Husitství – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Husitství

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Jolana Demlová

 

HUSITSTVÍ

 • DŮVODY:
  – Václav IV. a jeho nerozhodnost
  – hospodářské potíže
  – oslabení mezinárodního postavení
  – morová epidemie
  – srovnání Karla a Václava
  – touha spravit nedostatky
 • Církevní vzdělanci se snaží o nápravu, vzor hledají v Novém zákonu (nežijeme podle Kristových zásad, proto nežijeme správně)
 • Kritika církevních nedostatků – přílišná péče o majetek, velký majetek (protože ho církev neprodávala), kněží žijící v celibátu nemají dědice majetku, chtějí o majetek pečovat, aby vzkvétal -> zanedbávání duchovní služby
 • Snaha reformovat církevní problémy podle bible
 • V českých zemích přednášejí: Jan Milič z Kromeříže a Matěj z Janova a Konrád Waldhauser?
 • Objevují se univerzitní mistři (vyučující), v jejich čele stojí:

 

JAN HUS (1379 – 1415)

= Jan z Husince

 • 1402 – kazatel v Betlémské kapli na Starém městě (kázalo se česky)
 • Mnoho jeho myšlenek převzal od Johna Wyclifa (anglický kazatel, který už byl za svá slova odsouzen)
 • Odpor k prodeji odpustků, kterými si věřící vykupovali odpuštění za své činy
 • Wyclifovy výpisy přivezl do Prahy Husův přítel Jeroným Pražský
 • Šlechta a Václav IV. ho podporují, protože myslí, že dostanou majetek církve
 • Proti Husovi vystoupil arcibiskup
 • Církev se bojí, ž se dostane pod nadvládu šlechty a světské moci
 • Leden 1409 – vydání Kutnohorského dekretu – změna poměru hlasů na Pražské univerzitě ve prospěch Čechů (3:1) -> uni je pod dohledem Husových učenců
 • Někteří cizinci odešli a založili univerzitu v Lipsku, kde šíří Husovo kacířství
 • Hus zavedl háčky a čárky!
 • V té době jsou 3 papežové (po papežském schizmatu)
 • Ochladl vztah Václava IV. k Janu Husovi, protože Václav podporuje odpustky
 • Nad Prahou vyhlášen interdikt = klatba – kněží nesměli konat obřady, svatby, pohřby, křtiny,…
 • Hus odchází z Prahy (Sezimovo Ústí, Kozí Hrádek, hrad Krakovec)
 • Kázal pod širým nebem a porušoval klatbu
 • Napsal české spisy Dcerka, Postila

 

HUSOVO UČENÍ

 • Církev je neviditelné sdružení lidí, kteří jsou určeni ke spáse (záleží to na tom, jak se chovají)
 • Prosazuje biblické spravování církve (aby byla chudá)
 • Papež je zástupce Krista, je propadlý zkáze
 • Světské orgány jsou oprávněné reformovat církev
 • Hříšné vrchnosti ztrácí svou moc
 • Na Krakovec mu bylo posláno pozvání na koncil do Kostnice, kde měl předvést své reformy
 • Pozval ho Zikmund (německý král), který mu také dal GLEJT (záruka toho, že se mu nic nestane)
 • V Kostnici byl zatčen, ale Zikmund dělal vše proto, aby byl vyslyšen (jinak by byl v Čechách nenáviděn) a sjednal mu 3 slyšení
 • Hus je prohlášen za kacíře, byl vyzván, aby odvolal svá slova, ale odmítl
 • 7.1415 – upálen na hranici (popel vysypán do řeky Rýn)
 • 1414 – Jakoubek ze Stříbra v Praze zavádí přijímání podobojí (chléb – Kristovo tělo + víno – krev)
 • Symbolem husitství se stává kalich -> kališnictví -> ultrakristé -> husité
 • Václav do ničeho nezasahuje
 • 1418/19 – Václav se obává Křížové výpravy, protože Čechy jsou známé jako kacířský stát
 • Husité se tajně scházejí na vrcholcích hor, ze kterých se staly centra husitského hnutí (Oreb, Tábor)
 • Napětí mezi husity a katolíky stoupá
 • 1419 – Václav dosadil nové katolické konšely v Novém Městě -> nespokojenost Jana Želivského, spojuje se s Janem Žižkou z Trocnova a domlouvají převrat
 • 7.1419 – 1 pražská defenestrace – vyházeli všechny konšely z okna městské radnice
 • Zvoleni noví husitští konšelé -> počátek husitské revoluce
 • Václav brzy zemřel na infarkt, na trůn nastoupil jeho bratr ZIKMUND – obviněn z Husovy smrti, husité ho nepřijmuli jako panovníka
 • Husité se od sebe začali odlišovat podle názorů a soc. postavení

 

Vznikají svazy:

 • Táborité
  – nejvěrnější stoupenci Husa
  – centrum v hradišti hory Tábor -> vybudovali město
  – na jaře 1420 už to byla vzorová husitská vesnice
  – v čele stáli kněží, měli hejtmany (jeden z nich byl Žižka)
  – od roku 1926 to byl Prokop Holý
 • Orebité
  – sídlo v Hradci Králové
  – přešel k nim Jan Žižka, po jeho smrti si začali říkat Sirotci
 • Pražané
  – umírnění

 

Všechny 3 svazy se shodli na Čtyřech artikulách pražských

 • Přijímání podobojí
 • Trest smrtelných hříchů
 • Svobodné kázání
 • Zákaz kněžského majetku

 

 • Program přijat roku 1420 v Praze jako základ reformy, kterou musí přijmout celá církev
 • Objevuje se nový svaz – Adamité – prosazují nezávazný sex – 1421 vyhlazeni Žižkou
 • Zikmunda rozčílili husité, když po něm chtěli záruku, že husitství podpoří
 • Chce Čechy dobýt, papež Martin V. vyhlásil Křížovou výpravu -> husité zbrojí – vytváří vozatajstvo
 • Léto 1420 – křižácká armáda před Prahou, Žižka musí na Vítkov, jediná možnost, aby Zikmund neobsadil celou Prahu
 • Bitva na Vítkově – (dnes Žižkov), Jan Žižka vyhrává bitvu, křižáci se rozpadají a opouští Čechy
 • V listopadu ještě přišli před Vyšehrad (bitva pod Vyšehradem)
 • křížová výprava 1421 byla také neúspěšná
 • Čáslavský sněm – potvrzeny artikuly a potvrzena nová 20ti členná vláda
 • 1424 – bitva u Malešova – největší bitva Jana Žižky, porazil pražany i katolíky
 • Během tažení na Moravu Jan Žižka umírá
 • Jeho smrtí začala větší spolupráce svazů -> Čechy vystupují jako nepřemožitelná velmoc
 • Zahájeny výpravy – „Spanilé jízdy“ do vedlejších zemí
  – důvody: expanze, šíření husitských myšlenek, ekonomická kořist
 • Nový husitský vůdce Prokop Holý (holý se mu říkalo proto, že se holil a to byl nezvyk)
 • Museli odrazit další 3 křížové výpravy – 1426 – Ústí nad Labem, 1427 – Tachov, 1431 – Domažlice
 • V Domažlicích k bitvě nedošlo – křižáci se rozprchli po písni: „Ktož su boží bojovníci.“
 • 1433 – husitské poselstvo (v čele Prokop Holý) pozváno na koncil do Basileje
 • Za určitých podmínek se mohly 4 artikuly pražské stát součástí církve
 • Ale táborité a sirotci nechtěli kompromis bez vítězství -> občanská válka mezi husity
 • 1434 – Bitva u Lipan – táborité a sirotci poraženi pražany a katolíky
 • 1436 – uzavření Basilejských kompaktát v Jihlavě – zbylo jen přijímání podobojí, zbylé 3 artikuly neprošly (podmínkou bylo, že je o dobrovolné a může se přijímat i podjedno)
 • Dvojí víra – kališnická i katolická
 • V Jihlavě také uzavřena dohoda mezi Zikmundem a husity – Zikmund musel konfiskovat majetek církve -> Němci se do Čech nevrátili -> Německá města se stala českými
 • Slíbil omezení své moci ve prospěch šlechty
 • Poslední odpor – Jan Roháč z Dubé – přítel Žižky byl popraven na svém vlastním opasku
 • 1437 – Zikmund zemřel

 

VÝSLEDKY HUSITSKÉHO HNUTÍ:

 • Reformní návrhy nebyly vyslyšeny
 • Nižší šlechta s měšťanstvo obohatili svou moc, získali majetek
 • Královská moc zeslábla ve prospěch stavů
 • Morava, Slezsko, Lužice se osamostatnili
 • Počeštění měst

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!