Immanuel Kant

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Immanuel Kant

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Michael

 

 

 

 

Immanuel Kant  => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

 • Celý život strávil v Královci, kde studoval a poté i přednášel
 • Profesor logiky a metafyziky – zván na evropské univerzity
 • Dílo
  • Předkritické období

v   Zde se Kant přibližuje materialismu

v   přírodní vědy, Píše o přírodovědné práci o ohni, sopkách

v   VŠEOBECNÉ DĚJINY PŘÍRODY

 • hypotéza o vzniku sluneční soustavy (Kant-LaPlaceova hypotéza) – kolem Slunce se shlukovaly částice, které obíhaly kolem

Všeobecná přírodní historie a teorie nebes, 1755

 • Kritické období

v   80. léta 18. století; filozofie

v   nejvýznamnější díla – kritiky

v   Kritika

 • Věnuje se zkoumání předpokladu rozumu
 • před ním používali rozum aby kritizovali- Kant podrobil kritice rozum sám
 • říká, že člověk je bytostí nejen myslící, ale i chtějící a cítící → rozvrhl své učení

ü   Část teoretická – KRITIKA ČISTÉHO ROZUMU

«   Zkoumá předpoklady zkušenostního poznání

«   Chce hledat hranice lidského poznání = KRITIKA ČISTÉHO ROZUMU

«   Ten svět čistého rozumu je apriorní a umožňuje nám zkušenost

«   Kdy zkušenost je výsledkem dlouhé práce

«   Zkušenost = smysly, rozum, způsob zpracování, kategorie, pojmy, ideje

«   „Zkušenost je výpovědí o našem zakoušení „

«   Na zkušenost působí vždy dvě stránky

S    Smyslová

S    Rozumová

«   Tyto dvě stránky se různě projevují a rozdíl v jejich projevu je závislí na tom co je „dáno předem = APRIORI a co je vytvářeno dodatečně = APOSTERIORI

«   Kant říká, že existuje poznání, které není pošpiněno smyslovou zkušeností a toto poznání je tzv. POZNÁNÍ ČISTÉHO ROZUMU→ pomocí čistého, racionálního rozumu

«   Kant říká, že věta Každá změna má svou příčinu je absolutně platná ale pouze tehdy pokud je apriorní, nesmí vyplývat ze zkušenosti → později přijdeme na to, že Bůh je příčinou všeho, tudíž je tato výpověď absolutně platná, protože každá změna má svou příčinu a tou je Bůh, Bůh =  regulativní  idea, nejde vyvrátit – oblast víry, Bůh je prvotní příčina všeho

«   Lidské poznání má dva zdroje (TRANSCENDENTÁLNÍ ESTETIKA)

S    Smyslová zkušenost

R   Smyslovost a rozvažování

R   Zpracovává smyslovou zkušenost

R   Ve vnějšku skrze smysly na nás působí NÁZOR (= vjem, počitek) – na jeho vzniku se podílí smysly – potom je názor zpracován v časovou a prostorovou jednotu →jednoduše řečeno jsou dvě apriorní kategorie a to PROSTOR a ČAS

R   Žádná zkušenost neexistuje bez času a prostoru, nelze si představit, že věc není v prostoru, prostor je podmínka ukazování zkušenosti, díky němu vidíme svět. Stejně tak se všechny naše názory dějí v čase

R   Možnost matematiky → na faktu že čas a prostor jsou apriorní kategorie je založena matematika, zkoumá prostor = geometrie, se zabývá prostorovými vztahy a také čas = každý výpočet je přidávání jednotek, posloupnost v čase → proto je matematika apriorní

S    Rozvažování (TRANCEDENTÁLNÍ ANALYTIKA)

R   což je zvláštní druh myšlení, zabývá se tím, jak z názorů vznikají pojmy a jak je skládáme do vět, soudů

R   Pojem je základní jednotka rozvažování

R    pojem je obecný a shrnuje vlastnosti určité skupiny věcí

R   my jsme schopni se pohybovat pouze v pojmech, a když se pohybujeme pouze v pojmech jsme v oblasti rozvažování

R   pojmy bez názoru jsou prázdné, abychom si vytvořili pojem musíme mít nějakou zkušenost (musím vidět psa, abych věděla, že je to pes, potom už s pojmem pes můžu operovat, aniž bych ho viděla)

R   Existuje zde také 12 rozvažovacích kategorií, forem

«   Kant říká, že se narodíme s příčinností s kauzalitou → KOPERNIKÁNSKÝ OBRAT

S    naše poznání se neřídí vnějším světem, ale vnější svět je uváděn do řádu, formován naším poznáním

S    že ke každému poznání patří prostor a čas, neboť všechno, co si představujeme a poznáváme, existuje v prostoru a čase

S    prostor a čas však nepřísluší věcem samým (jak bylo do té doby myšleno), ale jsou vlastní našemu rozumu

ü   Část etická – KRITIKA PRAKTICKÉHO ROZUMU

«   Zabývá se základy metafyziky mravu

«   Morálka – může být rozdělená

S    Heteronomní

R   Z vnějšku

R   Instituce, církev

R   Nějaká autorita, která nám řekne co je špatně a co dobře

S    Autonomní

R   Dokážu si sám stanovit co je dobře a co špatně

R   Dělení autonomních zásad

Maximy

©             zásady, které platí jen pro jednání jednotlivého člověka

©             platí pouze pro mě

Praktické zákony

©             tzv. imperativ

©             týkají se každého člověka, mají určovat jeho vůli

©             dělení

¨             hypotetický (podmíněný) imperativ (všeobecně platné věci – chci dlouho žít, musím se o sebe starat)

¨             kategorický imperativ – nepodmíněný, platný pro každého „jednej jen podle té maximy(zásady), do níž můžeš zárověň chtít, aby se stala obecným zákonem“= chovat se tak, jak bychom si představovali chování ostatních lidí

«   dvě věci naplňují mysl vždy novým obdivem a úctou – čím více a podrobněji se jimi myšlení zabývá: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně

ü   Část estetická – KRITIKA SOUDNOSTI

«    člověk myslící vytvořil svět nutnosti → člověk chtějící vytvořil svět svobody → člověk cítící oba tyto světy spojil

«   Tvrdí, že krása je objektivní kategorie

«   Při jejím vnímaní dochází u všech lidí e stejnému procesu

«   Cílem je zjistit, zda existuje apriorní forma soudnosti.

 • Pokritické období

«   filozofie náboženství a práva

«   témata svobody jedince, boha

«   dílo

 • metafyzika mravů

ü   nauka o právu

«   rozlišuje soukromé a veřejné právo a podčásti

S    státní právo

R   rozlišuje trojí moc

R   zákonodárná moc může příslušet pouze vůli lidu

R   lid ale nemá právo svrhnout panovníka, ten sám má dojít k tomu co je správné

S    mezinárodní právo

R   odmítá násilné konflikty

ü   nauka o ctnostech

«   týká se morálky každého člověka

«   povinnosti k sobě samému

S    poznej sám sebe

«   povinnosti k druhým lidem -povinnost lásky k druhým, povinnost úcty k druhým