika státu

Stát:

 • stanovuje minimální mzdu
 • reguluje ceny u některých druhů zboží (např. energie)
 • může kontrolovat některé mzdy (ve státní správě nebo armádě)
 • stanovuje věk odchodu do důchodu (u ženy záleží na počtu dětí)
 • příspěvek na podporu nezaměstnanosti
 • určuje délku dovolené (u zaměstnání by měla být 4 týdny, častěji se jako benefit dává 5 týdnů)
 • příplatky a přídavky různým skupinám
 • určuje výši nemocenských dávek

Sociální politika je nejvyvinutější v severních zemích, převážně ve Švédsku

 

HDP = hrubý domácí produkt

 • Tržní hodnota všech finálních statků a služeb vyrobených na území dané země za určité časové období (definice)
 • Charakterizuje výkonnost státního hospodářství jako celku
 • V penězích představuje vyjádřenou hodnotu všech statků a služeb vyrobených v daném období
 • Pro ČR je období jeden kalendářní rok
 • Nezáleží na tom, kdo je vlastníkem výrobních faktorů

 

Finální statky a služby – konečný výrobek

Statky:

 • evidované (statisticky zjistitelné)
 • neevidované – tzv. stínová ekonomika: – šedá ekonomika – činnosti jsou legální, ale zatajené, aby se z nich nemusely platit daně
 • černá ekonomika – činnosti jsou nelegální – pašování, drogy,…

 

Tržní hodnota – cena, za kterou kupují kupující – hodnota konečného výrobku + daň → tržní hodnota

 

Na území dané země:

 • Rezident – má sídlo na území České republiky
 • Nerezident – subjekt, který má sídlo mimo ČR
  • Zajímá nás pouze to, co se vyrábí v ČR (i když rezident/nerezident vyrábí i někde jinde)
  • Je jedno, jestli zde vyrábí Čech nebo cizinec – jde čistě o území, na kterém se výrobek vyrobil

 

Pro výpočet HDP se používá:

 • důchodová metoda – součet důchodů, které subjekty obdržely za poskytnutí výrobních faktorů
 • výdajová metoda – sčítají se výdaje na spotřebu, investice i vládní výdaje
 • produkční metoda – sčítá všechny přidané hodnoty v rámci výroby státu

 

HNP = Hrubý národní produkt

 • udává množství všech statků a služeb vyprodukovaných výrobními zdroji ve vlastnictví občanů a společnosti určitého státu doma i v cizině

 

Dělení národního hospodářství

 • primární – těžba, zemědělství
 • sekundární – zpracování vytěžených surovin
 • terciární – služby
 • kvarciární – věda a výzkum

 

Odvětví národního hospodářství: – např. doprava (obor letecké, železniční dopravdy…)

 

INFLACE

 • Růst cenové hladiny v ekonomice.
 • Příčiny:
  • na straně poptávky- větší poptávka→ zvyšování cen→ zvyšování mzdy, šetření peněz
  • ze strany nabídky-zvyšují se náklady na výrobu→ zvyšování cen→ chceme zvýšit mzdu→ inflační spirála
 • Důsledky:
  • snižuje kupní sílu peněz
  • znehodnocuje úspory
  • snižuje reálné mzdy (nominální číslo vs. reálné- za stejný plat si koupíme méně věcí)
  • zhoršuje schopnost peněz plnit funkci míry a uchovatele hodnot
 • Měření inflace:
  • míra inflace– změna cenové hladiny za určité období
  • měřena pomocí tzv. cenových indexů– index spotřebitelských cen-ceny vyjádřeny pomocí spotřebitelského koše- souhrn veškerého zboží, který spotřebovává průměrná domácnost (kolik měsíčně vydá rodina)
  • index cen výrobců je specifikován pro různá odvětví
  • deflátor HDP- zahrnuje změnu cen všech výrobků cen v rámci celé ekonomiky
 • Podle míry inflace rozlišujeme:
  • mírná inflace– jednociferné číslo- běžná inflace
  • pádivá inflace– dvouciferná inflace- lidé přestávají věřit domácí měně, investice do jiných hodnot
  • hyperinflace– trojciferná a větší čísla
  • stagflace- zvláštní druh inflace- vysoká inflace s vysokou nezaměstnaností
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy