Jádro atomu – maturitní otázka

 

Otázka: Jádro atomu 

Předmět: Fyzika

Přidal(a): Denisa

 

 

Atomová jádra – skládá se z nukleonů, protonů a neutronů

 • X = obecná značka prvků
 • Z = protonové číslo
 • N = neutronové číslo
 • A = nukleonové číslo (hmotností) A= Z+N
 • 3115P
 • Z=15, A=31, N=16, e = 15

 

Z Rutherfordových pokusů vyplívá, že jádro je nositelem kladného náboje, jehož velikost Q je celistvým násobkem z elementárního náboje:

 • Q = Z X e
 • e= 1,602×10^-19 C
 • mp= 1,673×10-27 kg – hmotnost protonu
 • me= 9,109×10-31 kg – hmotnost elektronu
 • mn= 1,675×10-27 kg – hmotnost neutronu

 

Jádra s různým složením se často liší svými fyzikálními vlastnostmi:

 • Mají-li však stejné Z – patří k atomům stejného prvku
  • 3115P = stabilní
  • 3015P = radioaktivní
  • Ale oba atomy se chemicky chovají jako fosfor

 

Izotop, Nuklid

 • Nuklidy – látky složené z atomů, které mají stejná nukleová a protonová čísla
 • Izotopy – mají stejné protonové číslo, různé nukleové číslo (liší se počtem neutronů)
 • Téměř všechny prvky mají několik izotopů, takže chemický prvek není z hlediska atomové fyziky stejnorodý
 • 11H – lehký vodík P=1, n=0 – protium
 • 21H – těžký vodík P=1, n=1 – deutrium
 • 31H – super těžký vodík P=1, n=2 – tritium

 

Hmotnostní úbytek a vazební energir jádra

Jaderné síly

 • Nukleony jsou přitahovány jadernými silami
 • Vyskytují se pouze v jádru atomu
 • Jsou milionkrát větší než síly, kterými jsou přitahovány elektrony k jádru
 • Krátkodobé (10-15m) – působí jen v jádře
 • Nezávisí na druhu nukleonu, tj. jaderné síly jsou mezi nukleony stejné – nezávisí na elektrickém náboji

 

Hmotnost jádra 

 • Bylo zjištěno že: hmotnost jádra je vždy menší než hmotnost všech částic jádra
 • mj < mj‘ = Zxmp + Nxmn

Hmotnostní úbytek B

 • Rozdíly počtu klidových hmotností volných částic, z nichž se dané jádro skládá skutečně (experimentálně zjištěno) je hmotnosti tohoto jádra
 • B=Dmj
 • B= Zxmp + Nmn – mj

 

Vazební energir Ej jádra

 • Energie, kterou bychom museli dodat, aby se jádro rozdělilo na Z protonů a N neutronů
 • Mezi vazební energii a hmotnostním úbytkem platí vztah
 • Ej= Bx c= rychlost světla
 • Př. jádro helia 12He
 • m= 2x mp + 2mn = 2x 1,673×10-27 + 2x 1,675×10-27 = 6,696×10-27
 • ve skutečnosti je mHe = 6,644×10-27
 • čím je hmotnostní úbytek B větší, tím větší je energie, kterou bychom potřebovali k uvolnění protonu nebo neutronu z jádra atomu
 • tím lehčí je jádro – tím jsou nukleony pevněji vázány

 

Syntéza a štěpení jader jadernou reakcí

 • jaderná reakce je děj, kdy dochází k přeměně jádra vyvolané vnějším zásahem

 

Jaderná reakce

 • Při mnohých jaderných dějích se mění částicové složení jader
 • = jaderná reakce – přeměna jádra vyvolaná vnějším zásahem (na rozdíl od radioaktivity, kde dochází k přeměně jádra samovolně)
 • Jadernou reakci mohou vyvolat částice: alfa, beta, gama, protony i neutrony
 • První jaderná reakce v roce 1919 – Ruttherford
 • Na levé straně částice, která reakci vyvolá a původní atomové jádro
 • Na pravé straně – nové částice a nové jádro

 

Druhy jaderných reakcí

 • Z hlediska získání velkého množství energie mají největší význam 2 druhy jaderných reakcích
 • Syntéza lehkých jader A < 56
 • Syntéza těžkých jader na dvě středně těžká jádra A>200
  • Jaderná energie se tedy uvolňuje při přeměnách, při nichž vznikají středně těžká jádra
  • Z velmi těžkých štěpením
  • Z velmi lehkých syntézou

 

Syntéza lehkých jader

 • Termonukleární reakce – například slučování jádra vodíku na jádra helia
 • 21H + 21H = 31H + 11H
 • Er = -4,03MeV
 • Er – energie reakce – je to energie, kterou je nutno dodat k uskutečnění reakce
 • Problém – jádra atomu s kladným nábojem se mají k sobě přiblížit až na dosah jaderných sil – brání elektrostatické odpuzování jader. K jeho překonání musí jádro získat velkou energii
 • a) Stlačením látky – nerealizovatelné
 • b) Zahřátím látky na vysokou teplotu – např. ve velmi horkém plynu – termonukleární syntéza
 • Tato syntéza probíhá pomalu při teplotách několik milionů kelvinů uvnitř hvězd nebo ve vodíkové (termojaderné) bombě – plym je úplně ionizovaný, atomy zbaveny elektronů – vzniká směs volných elektronů a jader – plazma
 • Řízená termonukleární reakce – zdroj energie
 • Neřízená termonukleární reakce – ve vodíkové bombě

 

Štěpení těžkých jader na dvě středně těžká jádra

 • 1934 – Ital Ernico Fermi zjistil, že ostřelováním atomu uranu neutrony vzniká mnoho radioaktivních jader
 • 1938 při ostřelování neutrony se jádra uranu rozštěpí na dvě středně těžká jádra
 • 23598 U + 10 n = 9838 Sr + 13854 Xe + 5 (10 n)
 • 23592 U + 10 n = 14456 Ba + 8936 Kr + 3 10 n

 

Štěpení těžkých jader 

 • Probíhá jen v štěpných materiálech 23592 U
 • V přírodě se vyskytuje jediný nuklid uranu
 • Přírodní uran je směsí dvou izotopů 238 U …….99,3 %; 235 U ….. 0,7 %, ten se získává náročným postupem – pouze ve vyspělých zemí
 • 238 U, který není štěpný, je možno v jadernách reaktorech uměle vyrábět další štěpný materiál
 • Uvolněné neutrony se mohou účastnit dalšího procesu štěpení – vznik řetězové reakce (uvolní se mnoho energie)
 • Ale – některé neutrony uniknou z uranu
  • Některá zasažená jádra se nerozštěpí

 

Střední počet účinných neutronů

 • Poměrný počet tech neutronů uvolněných z rozštěpeného jádra, které vyvolá další štěpení
  • K>1 řetězová reakce lavinovitě vzrůstá (jaderné bomby)
  • K=1  řetězová reakce je stacionární, tj. štěpení za 1s je konstantní
  • K<1 řetězová reakce vyhasíná
 • Stacionární reakce probíhá v jaderných reaktorech – lze spustit i zastavovat

 

Řízená a neřízený jaderná reakce 

Neřízená jaderná reakce – je-li hmotnost štěpné látky dostatečně velká – větší než tzv. kritická hmotnost

 • Probíhá v jaderných bombách
 • Energie se vyzáří naráz a obrovské množství

Řízená jaderná reakce – hmotnost štěpné látky je menší než kritická hmotnost

 • Energie se uvolňuje pomalu
 • Teploty jen při několika stovek stC
 • Vzniká radioaktivní odpad
 • Probíhá v jaderných reaktorech

 

Jaderný reaktor

 • Probíhá řízená řetězová reakce

Palivo:

 • 23892 U – se štěpí při dopadu neutronu (mění se v plutonium, které je rovněž jaderným palivem
 • 23592 U – pohlcuje jen pomalé neutrony, přičemž se štěpí a vysílá sám další elektrony o velkých rychlostech – tyto neutrony je nutno zpomalit (aby se mohly pohlcovat v dalších jádrech)
 • To se dělá pomocí tzv. moderátoru – tj. látky obsahující lehká jádra. Pružné srážky mezi neutrony a těmito jádry způsobí zpomalení neutronů
 • Grafit, těžká voda

 

Jaderný reaktor se skládá z: 

 • Palivové tyče (články) – zadržují produkty štěpení a zabraňují reakci mezi štěpným materiálem a chladivem
 • Kovové tyče (obal), ve kterém je štěpný materiál
 • Chladící látka – např těžká voda, bývá moderátorem
 • Regulační tyče – vyrobeny z materiálu, který silně absorbuje neutrony (bor, kadmium) – slouží k řízení řetězové reakce zasouváním nebo vysouváním do aktivní zóny reaktoru
 • Tlaková nádoba reaktoru – reflektor
 • Vrstva grafitu obklopující aktivní zónu reaktoru
 • Snižuje únik neutronů, neboť je odráží zpět do reaktoru

 

Chlazení reaktoru

 • Reaktor je nutné chladit – nejčastěji v jaderných elektrárnách
 • Dvoukruhový systém
 • Primární okruh – protéká silně radioaktivní látka zahřátá na vysokou teplotu
 • Sekundární okruh – začíná ve výměníku, ode odevzdává teplo z primárního okruhu
  • Není již radioaktivní
  • Voda se mění v páru a pohání turbíny

 

Užití jaderného reaktoru 

 • Elektrárny – výroba el. Energie
 • Pohon velkých lodí – ponorky, ledovce
 • Válečné – jaderné bomby

Nevýhody

 • Riziko možné havárie s těžko odstranitelnými důsledky
 • Vyhořelé palivo, které je dlouhou dobu radioaktivní
 • Mezisklady vyhořelého paliva – kontejnment.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!