Jan Ámos Komenský – pedagogika

 

Otázka: Jan Ámos Komenský

Předmět: Pedagogika

Přidal(a): Barbora Horvatová

 

Obsah maturitní otázky

 • život J. A. Komenského
 • nejvýznamnější díla J. A. Komenského
 • pedagogický odkaz J. A. Komenského

 

Jan Ámos Komenský (1592–1670)

 • učitel národa
 • 3. mezinárodní den učitelů
 • nejslavnějších pedagog, filosof
 • biskup jednoty bratrské
 • spisovatel a překladatel, hudebník, politik, vlastenec,
 • Básník ,,naděje a víry“
 • místo narození nejisté (Komňa, Nivnice, Uherský brod) – pravděpodobně na jižní Moravě
 • Zavedl školní týden, vyučovací hodiny a prázdniny
 • zakladatel pedagogiky jako vědy
 • požadavek na permanentní vzdělávání dospělých
 • celý systém se snažil vypracovat pro blaho svého národa

 

Studia

 • Strážnice – poručnictví u otcovy sestry, po smrti rodičů – studoval na gymnáziu
 • Přerov – Latinská škola – Střední škola – talent, studiu na náklady jednoty bratrské
 • univerzity – Heidelberg, Herborn – studoval teologii

 

První působení – Fulnek

 • bratrská škola, první pedagogické úspěchy

 

Začátek náboženské a politické útisku

 • vládce Ferdinand II., ztráta náboženské svobody, povstání – defenestrace po bitvě na bílé hoře (1620)
 • poprava českých pánů (1621)

 

Třicetiletá válka, bída, náboženský útlak

 • obléhání Prahy
 • Karel starší ze Žerotína = pomoc J. Á. Komenskému
 • násilná rekatolizace

 

Útěk do ciziny

 • exil
 • Lešná 1628 až 1650
 • Šaříšský (blatný), Potok (1650–1654) = politická a pedagogické hnutí
 • Anglie, Švédsko, Sedmihorky
 • vycházel z bible Kralické
 • Nizozemí = poslední místo jeho působení = pohřeb (15. 11. 1670 Naarden)
 • poslední biskup jednoty bratrské
 • ve své době uznávána autorita

 

 Díla –  publikační činnost

 • Labyrint světa a ráj srdce (1631)
 • Hlubina bezpečnosti
 • Truchlivý – ohlas osudový ran, které postihly Komenského i jeho národ
 • Didaktika (1628 až 1630) = 30 kapitol, původně psaná český později přepsaná do latiny, tiskem vyšla z roku 1657 jako Opera Didactika Omnia, česky vyšla 1849 (národní obrození)
 • Ráj český – návrh na obnovu české výchovy, 1. část didaktica česká= první systematické dílo o výchově, 2. část = speciální didaktika
 • Dveře jazyků otevřené = nejen učebnice latinského jazyka, nýbrž všech věcí, jednalo se o dětskou encyklopedii, přeložené do 20 jazyk
 • Informatorium školy Mateřské= nutnost předškolní pedagogiky, návod, jak vychovávat do šesti let s rodiči, předškolní výchova = laskavost, trpělivost, podpora touhy, důležitost smyslu (výchova rozumová, mravní, náboženská)
 • Svět v obrazech (1653) nový typ učebnice vychází z latiny, doplněná obrázky
 • KŠAFT umírající matky jednoty bratrské = je násilný odchod nekatolíků z českých zemí, KŠAFT = závěť církvi, která se nemůže vrátit do vlasti zpět, „ věřím já i bohu že vláda věci tvých zpět se k tobě nevrátí, ó lide český“

 

Další díla

 • Poklad jazyka českého = encyklopedický slovník – shořel v Lešně
 • Škola hrou (schola ludus) hravá forma ve vyučování, bez memorování
 • Obecná poradna o napravení lidí = filosofický spis
 • Hlubina bezpečnosti = víra v Boha po smrti rodiny
 • Světlo v temnotách = spis z těžkého životního období

 

Obecné pedagogické zásady

Dělení výchovy na dobu

 1. Předškolní = 0 až 6 let = klín mateřský, rozvoj smyslů
 2. Obecné vzdělávání = 6 až 12 = škola obecná v každé obci, vesnici a městečku (vyučuje se čtení, psaní, aritmetika s prvky geometrie, přírodověda, geografie, náboženství, ruční práce a zpěv)
 3. Latinská škola = 12 až 18 = v každém městě (vyučuje se gramatika, rétorika, dialektika, matematika, aritmetika, muzika, fyzika, historie, geografie, bohosloví, etika)
 4. Akademii = 18 až 24 = v každém království či provincii, vrcholem vzdělávání je cestovat

 

Obecné pedagogické zásady

 • nejdůležitější doba pro vzdělání první období (vliv rodiny)
 • vzdělávání bez rozdílu majetku a pohlaví
 • názor ne vyučování (obrazem, přírodou, hmotnými věci)
 • neuznávání přílišné volnosti a svobody pro studenty (pozor na zahálka tzv. lenost)
 • boj proti těžkým fyzickým trestům, malé tresty doporučené (uznávaná metlička)

 

Dělení dětí dle nadání:

 • Bystré, dělají radost
 • Bystré, líné
 • Bystré, vzpurné
 • S nedostatkem bystré mysli
 • S nedostatkem bystré mysli, líné
 • S nedostatkem bystré mysli, vzpurné

 

Cíl výchovy = příprava na tomto světě k věcné mu životu po smrti

 • poznat sebe a svět = moudrost
 • ovládnout sebe = mravnost
 • povznést se k bohu = zbožnost

 

Zásady výuky dle Komenského

 • Zásady názorností = přímá žákova zkušenost
 • Zásady systematičnosti = učivo by na sebe mělo navazovat, nejen v jednotlivých předmětech, ale i mezi nimi
 • Zásada aktivnosti = žáci by měli získat své vlastní zkušenosti a používat je praxi
 • Zásada trvalosti = je třeba učivo opakovat
 • Zásada přiměřenosti = učitel by měl vycházet z věkových a individuální schopností dětí
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!