Klempířské práce – pozemní stavitelství

stavitelstvi

 

   Otázka: Klempířské práce

   Předmět: Pozemní stavitelství

   Přidal(a): vasek442001

 

 

Klempířské práce

= Zahrnují výrobu a osazování plechových výrobků na střeše a průčelí budov

 

Práce na střeše:

– osazování střešních žlabů, oken, poklopů, sněhových zachytačů…

– oplechování okapů střech, střešních úžlabí, nadezdívek, říms…

– lemování zdí, nadezdívek komínů, ventilačních průduchů, trub…

– kladení hladkých plechových krytin

 

Práce na průčelí budov:

– osazování odpadních trub

– oplechování říms, okapů, balkónů a teras, balkónových zdí a nadezdívek…

– lemování dilatačních spár…

 

Plechy pro klempířské práce

= požadavkem je pevnost, tvrdost, odolnost proti vodě

 

Druhy plechů:

– ocelové pozinkované-nejvíce používané

– hliníkové

– měděné měkké

– zinkové

– ocelové tenké (černé)

 

Drobný spojovací materiál

– hřebíky, nýty, vruty, šrouby, nastřelovací hřebíky, skoby…

 

Klempířské výrobky a konstrukce

  • Zděře

= slouží k připevňování odpadních trub k průčelní straně

– Tvarově se řídí dle tvaru odpadních trub.)

– Osová vzdálenost zděří není větší než 2000 mm.

 

  • Žlabové háky

= slouží k připevnění střešních žlabů ke střešní konstrukci

 

  • Střešní žlaby

= slouží k zachycení a odvádění srážkové vody

 

Dle umístění se dělí:

– podokapní

– nadřímsové

– nástřešní

– zaatikové

– mezistřešní

– zvláštní

 

Dle tvaru se dělí:

– půlkruhový tvar

– čtyřhranný tvar

 

  • Žlabové kotlíky

= slouží k převedení vody ze žlabu do odpadních trub

– Nejpoužívanější jsou kónické žlabové kotlíky (zavěšení na návalky žlabů, připevnění ke žlabu nýtováním)

– Žlabové kotlíky mají ve spodní části min 80 mm dlouhé hrdlo s průřezem odpovídajícím průřezu odpadní trouby, mírné zúžení snadnější zasunutí do odpadní trouby.

 

  • Odpadní potrubí

= slouží k odvádění vody ze žlabů na taková místa, na nichž voda nemůže způsobovat škody na zdivu budovy, ani na jejich základech

– Zaúsťují se nejčastěji do kanalizační sítě -> dešťová voda tak současně proplachuje i kanalizační síť (na kanalizační trouby se připojují odpadní trouby nasazením do hrdla litinové trouby a překrytím manžetou).

– Osazují se na zdivo s hotovou omítkou nebo obkladem a připevňují se ke zdivu zděřemi.

– Při montáži se odpadní trouby do sebe zasouvají na délku 60 mm ve směru toku vody (širším průřezem nahoru) pro snadnější zasunutí jsou v podélném směru mírně kónické.

– Příslušenství odpadních trub tvoří kolena.

 

Příklad odvodnění střechy

1 – žlabový kotlík

2 – horní koleno

3 – zděř

4 – odpadová trouba

5 – odskok

6 – přechodový kus

7 – manžeta

8 – kanalizační trouba

9 – výtokové koleno

 

  • Oplechování

= na přední straně se zpravidla ukončuje okapnicí a na zadní straně úpravou pro napojení na související konstrukci. Nejmenší sklon je 5%.

 

Dle umístění rozeznáváme oplechování

– okapů

– úžlabí

– nadezdívek

– říms

– parapetů

 

Lemování

– Lemování střešních nadezdívek a jiných průniků střešní krytinou má zajišťovat vodotěsné napojení krytiny na svislé plochy částí vstupujících nad krytinu

– Lemování se provádí nejčastěji pozinkovaným plechem tl. 0,60 mm.

 

Dle druhu krytiny se řídí tvar i lemování:

– lemování zdí a nadezdívek

– lemování komínů

– lemování okraje štítu

– lemování tyčí a trub (nejmenší sklon lemování je 5%)

 

Hladké plechové krytiny

– Použití pro krytí střech v horských oblastech (drsné klimatické podmínky).

– Minimální sklon střešní roviny 5% (3°).

– Nejčastější kladení krytiny z tabulí 660×2000 mm nebo 100×2000 mm.

– Připevnění krytiny k bednění, u okapu na podkladový plech.

– Jednotlivé díly krytiny jsou ve směru spádu spojovány dvojitou ležatou drážkou.

– Pod krytinu se vždy podkládá jedna vrstva nepískové asfaltové lepenky.

– Plechové krytiny rychle odvádějí vodu, jsou těsné a zabraňují vniknutí vody a sněhu.

(Dále viz. Pokrývačské práce)

 

Ostatní klempířské prvky

Střešní poklopy– slouží k průlezům na střechu, normalizovány v rozměrech 600 x 600 a 600 x 800 mm.

Střešní okna– slouží k přisvětlování půdního prostoru, dodávají se zasklená se základním nátěrem v rozměru 600 x 600 mm.

Sněhové zachytače– zabraňují utržení, sjíždění a padání navátého sněhu ze střechy

Ventilační Nástavce– slouží k zlepšení přirozeného tahu, výroby z pozinkovaného plechu, průměr se řídí průměrem trouby, na kterou se nástavec nasazuje

 

Pokrývačské práce

Zahrnují práce s kladením střešních krytin na střechách:

– plochých (sklon 0°- 10°)

– šikmých (sklon 10°- 45°)

– strmých (sklon > 45°)

 

Střešní tvoří vrchní vodotěsnou část střešního pláště (chrání objekty proti dešti, sněhu, prachu…)

 

Dle použitých hmot se krytiny dělí na:

– z tašek pálených, cementových, či skleněných

– z organických hmot (dřevěné krytiny šindelové, doškové…)

– z břidlic

– ze živičných hmot

– plechové

 

Při navrhování zastřešení sledujeme tyto údaje:

– nadmořskou výšku

– klimatické podmínky

– čistota ovzduší

– místní zkušenosti

– konstrukční podrobnosti

– architektonické požadavky

 

Krytina z pálených tašek

Výhody + Nevýhody –
– působí esteticky – velká spotřeba dřeva na laťování
– trvanlivost – velká hmotnost
– jednoduchá montáž – vysoká pracnost
– vodotěsnost  
– požární odolnost  
– domácí surovina (ekonomičnost)  

 

Dvojitá tašková krytina na řídké laťování-korunová

– Na každou lať se zavěšují dvě řady tašek, vzdálenost latí 300 mm (sklon střechy 35°- 45°, při větších sklonech střechy je vzdálenost latí 310 mm.

– Přesah tašek 80 – 100 mm.

– Krytina se začíná klást u okapu (zavěšování tašek tak, aby vrchní řada tašek překrývala styčné spáry tašek spodních.

– Lať u okapu se přibíjí nastojato, poslední lať je 50 mm od hřebene

– Možnost kladení nasucho okrajovým rámem, částečně do malty nebo zcela do malty.

-Nejčastěji používaná tašková krytina.

 

Dvojitá tašková krytina na husté laťování – šupinová

– Na každou lať se zavěšuje jedna řada tašek, vzdálenost latí 150 mm.

– Každá taška přesahuje přes dvě laťová pole.

– Krytina se začíná klást u okapu tak, aby vrchní řada kryla styčné spáry spodních tašek.

– Hřebenáče se kladou zcela do malty s přesahem 50 mm tak, aby jejich hlava byla odvrácena od strany převládajících větrů a dešťů.

– Spára mezi hřebenáči a taškami se zatře maltou.

– Možnost kladení nasucho s okrajovým rámem nebo částečně do malty.

– Dvojnásobná spotřeba latí, ale lepší estetický vzhled.

 

Krytina prejzová

– Složení ze dvou prvků (korýtek – háků a kůrek – prejzů).

– Krytina se klade na laťování. Latě s minimálním rozsahem 60×40 mm, vzdálenost latí taková, aby se řady korýtek překrývali o asi 100 mm.

– Zavěšení korýtek od okapu vzhůru proti toku vody, na každou řadu 2 těsně vedle sebe.

– Před pokládáním korýtka vyšší řady ja nanášena malta v šířce cca 33 mm od hlav korýtek předcházející řady.

– Do maltového lože jsou korýtka zatlačována a vytlačená malta je odstraněna pokrývačskou lžící.

– Styk korýtek je překrýván kůrkou opět směrem od okapu vzhůru proti spádu.

– Kůrky jsou kladeny vždy rozšířeným koncem dolů, v předchozích nasucho.

– Hřeben je kryt hřebenáči, které jsou kladeny zplna do malty, přesah min. 50mm.

 

Krytina z betonových tašek

-Stejné výhody i nevýhody jako u tašek pálených)

 

Břidlicová krytina

– Krytinové desky jsou vyráběny z přírodní břidlice s vyvrtanými otvory pro hřebíky (otvory se mohou dělat i přímo na stavbě).

– Břidlice se přibíjejí na bednění nebo laťování s přesahem 60 – 100 mm, dle sklonu střechy.

– Každá deska se přibíjí dvěma pozinkovanými hřebíky.

– Zamezení nadzdvihování větrem – připevnění uprostřed délky háčkem z měděného plechu.

 

Krytina z asfaltových šindelů

– Použití na trvalých objektech (rodinné domy, chalupy, rekreační chaty…)

– Vysoká estetičnost – výroba v řadě druhů, tvarů a barev

– Nejlépe provádět v létě

 

Bezpečnost při práci na střeše

– Sklouznutí pracovníků a nářadí

– Pád osob a předmětů přes okraj střechy

– Propadnutí osob a předmětů konstrukcí střechy

– Prolomení střechy v důsledku přetížení

 

Tomuto zamezíme:

– Používání ochranných pracovních předmětů

– Používání bezpečnostních pracovních postupů

– Zřízení ochranných konstrukcí (zábradlí, ohrazení, lešení, …)

– Bezpečnostní zakrytí otvorů, prostupů a světlíků

– Používání pochozích lávek  a ohrazení prostoru pod pracovištěm

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy