Hydrosféra (3)

 

   Otázka: Hydrosféravodní obal Země

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): fen

 

 

 

 

Hydrosféra=Vodní obal Země

 • Světový oceán 97% celkových zásob vody
 • Zbytek 3%-Sladká voda
  • Převážná část v ledovcích
  • Na Zemi 15km 2
  • Ledovce
   • Pevninské
    • Antarktický ledovec 90%
    • Grónsko 8%
    • Kanadské arktické souostroví, Špicberky, Nová země, Island, Severní země,
  • Horské
   • 0,6%
   • Alečský ledovec
 • Pod zemí
  • 25% sladké vody
  • 97% kapalné vody na souši
  • Půdní vláha-mezi kořeny rostlin, póry v půdě
  • Podzemní voda-naráží na nepropustné podlaží a teče vodorovně
  • Pouštní oblasti-arténské vody-vystřikuje ven na Zem (Autrálie, voda pod velkým tlakem)

 

 • Povrchová voda
  • Jezera = přirozené sníženiny vyplněné vodou
   • 3 hlavní oblasti-Severoamerická (Hořejší), Východoafrická (Viktoriino), Rusko
   • Podle odtoku
    • Průtočná-přitékají a odtékají řeky (Hořejší)
    • Bezodtoková-Čad, Aralské
   • Podle druhu vody
    • Sladké-ladožské, Oněžské
    • Slané-Kaspické moře, Mrtvé moře
    • Smíšené-Neziderské, Balchaš
    • Brakitská oblast vody-míšení sladké a slané vody
   • Podle původu
    • Příkopová propadlina-hluboký, protáhlý, úzký útvar (Bajkal, Malawi)
    • Zbytky moří-Kaspické moře
    • Sopečný původ-v kráterech vyhaslých sopek, menší (Crater lake v USA)
    • Ledovcový původ-činnost ledovců, v prohlubních (Štrbské pleso, Černé jezero, Laka, PLešné, Prášilské)
    • Rozpuštěním podloží-vlivem chemického zvětrávání (Plitvická jezera)
   • 5 největších jezer :  Kaspické moře, Hořejší, Viktoriino, Huronské, Michiganské
   • Nejhlubší : Bajkal

 

  • přehradní nádrže
   • 5x více vody než v korytech řek
   • Nejrozsáhlejší
    • Akosombo-Volta (přehrada-řeka)
   • Nejobjemnější
    • Bratská : Angara
    • Kariba : Zambezi
    • Násirova : Nil
    • +přehrada 3 soutěsky-nejobjemnější,zaptopila hodně plochy v Číně
   • Význam
    • +výhody: pitná voda(ř.Želivka=>nádrž Švihov-voda pro Prahu),závlahové zemědělství,výroba el.energie,ochrana před povodní, vodní doprava, zásobování průmyslových závodů,rybolov, rekreace,
    • – nevýhody: mění se ráz krajiny, vliv na složení ekosystému,zabírá zamělskou půdu a místo pro vesnice
  • Bažiny
   • rezervoáry vody
   • Oblasti se znesnadněným odtokem vody (roviny s malým sklonem)
   • Polární krajiny v létě-zmrzlá půda (permafrost) zabraňuje vsaku vody
   • Rusko 12%, Kanada
   • Slané bažiny-bezodtokové oblasti tropů

 

  • Řeky
   • Odtok vody z kontinentů do oceánů
   • Základní součást oběhu vody na Zemi=hydrologický cyklus
   • Roční přítokdo oceánů-130 mm (nerovnoměrný)
   • Nejvíce do Severního ledového a Atlantského oceánu-jaro, léto, nejvodnatější řeky=>Ob,Lena,Jenisej,Amazonka,Nil
   • Malý oběh = co se vypaří nad pevninou spadne zase zpět, to samé s oceány
   • Velký oběh = srážky se vypaří z moře, spadnou na pevninu a řekou se dostanou do moře
   • Odtoková výška = kolik vody odteče v poměru s rozlohou pevniny=>Oceánie(1500mm), Jižní Amerika(650mm), Evropa(270mm), Austrálie(37mm)
   • Pojmy:
    • Pramen :  místo, kde řeka pramení
    • povodí:oblast,odkud všechna voda teče do 1 řeky
    • Úmoří: místo kde řeka přenáší vodu do 1 moře=>oblast,kde všechna voda teče do jednoho moře(Odra-Baltské moře,Vltava-Severní moře,Dyje,Morava-Baltské moře)
    • Průtok: množství vody které proteče řekou za 1s
    • evapotranspirace-součást koloběhu vody,odpařování vody z rostlin

 

   • Nejdelší řeky : Amazonka, Nil, Chang Jiang, Mississipi, Ob, Kongo,Huang He
   • na souši:79% do světového oceánu-odtokové oblasti pevnin,21% bezodtokové oblasti (Sahara, Čad, Aralské jezero, Atacama,střed Austrálie)
   • Režimy řek-záleží na:odtok, geologické podloží, vegetace, druh a typ půdy,reliéf
    • Rovníkový režim-Kongo-pořád hodně vody
    • Monzunový režim-Mekong-max letní monzum(v létě nejvíce vody)
    • Sněhovo-dešťový režim-řeky ČR-sníh a hlavně déšť
    • Dešťovo oceánský-Temže-stále voda ale ne moc
    • Vysokohorský-Rhona-sníh a déšť
    • Sněhový-sníh je zdrojem vody
    • Ledovcový-napájení ledovci na jaře-Adige
    • Suché oblasti-pouště, vádí (Afrika),cveky- občasné toky v Austrálii
    • Slaná voda
     • světový oceán-Tichý,Atlantský, Indický, Severní ledový
     • okrajová moře-11% plochy oceánu,výměna vod s oceánem,žádné ostrovy ani moc velké překážky,př.:Korálové moře
     • středozemní moře-hloouběji v pevnině,spojeny průivy s oceánem,specifické vlastnosti vod,mezikontinentální:Středozemní,Rudé
     • oceánské dno:
      • 1.)okraje pevnin
       • mořské dno mezi břehovou linií a okrajem oceánských pánví
       • pevninský šelf-podmořské pokračování pevniny,do 130m,mírný sklon,8% dna,je tam:ryby,ropa,zemní plyn
       • pevninský svah-začíná tam výraznější sklon dna,šelf=>svah
       • pevninské úpatí-hromadí se tam materiál z pevniny,počátek oceánské zemské kůry

 

  • 2.)oceánské pánve
   • 74% dna,hloubka 3-6 km
   • středooceánské hřbety-souvislý pás kolem planety,zemětřesení a sopečná činnost,Středoatlantský hřbet-nejdelší hory na Zemi
   • podmořské přkopy-přes 6 km dlouhé-1% dna=>Jávský-7700m,Portorický-8630m,Mariánský-10924m

 

 • vlastnosti:
  • slanost 33%-nejslanější v subtropech-Rudé m.-4,5%,ve vyšších z.šířkách míň-Balts.m.-2,3%
  • 33%oceánu teplejší než 20°C
  • Pohyb-vlnění,zemětřesení a podmořské sopky=>tsunami,dmutí-příliv a odliv,mořské proudy(kvůli větru,dmutí,rozdílu teplot,…)=>př.:Kamárský,Golfský p.-významné
Další podobné materiály na webu: