Základy teorie peněz – maturitní otázka


Otázka: Základy teorie peněz

Předmět: Společenské vědy, Ekonomie

Přidal(a): Pavlina003

 

 

Peníze

 • jsou zvláštním druhem zboží, vznikly přirozenou cestou
 • usnadňují směnu zboží, jsou výsledkem výroby, dělby práce, specializace a směny

 

Historie

a) naturální směna

 • před vznikem peněz fungovala směna zboží – lidé směňovali to, co měli, za to, co potřebovali (naturální doba – směna bez peněz)
 • cena = práce + materiál + zisk

b) pomocí tzv. všeobecného ekvivalentu

 • určitý druh zboží, který měl nějakou zvláštní hodnotu, např. dobytek, kožešiny)

c) kovy

 • zlato, stříbro
 • peníze byly vzácné; nikdo je nemohl padělat
 • zlato má vynikající chemické vlastnosti – nepodléhá erozi, tažné, kujné, vysoká hustota, lehce dělitelné
 • peníze musí být vzácné a jedinečné
 • hodnota mincí byla založena na hodnotě mincovního kovu. Po dalším vývoji výroby a obchodu již nestačily zásoby drahých kovů plynule zprostředkovávajících směnu.
 • mince
  • platidlo, které má vyjadřovat přesnou hodnotu peněz
  • jejich smyslem je vyjadřovat přesně koupi a prodej

d) papírové peníze – bankovky

 • v 18. st. se ve Francii začaly používat papírové peníze
 • nejdříve to byly vydávány bankou, byly směnitelné a kryté zlatem
 • později státovky – vydávané státem, nesměnitelné ani kryté zlatem
 • období Zlatého standardu (= systém, v němž se uplatňovala směnitelnost bankovek za zlato) skončilo ve 30. letech 20. st. uvnitř jednotlivých zemí, v mezinárodním měřítku v 70. letech 20. st.
 • dnes jsou všechny peníze a mince s nuceným oběhem
 • pravé peníze – peníze ve formě zlata
 • nepravé peníze – bankovy, měděné mince,..
 • zlato se stalo významnou komoditou pro obchodování
 • virtuální peníze (nehmotné)

Bitcoin

 • je internetová platební síť a také v této síti používaná kryptoměna. Hlavní unikátností Bitcoinu je jeho plná decentralizace; je navržen tak, aby nikdo, ani autor nebo jiní jednotlivci, skupiny či vlády, nemohl měnu ovlivňovat, padělat, zabavovat účty, ovládat peněžní toky nebo způsobovat inflaci. V síti neexistuje žádný centrální bod, ani nikdo, kdo by mohl o síti rozhodovat. Konečné množství bitcoinů je předem známo a uvolňování bitcoinů do oběhu je definováno ve zdrojovém kódu sítě. V síti probíhají platby za minimální nebo žádné náklady.

 

funkce peněz:

 • a) peníze jsou mírou hodnot – umožňují porovnávání hodnot statků a služeb
  • hodnota zboží vyjádřena v penězích= cena zboží. Hodnota zboží je dána množstvím práce v něm obsažené. Hodnota zboží se měří penězi.
 • b) peníze fungují jako oběživo – pomáhají oběhu zboží
 • c) peníze fungují jako platidlo
  • placení služeb, zboží, daní, úvěrové vztahy
 • d) poklad – nahromaděná uložená hodnota, která může být směněna za zboží
 • e) mezinárodní – zboží na mezinárodní úrovni

 

formy peněz:

 • mince
 • papírové peníze – vydává centrální banka
 • depozitní peníze – zápisy na účtech
 • vklady a úspory – termínovaná depozita
 • obligace – může je vydávat stát, reguluje tím oběh peněz, rychlé získání peněz – na kolik, za jak dlouho, za kolik

 

Banky a bankovnictví

 • instituce, které provádějí fin. operace:
 • aktivní – poskytování úvěrů, pasivní= přijímání vkladů. Patří sem i půjčování peněz, nákup a prodej zahraničních měn.
 • zprostředkovatelské operace – vedení běžného účtu, bezhotovostní platební styk, placení mezi firmami, směnárenské služby apod.

 

bankovní operace:

 • obchodování na peněžním trhu
 • nakupují a prodávají peníze cizích zemí
 • půjčují peníze = poskytují úvěry
 • vklady = půjčení peněz bance, člověk se pak stává věřitelem a banka dlužníkem. Věřitel dostává peníze (úroky) za to, že bance půjčuje peníze.; vklady jsou pojištěny do výšky 20 000 eur; čím větší vklad, tím víc člověk vydělá na úrocích
 • provádějí peněžní operace – zprostředkování plateb mezi podniky a jednotlivci

 

Bankovní soustava 

centrální banka

 • je řízena státem
 • v ČR Česká národní banka (jediná česká banka v ČR)
 • reguluje množsví peněz v oběhu
 • stanovuje podmínky k poskytování úvěrů
 • dozírá na činnost obchodních či komerčních bank
 • koordinuje činnost s vládou
 • vede účty státního rozpočtu (avšak návrh státního rozpočtu je v režii Poslanecké sněmovny)
 • emisní banka – vydává peníze

pravomoce:

 • určuje povinné minimální rezervy komerčních bank
 • operace na otevřeném trhu – nakupuje a prodává vládní obligace (=cenný papír; znamená dlužnický závazek vůči majiteli obligace); pokud obligace nakupuje, zvyšuje nabídku peněz; pokud je prodává, stahuje peníze z oběhu
 • stanovuje diskontní sazby – úroková sazba, která stanovuje výši půjčky centrální banky komerčním bankám
 • devalvace měny

 

komerční banky

 • právnický subjekt, akciová společnost, snaží se o co největší zisk
 • částečně nezávislé na státu
 • žijí z půjčování a prodávání peněz

3 druhy finančních operací:

 • aktivní operace – půjčují peníze = poskytují úvěry:
 • a) podle délky splatnosti – krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (2-4 roky), dlouhodobé (5 a více let)
 • b) podle účelu – investiční, spotřební (spotřebitelské), provozní (provoz podn. činnosti), vývozní
 • c) podle záruk – na kauce, záruční listy
  • za poskytnutí úvěru se platí úrok – odměna za zapůjčení kapitálu, procentuální podíl, sjednává se při sepisování smlouvy
 • pasivní operace – přijímání peněžních vkladů, jejich opatrování, poskytování úroků, vklady – terminované, s výpovědní lhůtou
 • sprostředkovatelské (neutrální) operace – velmi významné pro chod banky, sprostředkovávají vedení různých účtů, zabezpečují bezhotovostní platební styk, směnárenské služby, depozitní služby (např. ukládání listin, uměleckých předmětů, zlata…)

 

hypoteční banky

 • výdělky z hypoték – půjčky na nemovitosti
 • hypoteční úvěr (neboli hypotéka) je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost, ale není to podmínkou, ručit lze i objektem jiným.

Hypoteční banky nabízejí v zásadě dva typy úvěrů:

 • účelová hypotéka, která je striktně vázaná na investici do nemovitosti
 • neúčelová hypotéka, tzv. americká hypotéka – úvěr lze použít na cokoli.
 • investiční banky
  • vydávají obrovské půjčky na výstavbu dálnic a na různé velké projekty
 • konsorcium – jednorázové spojení bank za účelem jednorázové akce

 

Cenné papíry 

 • listiny, které představují nárok vlastníka listiny vůči tomu kdo listinu vystavil
 • komitent = vlastník cenného papíru, eminent = vydavatel cenného papíru
 • druhy cenných papíru:
 • a) obligace = dluhopisy = bondy – vlastníkovi zakládá právo na splacení dlužné částky, která je uvedená v dluhopise, je určeno k jakému datu vlastník má právo k vyplacení pevně dohodnutého výnosu (úroku), většinou vydávají banky (tím stahují z oběhu peníze), stát (když rychle potřebuje peníze), obce, velké obchodní společnosti
 • b) směnka – musí být nadepsána směnka
  • vlastní – ten kdo jí vystavil se sám zavazuje, že jí zaplatí
  • cizí – kdo ji vystavil určuje jiné osobě povinnost zaplatit; náležitosti: částka, datum a místo vyplacení, komu, kdo, podpis, datum a místo vystavení, vykonavatel
 • c) šek – nadepsáno šek, příkaz k proplacení, suma, jméno kdo má platit (šekovník), místo kde se bude platit, místo a datum sepsání, podpis výstavce
 • d) akcie – vydávají akciové společnosti, majitel akcionář, vlastníkovi zakládá určitá práva – právo spoluvlastníka, majetkové právo (podíl ze zisku = dividenda), právo na podíl při likvidacích pozůstatků při zániku společnosti, různé druhy, akcie jsou nepřenosné

 

Akcie

 • akcie = cenné papíry vydány a. s., který poskytuje svým majitelům tato práva:
 • a) právo podílet se na řízení a.s.- právo účastnit se valné hromady a.s., hlasovat na ní a uplatnění zde své návrhy
 • b) právo na podíl ze zisku /na dividendách/- valná hromada určí ze zisku a.s. podíl, který se bude rozdělovat akcionářům /=dividenda/
 • c) právo na podíl na likvidačním zůstatku při zániku a.s.- likvidační zůstatek se dělí v poměru odpovídajícímu jmenovité hodnotě jeho akcie. Akcionáři nemá právo na vrácení vkladu ani za trvání v a.s. nesmí odkoupit akcie akcionáře, výjimku tvoří zaměstnanecké akcie
 • vyjadřují část majetku firmy
 • kontrolní balík = víc jak polovina akcií
 • majetková demokracie – tolik hlasů, kolik procent akcií
 • založení a.s. – podnikatelský záměr, kapitál, předmět podnikání
 • prvotní emise – prvotní vydání akcie za nominální cenu – ta cena, která je na nich napsaná
 • pak akcie získají tržní cenu
 • akcionáři se pak sejdou na první valné hromadě → rozdělení funkcí → vytyčení politiky společnosti

 

druhy akcií:

a) na doručitele

 • nemají napsaného vlastníka, není uveden
 • stát by s těmito typy akcií neměl obchodovat/spolupracovat, u nás tomu tak však je
 • rychlé akcie, rychlý zisk peněz; reagují skutečně na situaci na trhu
 • netransparentní, neprůhledné, nedá se dohledat vlastník
 • snadno zcizitelné

b) na jméno

 • majitel je napsán jménem
 • pomalé, k prodeji je potřeba souhlas valné hromady
 • nereagují na situaci na trhu
 • většinou u stabilních firem, kde se moc nemění politika
 • ví se, kdo je vlastní; dají se dohledat vlastníci firmy

c) zlatá akcie

 • akcie zakladatelů společnosti
 • je s ní spojeno právo veta
 • obrovská tržní cena

d) zaměstnanecké akcie

 • akcie patřící zaměstnancům
 • zaměstnanci berou mzdu + mají ještě zisk z akcií
 • zaměstnanci mají pocit, že pracují na „svém“

e) kmenové akcie

 • koupit akcie a neprodat ji
 • odměna za akcie: rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou + dividenda – podíl na zisku
 • pravidelná dividenda – předem stanovená, nezáleží na situaci na trhu
 • talon = doklad akcionáře, že vlastní akcii
 • kapitalizace akcie – koupit za levno, prodat za draho
 • správní rada – akcionář s největším procentem akcií
 • kontrolní komise – akcionář s druhým největším procentem akcií

 

Burza

 • zvláštní tržní instituce soustřeďující nabídku a poptávku stejnorodých statků, cenných papírů nebo zahraničních měn
 • obchoduje se na nich podle předem daných pravidel, na stanoveném místě, ve stanovenou dobu
 • nejvýznamnější jsou burzy peněžní (burzy cenných papírů)
 • spekulace = specifická podnikatelská činnost založená na odhadu budoucího vývoje kurzu nějakého statku
 • akcie, měny či komodity jsou nakupovány nebo prodávány s výhledem na růst jejich hodnoty a následný zisk při prodeji (nebo naopak)
 • býci – spekulují na vzrůst kurzu určitého statku; kupují, aby pak následně za vyšší cenu prodali
 • medvědí – prodávají, aby následně za nižší cenu nakoupili

 

Některé pojmy

 • inflace – růst cenové hladiny v čase; snižuje kupní sílu peněz, znehodnocuje úspory a půjčky (věřitelé ztrácejí a získávají dlužníci), vede ke snížení poptávky
 • deflace – pokles průměrné hladiny cen, opak inflace
 • dezinflace – snížení růstu cenové hladiny oproti minulému období
 • stagnace – zastavení hospodářského růstu
 • stagflace – stagnace + inflace – stagnace reálného produktu, růst cenové hladiny

 

Hospodářský cyklus 

 • konjunktura = expanze – zlepšování ekonomiky, podnikatelům rychle ubývá zboží, výrobci a odběratelé rostou, investují, nízká nezaměstnanost; zvyšují se platy, nabídka zboží, spotřeba a zisky
 • vrchol – trh je zahlcen zbožím, poptávka klesá
 • recese = krize – pokles poptávky i nabídky, krach některých podniků, propouštění zaměstnanců; problémy se dotýkají všech ekonomických subjektů; deprese = hluboký a dlouhotrvající hospodářský pokles
 • sedlo = dno – firmy minimalizovaly náklady, snížily ceny a sladily nabídku s nízkou poptávkou; stabilizace vede k postupnému oživení ekonomiky, její opětovné zlepšení se projeví ve vyšší zaměstnanosti

 

Mzdy a ohodnocení 

 • časová mzda – součin odpracovaných hodin a hodinové sazby
 • úkolová mzda – vypočítává se podle skutečného výkonu a stanovené sazby za jednotku výkonu
 • podílová mzda – odvíjí se od podílu na dosažených výsledcích práce
 • hrubá mzda – mzda před zdaněním a odvodem dalších zákonem stanovených plateb
 • čistá mzda – po odečtení daně z příjmu a dávek sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
 • nominální mzda – peněžní vyjádření
 • reálná mzda – kolik zboží a služeb si může zaměstnanec za svou mzdu reálně pořídit
 • osobní ohodnocení – individuální
 • prémie – skupině za dosažení plánovaného cíle X penále
 • podíl na hospodářských výsledcích – dobrovolná odměna; většinou na konci roku, indikuje dobrý chod a výdělky firmy
 • provize – částka za realizované obchody; 5-7%.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!