Kartografie – otázka ze zeměpisu (3)

 

   Otázka: Kartografie

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Janysdrošdý

 

 

Geometrická podstata map

 • mapa = zmenšený obraz Země
 • kartografie = zabývá se sestrojováním, zpracováním a využíváním map a glóbů
 • glóbus = zmenšený model Země
 • zeměpisné souřadnice = určujeme pomocí zeměpisné šířky a délky

 

Zeměpisná šířka

 • značí  se φ
 • úhel mezi rovinou rovníku a spojnicí určovaného bodu se středem Země
 • rovnoběžky = spojují místa se stejnou zeměpisnou šířkou
 • φ = 0 ° – rovník
 • φ = 23 °17´ – obratník Raka a Kozoroha  Þv poledne nejdelšího dne dopadají na něj paprsky kolmo
 • φ = 66 °33´ – polární kruh =) nejkratšího dne v roce =) dopadají paprsky vodorovně pod úhlem 0 °

 

Zeměpisná délka

 • značí se l
 • úhel, který svírá základní rovina 0 °poledníku s rovinou místního poledníku
 • poledníky = spojnice bodů stejné zeměpisné délky (meridiány), kde nastává ve stejnou dobu poledne
 • vzdálenost poledníků na rovníku = 111 km
  • 1 ° z. š. = 111 km
  • na 50 °z. š. = 71,5 km
  • na 90 ° z. š. = 0 km
 • Greenwichský poledník = základní (nultý) poledník =) prochází hvězdárnou v Londýně

 

Měřítko mapy

 • udává poměr zmenšené délky ve skutečnosti k téže vzdálenosti
 • v poměru 1:m -> kolikrát je délka nebo plocha na mapě zmenšená vzhledem ke svému horizontálnímu průmětu
 • grafické (znázornění = přímka), číselné (1:10 000) nebo slovní (1cm na mapě odpovídá 1km ve skutečnosti)
 • číselné měřítko glóbu je poměr mezi poloměrem glóbu a referenční koule
 • 1:m =) poměr délky na glóbu a délky na referenční kouli
 • plošné měřítko glóbu = 1: m2 =) poměr plochy na glóbu a referenční kouli – úhly na obou stejné

 

Obsah mapy

 • kartografická generalizace = zakreslení nejpodstatnějších objektů
 • polohopis
  • znázorňuje vzájemnou polohu objektů zemského povrchu (vodstvo, sídla, hranice atd.) v horizontálním směru pomocí značek
  • značky – bodové (sídla, porosty), čárové (hranice), plošné (močály, jeskyně), Pohybové
  • kartograf = vyjádření střední hodnoty jevů v daných oblastech
  • kartodiagram = vyjádření kvality a kvantity určitého jevu
  • izočáry – křivky, které spojují body stejné charakteristiky (vrstevnice, hloubnice)
 • výškopis
  • = výškové rozdělení krajiny
  • znázornění výškovými body = tzv. kótami
  • vrstevnice = čáry spojující místa o stejné nadmořské výšce
  • bypsometrie – barevné znázornění (nížiny zeleně, moře modře)
 • popis mapy
  • názvy, zkratky, čísla
  • transpozice – původní znění
  • transliterace = přepis z nelatinské do latinské abecedy
  • transkripce = fonetický přepis
  • exonyma = názvy přepsány do češtiny (London – Londýn]

 

Kartografické zobrazení

1) Vlastností zkreslení

 • plochojevná – zachování nezkreslených délek, ale zkresluje úhly
 • úhlojevná – nezkreslují úhly a zachovávají tvar (geodézie, námořní plavby)
 • délkojevná – zachování nezkreslené délky, ale jen v určitých směrech (podél pólů, rovnoběžek)
 • vyrovnávací – tlumí celkové zkreslení (mělo by být co nejmenší)

2) Druh zobrazovací plochy

 • azimutální – rovina, kulová plocha glóbu se převádí přímo do roviny (mapování polárních oblastí)
 • válcové – plášť válce, pro rovníkové oblasti
 • kuželové – plášť kužele =) mapa není úhlojevná ani plochojevná, je délkojevná = vyrovnávací
 • obecné – podle matematicky formulovaných požadavků (výpočet) =) pro mapy světa (školní atlasy)

3) Poloha konstrukční osy

 • příčné (transverzální) – osa leží v rovině rovníku
 • obecné (šikmé) – prochází středem glóbu v libovolném směru
 • normální (pólové) – shodná s osou glóbu

 

Druhy map

1) Podle velikosti (měřítka)

 • velké – 1: 200 000 (plány měst, topografické mapy)
 • střední – 1: 200 000 až 1: 1 000 000 (topografické)
 • malé – nad 1: 1 000 000 (mapy světa, všeobecné geograf. mapy)

2) Podle obsahu

 • a) Topografickým obsahem
  • podrobné – 1:5000 (katastrální mapy)
  • topografické – 1:10 000 až  1:500 000
  • obecně geografické – velké územní celky
 • b) Tématické (nejpočetnější skupina)
  • přírodní jevy (Geologické, meteorologické atd.)
  • společenské jevy (obyvatelstvo, doprava atd.)
  • ostatní mapy (životní prostředí, turistika atd.)

3) Podle účelu

 • pro hospodářskou výstavbu
 • vědecké
 • vojenské
 • školní mapy (nástěnné)
 • atlasy – soubory map v celku

 

Tvorba map

 • na základě přírodních měření =) etapy (práce)
 • a) astronomické – přesné určení bodů na Zemi =) družicové snímkování
 • b) topografické – podrobné práce (výškopis i polohopis) + letecké snímkování
 • c) reprodukční – rozmnožování a kopírování map + počítače
 • d) kartografické
 • e) geodetické
  • trigonometrická síť – do trojúhelníků, body 1.-5. řádu, určován polohopis nivelační síť
  • nivelační síť – výškopis, body vztaženy k základní nulové hladině Baltského moře (nyní – Lišov=564,75m)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!