Jaderná fyzika (fyzika atomového jádra) – maturita

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Jaderná fyzika (fyzika atomového jádra)

   Předmět: Fyzika

   Přidal(a): verunaacek14

 

 

Složení atomového jádra
– jádro je složeno z částic – nukleonu – jejich počet označuje nukleonové číslo – A (A = Z+N)

 

Nukleony

 • částice v jádře (protony i neutrony)
 • nukleony se dělí na:
  • Neutron
   • bez náboje
   • hmotnost mn = 1,0087 mu = 1,675*10-27 kg
  • Proton
   • kladný náboj
   • hmotnost  mp = 1,0073 mu = 1,673*10-27 kg

 

 • hmotnosti protonu a neutronu jsou řádově srovnatelné, hmotnost elektronu je mnohonásobně menší
 • nukleony jsou vázány v jádře jadernými silami, vlastnosti sil: přitažlivé bez ohledu na náboj, krátký dosah, jeví stav nasycení


Protonové a neutronové číslo

 • Protonové číslo
  • počet protonů v jádře
  • informuje o náboji jádra (Z.e)
  • značka: Z
 • Neutronové číslo
  • počet neutronů v jádře
  • značka: N

 

Nukleonové číslo

 • počet nukleonů v jádře
 • informuje o hmotnosti jádra (A.mu)
 • značka: A  -> A = Z + N

 

Nukleony

 • Neutron
  • ve volném stavu nestabilní – přeměňuje se na proton (+elektron a antineutrino)
 • Proton
  • jestliže jádru atomu dodáme energii může se proton přeměnit na neutron (+pozitron a neutrino)

 

Vazebná energie jádra

 • mezi nukleony působí jaderné síly (>> elektrostatické)
 • = práce, kterou je třeba vykonat, aby jádro bylo rozčleněno na jednotlivé nukleony
 • = energie, která by se uvolnila při vzniku jádra z jednotlivých nukleonů

 

Hmotnostní schodek

 • Podle ΔE=Δmc2 odpovídá změně vnitřní energie změna hmotnosti
 • = rozdíl mezi celkovou hmotností nukleonů a skutečnou hmotností jádro, z nichž je složeno

 

Vazebná energie jádra

 • hmotnost at. Jádra, vždy menší než klidová hmotnost jednotlivých nukleonů
 • u jednotlivých nuklidů se liší

 

Radioaktivita

= schopnost některých atomových jader vysílat záření
přirozená – radioaktivní prvky běžně se vyskytující v přírodě
umělá – radioaktivní prvky umělé vyrobeny jadernými reakcemi

 • radius – paprsek, activitas – činnost (z lat.)
 • objevena 1896
  • Henry Becquerel
  • při studiu fluorescence uranové soli
 • 3 druhy záření (a, b, g)
  • liší se např. schopností pronikat látkou, chováním v magnetickém poli

 

Záření α

 • svazek rychle letících jader atomů helia (kladný náboj)
 • ­rychlost ® silné ionizační účinky (než se zabrzdí vytvoří 105 iontů ve vzduchu)
 • pohlcuje se listem papíru, oděvem, ve vzduchu se pohltí po uběhnutí několika cm

 

Záření β

 • proud elektronů, které vyletují z jádra
 • rychlost se blíží rychlosti světla
 • elektrony vznikají v jádře přeměnou neutronu
 • pohlcuje se tenkým hliníkovým plechem, plexisklem

 

Záření β+

 • tvořeno kladně nabitými pozitrony (antičástice elektronu)
 • vyzařováno některými umělými radionuklidy při jaderných přeměnách
 • vzniká v jádře přeměnou protonu

 

Záření g

 • elektromagnetické záření o velmi malé λ
 • nejpronikavější
 • lze oslabit silnou vrstvou materiálu obsahujícího jádra těžkých kovů (olovo, beton,…)

 

a, b, g v magnetickém poli

 • a, b+ – Fleming. pravidlo levé ruky
 • b – Fleming. pravidlo pravé ruky
 • a menší zakřivení než b
  • způsobené ­ hmotností
 • g se nevychyluje
  • vlnění

 

Poločas přeměny

 • značí se T
 • doba, za kterou se rozpadne polovina původního počtu jader

 

Aktivita radioaktivního zářiče

 • značka: A, jednotka: Bq (becquerel)
 • = počet nepřeměněných jader v daném okamžiku
 • 1 Bq – 1 přeměna za 1 s

 

Zákon radioaktivních přeměn

N = N0e –(ln2/T)*t

A = A0e –(ln2/T)*t

Λ = ln2/T

N = N0e Λt

A = A0e Λt

 • N – počet jader v čase t
 • N0 – počet jader na počátku (t=0)
 • e – Eulerovo číslo (2,71…)
 • λ – přeměnová konstanta (relativní úbytek jader za 1 s)

 

Další veličiny

 • Dávka – energie záření, kterou pohltí ozářený lidský organismus
  • Jednotka: Gy (grey)
 • Dávkový ekvivalent – jak nebezpečnému záření byl člověk za určitou dobu vystaven
  • Jednotka: Sv (sievert)

 

Vazebná energie jádra

 • vazebná energie na 1 nukleon
 • j = Ej/A

 

Jaderné reakce

 • jaderná přeměna vyvolaná vzájemným působením (srážkou) s jinými jádry nebo částicemi
 • platí zákony zachování (energie, hybnosti, hmotnosti, elektrického náboje)

 

Příklady jaderných reakcí:

 • Jaderná syntéza
  • spojováním lehčích jader vznikají jádra těžší (stabilnější)
  • uvnitř hvězd
  • jde jen po Fe
  • např.: (uvolní se 3,27 MeV)
 • Jaderné štěpení
  • štěpením těžkých jader vznikají stabilnější jádra těžší
  • využití v jaderné energetice
  • uvolní se další 3 neutrony → další štěpení → řetězová reakce

 

Neutronové zařízení

 • proud rychle letících neutronů
 • lze získat ze zdrojů v nichž probíhají jaderné reakce za vzniku neutronů (např. jaderné reakce)
 • vysoká pronikavost
 • k ochraně je třeba materiál s lehkými prvky (voda, těžká voda, parafín,…)

 

Částice

 • nestabilní (doba života 10-6 – 10-23 s)
 • vytváří se při srážkách mezi protony nebo elektrony urychlenými na vysoké energie v urychlovačích (Např. CERN v Ženevě)