Nedestruktivní zkoušky – strojírenství, fyzika

 

   Otázka: Nedestruktivní zkoušky

   Předmět: Strojírenství, Fyzika

   Přidal(a): hutník

 

Nedestruktivní zkoušky

 • Zkoušky bez porušení materiálu. Umožňují zjistit skryté vady v materiálu, aniž by musel zkoušený předmět být porušen. Věda, která se touto oblastí zabývá se nazývá defektoskopie.

Účel:

 • Zjištění pouhým okem neviditelných povrchových, podpovrchových a vnitřních vad materiálu.
 • Kontrolují se polotovary a hotové výrobky.

 

Vady:

 • u odlitků- Dutiny, staženiny, pórovitost, vměstky
 • u vývalků- trhliny, povrchové trhliny, vměstky
 • u svarů- opravované místa v kořenech, póry, trhliny, vměstky

 

Přehled zkoušek:

 • a) Povrchové vady- magnetická polévací a kapilární
 • b) vnitřní vady- RTG, gama záření, ultrazvuk

a) Magnetická metoda:

 • Podstata: Ve zkoušeném materiálu se vytvoří magnetické pole, v místech trhlin jsou siločáry vytlačeny za povrch vzniklých magnetických pólu. Zkoušený předmět se současně podlévá detekční tekutinou- olejem, v němž je rozptýleno práškové Fe. Částice se uchytí v místech pólů, což se projeví zviditelněním vady.
 • Střídavým proudem se vytvoří příčná magnetizace pro zjištění podélných vad.
 • Stejnosměrným proudem se vytvoří podélná magnetizace pro zjištění příčných vad

 

Kapilární metoda

 • zjišťují se vady metodou barevné a fluorescenční indikace pro feromagnety
 • Podstata: Na povrch zkoušeného materiálu se nanese detekční tekutina na povrch a označí tak chybné místo. Viditelnost vady se zlepší vývojkou, která pomáhá výstupu tekutiny.

 

b) RTG zkouška

 • Elektromagnetické vlnění s vlnovou délkou λ=10-8 – 10-11 cm.
 • Vznik RTG – rentgenová trubice
 • Podstata: Využívá změn intenzity RTG záření při průchodu zkoušeným předmětem. Toto krátkodobé záření proniká předmětem, je zeslabováno absorpcí.
 • Výsledkem této metody je černání filmu, které se projeví ve zkoušeném materiálu jako černá skvrna.
 • V praxi se tato metoda využívá zejména ke kontrole jakosti svaru

 

Vlastnosti RTG záření:

 • Tvrdost – Je schopnost pronikat látkami. Je regulováno napětím na anodě.
 • Intenzita – Je počet částic procházejících za jednotku času jednotkou plochy. Je regulována žhavením katody.

 

Zkouška ultrazvukem – Ultrazvuk jsou zvukové vlny tvořeny kmity molekul prostředí a frekvencemi větší než 10 KHz v defektoskopii se používá frekvence 1-1001hz

 • Podstata: Ultrazvukové vlny se šíří přímočaře a na rozhraní dvou prostředí se odrážejí a lámou.
 • Velikost odrazu závisí na rozdílu hustot prostředí. Na rozhraní kov-vzduch je odraz 100%, proto při přenosu zvukové energie je potřeba použít vazebnou vrstvu (petrolej, vazelína, voda.
 • Požívané metody:
  • 1) Odrazová impulzivní metoda
  • 2) Průchodová metoda

 

1) Odrazová metoda:

 • Ultrazvuková sonda slouží střídavě jako vysílač i přijímač a vyšle do materiálu signál
 • Ultrazvukový signál je na rozhraní dvou prostředí: Sonda-Materiál
 • Dojde k prvnímu odrazu A, který sondu zachytí a na obrazovce osciloskopu vytvoří počáteční echo

 

2)Průchodová metoda

 • Používá se systém dvou sond. Metoda je založena na měření hodnoty ultrazvukové energie, která projde zkoušeným materiálem. Jestliže je v materiálu vada, dojde k odrazu a do přijímací sondy přichází zvuk s menší energií
 • Použití: Zjišťování zdvojených plechů
 • Výhody:
  • Zdravotně nezávadné
  • Možnost mechanizace
  • Zkoušení velkých tlouštěk pro malý útlum ultrazvukového signálu (5mm)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!