Kotelna na pevná paliva – vzduchotechnika

 

   Otázka: Kotelna na pevná paliva

   Předmět: Vzduchotechnika

   Přidal(a): Michaela

 

 

 

 

Kotelna na pevná paliva

–        Fosilní palivo

–        Kusové dříví

–        Pelety (dřevo, organický původ)

 

Prostor kotelny – uhlí, granule

–        Způsob přikládání (plocha kotle vůči uhelně)

–        Skladovací podmínky – uhlí – výška paliva (3 – 6 m) – nebezpečí samovznícení

– pelety – individuální (pytle), ze zásobníku – šnekový dopravníkem

 

Nevýhoda tuhých paliv – popeloviny

Návrh kotelny :

a)     Dle záměru stavebníka (podle požadovaného výkonu)

 • malé (domovní) do 50 KW
 • kotelny III kategorie –výkon od 50 KW

b)     Dle druhu paliva

 • Na tuhá paliva
 • Na kapalná paliva
 • Na plynná paliva
 • Kotelny s elektrickým zdrojem tepla

c)      Dle tepelných soustav ČSN 060310

 • Vodní s přirozeným nebo nuceným oběhem vody:

–        Teplovodní nízkoteplotní s nejvyšší pracovní teplotou otopné vody do 50 stupňů C (45 – 35 stupňů)

–        Teplovodní s nejvyšší pracovní teplotou otopné vody do 110 stupňů C

 • Parní :

– podtlakové – méně jak atmosferický tlak – prakticky se nepoužívá

–        Nízkotlaké – přetlak páry nad 0,05 MPa

–        Středotlaké – přetlak páry nad 0,05 MPa do 1,6 Mpa

d)     Dle konstrukce zdroje tepla (ocelové, litinové) , (stacionární, závěsné)

e)     Dle obsluhy – zdroj tepla s ruční obsluhou

–        Zdroj tepla s poloautomatickým provazem

–        Zdroj tepla s automatickým provozem

 

Stavební úpravy kotelny:

–        Podmínky stavební – vzájemná spolupráce se stavebním úřadem

–        Větrání – vyhl. Č. 91/93 Sb.

–        Komíny ČSN 734201 -2010

–        Podmínky pro splnění hygienických prvků

–        Úprava vody :

1)      mechanické – filtry

2)     Úprava z hlediska tvrdosti vody –vápno, soda

3)     Elektromagnetické

Zabezpečovací zařízení:

a)     Expanzní nádoby – vodní soustavy

b)     Přetlakové zařízení (parní soustavy)

c)      Pojistné ventil

Návrh uhelny :

 • Výpočet spotřeby paliva

 

 • Určení plochy paliva

 

VLHKÝ VZDUCH A JEHO VLASTNOSTI

 • Základní zákony: a) Daltonův zákon o směsi –barometrický tlak vzduchu, je dán součtem tzv. parciálních tlaků suchého vzduchu a páry

b)     Avogadrův zákon – plynové konstanty suchého vzduch a vodní páry jsou nepřímo úměrné jejich molekulovým hmotám

c)      Stavová rovnice plynů – z této rovnice plynou vztahy pro:

–        Měrný objem suchého vzduchu  

–        Hustotu par

–        Hustotu vzduchu

 

 • Veličiny popisující vlhký vzduch:

–         Tlakem   , který je dán tíží sloupce vzduchu v celé výšce atmosféry

–         Teplotou

–        Absolutní vlhkostí        (je to vlastně hustota)

–        Měrnou vlhkostí         udává hmotnost par v 1 kg suchého vzduchu

–        Relativní vlhkostí        vyjadřuje, do jaké míry je vzduch parami sycen, jedná se o poměr hustoty par ve vzduch    k hustotě sytých par    při dané teplotě vzduchu

–        Parciální tlak vodních par ve vzduchu

 • Teplota mezního adiabatického ochlazení – teplota vodní lázně, při které všechno potřebné teplo k izobarickému odpařování vody z hladiny se odebírá konvekcí ze vzduchu

 

 • Teplota rosného bodu – je teplota, při které je vzduch při ochlazování právě parami nasycen a začíná docházet ke kondenzaci par ze vzduchu

 

 • h – x diagram  – izoterma t prochází průsečíkem čáry x – konst. Pro daný stav vzduchu s křivkou sytosti

 

Stavební provedení kotelen:

-nejmenší světlá výška kotelny má být 3m, všechny podchozí výšky mají být minimálně 2,1m.

– podlaha kotelny musí být nehořlavá s rovným povrchem, se sklonem ke kanalizačním   jímkám, nesmí být kluzká, musí mít samostatné základy

– stěny kotelny – mají být světlé, hladké, bez výstupků, omyvatelné alespoň do výše 1,8m.

– únikové cesty – k východu z kotelny mají mít šířku 1200, nikde nesmí být zúženy

– dveře kotelny – mají být nejméně 800 mm široké, z nehořlavého materiálu s požární odolností 30´ (ocelové dveře ze dvou plechových stěn se vzduchovou mezerou, dveře se musí otevírat ven z kotelny

– osvětlení kotelny – musí zajišťovat bezpečnou obsluhu. U kotelen s půdorysnou plochou 150m2 musí být instalováno nouzové osvětlení.

– teplota kotelny – v dolní polovině kotelny nesmí přesáhnout 35 stupňů Celsia, proto musí být všechny teplejší povrchy než 60 stupňů izolovány

– vybavení příslušenstvím – musí zahrnovat hygienické zařízení, hydrant s výzbrojí a zdroj pitné vody

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!