Hydraulické obvody, pomocné funkce

 

Téma: Hydraulické obvody, pomocné funkce

Předmět: Mechatronika

Přidal(a): David Veselík

 

Hydraulické obvody slouží jako:

Plynulá regulace rychlosti, tlumení rázů, možnost vyvinutí sil = přednosti hydrauliky

Hydraulická zařízení (mechanismy) přenášejí pohyb a silové zatížení (výkon) prostřednictvím kapaliny.  Podstatou je přeměna mechanické energie motoru na tlakovou nebo pohybovou energii kapaliny, její přenos a zpětná přeměna na mechanickou energii hnaného zařízení.

Kapalina se využívá nejen k pohonu, ale i k řízení strojů. Jako nosné médium se nejčastěji používá olej, který současně zajišťuje mazání jednotlivých částí hydraulického mechanismu.

 

Výhody hydraulických zařízení:

snadný rozvod kapaliny i na větší vzdálenosti – snadná změna směru pohybu – snadná změna rychlosti pohybu Výhody hydraulických zařízení Spalovací motor Elektromotor Hydromotor – snadné pojištění proti přetížení,  – možnost automatické regulace činnosti  – v poměru k přenesenému výkonu mají malé rozměry.

 

Nevýhody hydraulických zařízení:

Velká národnost na přesnost výroby jednotlivých hydraulických prvků, která přímo podmiňuje správnou funkci těchto mechanismů. Zajistit vysokou čistotu kapaliny, těsnost hydraulického obvodu (znečištění životního prostředí).

Hydraulická schémata odpovídají v podstatě schématům pneumatickým. Funkce a schématické značky mnoha hydraulických a pneumatických prvků jsou stejné. Z důvodu použitých médií (hydraulická kapalina nebo vzduch) a rozdílných tlaků je však konstrukce prvků zčásti rozdílná.

 

Hydraulická zařízení:

Z olejové nádrže dopravuje hydrogenerátor (čerpadlo) např. s konstantním dodávaným množstvím hydraulický olej do hydraulického obvodu.

 

Hydraulická kapaliny:

V hydraulických obvodech se užívá nejčastěji minerální olej s přísadami.

 

Hydraulický obvod:

Olej z pracovního válce je při pohybu pístu vytlačován do odpadního potrubí. Přitom protéká přes filtr do olejové nádrže. Filtr má zachytit nečistoty (např. kovový otěr, opotřebené části těsnění). Jestliže nedojde ve výkonovém členu – válec, rotační hydromotor k přeměně energie, tzn. Že válec nebo motor se nepohybuje, nedochází ani k odběru tlakového oleje. Protože hydrogenerátor s konstantním dodávaným množstvím dále dodává do obvodu tlakovou kapalinu, je nutno za hydrogenerátor zařadit přepouštěcí ventil. Tento ventil udržuje konstantní tlak v obvodu, tím že přebytečnou tlakovou kapalinu přepouští potrubím do nádrže.

Při provozu hydraulického mechanismu je v celém systému nastavený provozní tlak, jestliže se překročí nastavený provozní tlak – mezní hodnota, otevře se přepouštěcí ventil, tlak kapaliny překoná nastavenou sílu pružiny a nazdvihne uzavírací element – kuličku nebo kuželku, ventil je otevřen, hydraulický olej protéká obtokovým potrubím di nádrže.

Aby bylo možné udržet požadovanou provozní teplotu oleje a tím potřebnou viskozitu = užívají se při velkém ohřevu hydraulické oleje chladiče, jestliže je naopak teplota olejem vlivem nízké okolní teploty vzduchu příliš malá, musí být hydraulický olej zahříván, to se provádí topnými tělesy, která jsou uložena v olejové nádrži.

 

Pomocné funkce:

Schémata musí jednoznačně vyjadřovat funkci obvodu, Schématická značka zachycuje funkci, nikoliv konstrukční řešení. Kreslí se ve výchozí (základní) poloze pracovního cyklu (bez působení energie), tj.  u hydraulických prvků je poloha určena přestavením silou pružin u elektrických prvků stavem bez napětí u koncových spínačů stavem před začátkem pracovního cyklu.

 

Pomocné ventily ve složitých hydraulických systémech mohou mít pomocné ventilové bloky pro plnění různých povinností neviditelných operátorovi, jako je nabíjení akumulátoru, provoz chladicího ventilátoru, výkon klimatizace atd. Obvykle jsou to obvyklé ventily určené pro konkrétní stroj a mohou sestávat z kovového bloku s vyvrtanými otvory a kanály. Ventilové patrony jsou zaváděny do portů a mohou být elektricky ovládány spínači nebo mikroprocesorem pro směrování energie tekutiny podle potřeby.

 

Pomocné rozvodné bloky jsou další součástí pohonu tvářecího stroje. Nedílnou součástí hydraulického pohonu jsou hlavní lisovací a bezpečnostní rozvodné bloky.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!